Eng Breaking – Assessment – Lesson 09

You will have 14 questions to answer in each assessment. The answering time is unlimited. So take it easy and go ahead.

Bạn sẽ có 14 câu hỏi cần trả lời trong mỗi bài Đánh giá. Thời gian để trả lời là không giới hạn. Vì vậy, hãy thư giãn và sẵn sàng nào!

Question 1

Listen to four statements about the picture. Choose the statement that best describes the picture.

Nghe 4 câu dưới đây về bức ảnh. Chọn câu đúng nhất miêu tả về bức ảnh.

KeyScriptsTranslation & Explanation
AA. The lady covers her eyes to cry
B. They take a quiet walk
C. They are in a private house
D. They just left the library
A. Người phụ nữ che đôi mắt và khóc
B. Họ có một cuộc nói chuyện lặng lẽ 
C. Họ đang ở trong một ngôi nhà riêng tư
D. Họ vừa rời thư viện

Trong bức tranh là 2 người phụ nữ đang khóc và có một người che mắt lại để khóc
Vậy đáp án phù hợp nhất là đáp án A.

Question 2

Listen to the question and three responses spoken in English. Select the best response to the question.

Nghe câu hỏi và 3 câu trả lời được nói bằng tiếng Anh. Chọn câu trả lời đúng nhất cho câu hỏi đó.

KeyScriptsTranslation & Explanation
BI’m sorry to hear about your mom passing away. How do you feel? 

A. Yes, she passed away
B. I feel so empty inside
C. I feel great 
Tôi rất buồn khi nghe tin mẹ bạn qua đời. Bây giờ bạn cảm thấy thế nào rồi?

A. Ừ, bà ấy qua đời rồi
B. Tôi cảm thấy trống rỗng ở trong lòng
C. Tôi cảm thấy rất tuyệt
Tình huống ở đây là một câu chuyện buồn nên đáp án C bị loại
Đáp án A không dùng để trả lời cho câu hỏi “How” -> loại
Đáp án B là hợp lý nhất

Question 3

Listen to the question and three responses spoken in English. Select the best response to the question.

Nghe câu hỏi và 3 câu trả lời được nói bằng tiếng Anh. Chọn câu trả lời đúng nhất cho câu hỏi đó.

KeyScriptsTranslation & Explanation
BDid you see Susan, she just looks miserable?  

A. I really don’t like Susan anyway 
B. Yes, I think she just broke up with her boyfriend
C. Hmm, we just went to the store together
Bạn đã gặp Susan chưa, trông cô ấy có vẻ không vui?

Dù sao tôi cũng thực sự không thích Susan lắm
Rồi, tôi nghĩ là cô ấy vừa chia tay bạn trai
Hmm, chúng tôi vừa đi đến cửa hàng cùng nhau.
Xét về ngữ nghĩa, trông Susan có vẻ không vui vì cô ấy vừa chia tay bạn trai là hợp lý nhất

-> đáp án đúng là B.

Question 4

Listen to the question and three responses spoken in English. Select the best response to the question.

Nghe câu hỏi và 3 câu trả lời được nói bằng tiếng Anh. Chọn câu trả lời đúng nhất cho câu hỏi đó

KeyScriptsTranslation & Explanation
AWould you describe yourself as easy-going?   

A. I would definitely describe myself as easy-going and relaxed
B. Yes, of course. It’s easy going to the store in the morning
C. Well, of course you are 
Bạn có tự cho mình là người lạc quan không?

A. Tôi có thể khẳng định tôi là người thân thiện và lạc quan
B. Vâng, tất nhiên. Đi đến cửa hàng buổi sáng thì dễ dàng
C. Ừ, đương nhiên bạn thế rồi
Đáp án C dùng sai chủ ngữ để trả lời -> loại
Đáp án B trả lời không đúng nội dung câu hỏi -> loại
Đáp án Aphù hợp nhất.

Question 5

Listen to a conversation, then answer question 5-7.

Nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi từ 5 đến 7

Who seems easy-going in the conversation?

A. Sarah

B. Susan

C. Both

D. Neither

KeyTranslation & Explanation
AAi có vẻ là người lạc quan trong đoạn hội thoại trên?
A. Sarah
B. Susan
C. Cả 2
D. Không ai cả
Sarah nói:
“I’m a little surprised you’re being so dramatic, Susan. You know what they say, it’s no use crying over spilled milk/ Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy cậu lại sướt mướt như vậy, Susan. Cậu biết là có câu, đừng tiếc rẻ con gà quạ tha.”
Điều này chứng tỏ Sarah rất lạc quan, biết không thể tiếc nuối những gì đã mất nên cô có suy nghĩ tích cực để tìm ra phương án xử lý tốt nhất
-> đáp án đúngA.

Question 6

Listen to a conversation, then answer question 5-7.

Nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi từ 5 đến 7

What does Susan mean when she says “I feel empty inside”?

A. She’s ready for her vacation

B. She’s happy to be friends with Sarah

C. She feels sad and depressed

D. She hates it

KeyTranslation & Explanation
CA. Cô ấy sẵn sàng cho chuyến đi
B. Cô ấy vui vì được là bạn bè với Sarah
C. Cô ấy cảm thấy buồn và mất hy vọng
D. Cô ấy ghét nó
Susan nói “I feel empty inside/ Tôi cảm thấy trống rỗng” khi cô ấy bị mất điện thoại nên điều đó đồng nghĩa là She feels sad and depressed/ Cô ấy cảm thấy buồn và mất hy vọng
-> Đáp án đúngC.

Question 7

Listen to a conversation, then answer question 5-7.

Nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi từ 5 đến 7

How does Susan feel about buying a less expensive phone?

A. She doesn’t want to because it won’t be as trendy

B. She thinks it’s a great idea

C. She’s surprised

D. She spilled milk on her phone

KeyTranslation & Explanation
ASusan cảm thấy như nào về việc mua một chiếc điện thoại không quá đắt?

A. Cô ấy không muốn bởi vì trông sẽ không sành điệu
B. Cô ấy nghĩ đó là một ý kiến không tồi
C. Cô ấy ngạc nhiên
D. Cô ấy đánh đổ sữa lên điện thoại

Dựa vào đoạn hội thoại:

Sarah: Well what about buying a less expensive phone?/ Vậy sao cậu không mua một chiếc điện thoại rẻ hơn?
Susan: Ew! No way! If I buy a cheap phone, I won’t be as trendy./ Eo ơi! Không đời nào! Nếu tôi mua một chiếc điện thoại giá rẻ, tôi sẽ không sành điệu
Dựa vào ngữ điệu và các cảm thán từ như: “Ew! No way!” của Susan thì có thể thấy rõ cô ấy không muốn mua một chiếc điện thoại giá rẻ vì nó sẽ làm cô ấy không sành điệu
-> Đáp án đúng là đáp A.

Question 8

Complete the sentence.

Hoàn thành câu

I was so hurt when she passed away. I wanted to _____ but I didn’t want everyone to see me like that. 

A. dance

B. terrible

C. hurt

D. cry

KeyTranslation & Explanation
DTôi rất đau lòng khi bà ấy ra đi. Tôi đã muốn ____ nhưng tôi không muốn ai nhìn thấy tôi như vậy.

A. nhảy múa
B. kinh khủng
C. tổn thương
D. khóc
Xét về ngữ nghĩa, loại được ngay đáp án A.
Chỗ trống cần điền một động từ -> loại đáp án B vì “terrible” là tính từ
Còn hai đáp án C và D thì đáp án D phù hợp hơn cả.
-> đáp án D là đúng
I was so hurt when she passed away. I wanted to cry but I didn’t want everyone to see me like that/ Tôi rất đau lòng khi bà ấy ra đi. Tôi đã muốn khóc nhưng tôi không muốn ai nhìn thấy tôi như vậy.

Question 9

Complete the sentence.

Hoàn thành câu

I felt ________ for the family whose dog got hit by a car.

A. terrible

B. jealous

C. happy

D. eager

KeyTranslation & Explanation
ATôi thấy thật _____ cho gia đình có con chó bị xe đâm.
A. kinh khủng
B. ghen tị
C. hạnh phúc
D. háo hức
Xét về ngữ nghĩa, việc con chó bị xe đâm là một câu chuyện buồn. Nên để miêu tả tâm trạng khi nói về câu chuyện này phù hợp nhất là “terrible” 
-> Đáp án đúng là A.

I felt terrible for the family whose dog got hit by a car/ Tôi thấy thật kinh khủng cho gia đình có con chó bị xe đâm

Question 10

Complete the sentence.

Hoàn thành câu

My daughter is so __________. She never listens to my opinion. 

A. outfit

B. stubborn

C. eager

D. empty

KeyTranslation & Explanation
BCon gái tôi rất _____. Nó chẳng bao giờ nghe ý kiến của tôi.
A. bộ đồ
B. bướng bỉnh
C. háo hức
D. trống rỗng
Vế thứ hai miêu tả rõ: Nó chẳng bao giờ nghe ý kiến của tôi -> tính từ miêu tả đúng nhất là bướng bỉnh
-> đáp án đúngB. stubborn
My daughter is so stubborn. She never listens to my opinion/ Con gái tôi rất bướng bỉnh. Nó chẳng bao giờ nghe ý kiến của tôi

Question 11

Complete the sentence.

Hoàn thành câu

We wonder what his ___________ were when he got fired.

A. emotional

B. state of mind

C. personalities

D. surprised

KeyTranslation & Explanation
AChúng tôi băn khoăn về _____ của anh ấy khi anh ấy đã từng bị sa thải.

A. cảm xúc
B. tâm trạng
C. phẩm chất
D. ngạc nhiên
Việc nhân viên bị sa thải rất có thể liên quan đến phẩm chất đạo đức hoặc năng lực làm việc nên đáp án phù hợp nhất ở đây là C.

We wonder what his personalities were when he got fired/ Chúng tôi băn khoăn về phẩm chất của anh ấy khi anh ấy đã từng bị sa thải

Read the conversation, then answer Question 12-14.

Đọc đoạn hội thoại, và trả lời câu hỏi từ 12 – 14

Question 12

Complete the text

Hoàn thành câu

Some researchers have coined the term “social media depression”…

… to describe the  __________of jealousy and guilt…

… that some people feel when they use social media too much

A.heart 

B. feelings

C. relationship

D. sadness

KeyTranslation & Explanation
BMột số nhà nghiên cứu đã đặt ra thuật ngữ “trầm cảm mạng xã hội”…
… để mô tả ______ ghen tị và tội lỗi…
… mà một số người cảm thấy khi họ sử dụng phương tiện truyền thông xã hội quá nhiều.
A. trái tim
B. cảm giác
C. mối quan hệ
D. nỗi buồn

 “Ghen tị và tội lỗi” là hai từ miêu tả “cảm giác”
Vậy đáp án đúng là B.

Question 13

Complete the text

Hoàn thành câu

Instead of feeling more connected to people, we feel _______and inadequate. It creates unrealistic expectations that lead to feelings of depression, which then leads us to disconnecting and isolating more.

A. happy

B. cry

C. jealous

D. awesome

KeyExplanation
CVị trí cần điền đứng sau động từ “feel” do đó điền vào chỗ trống chỉ có thể là tính từ hoặc trạng từ.
-> Đáp án B. cry bị loại
inadequate (adj): thiếu tự tin, kém cỏi
Vì chỗ trống cần điền được nối với từ “inadequate” bằng “and” do đó chỗ trống cần điền một tính từ có hàm ý tiêu cực giống từ “inadequate”.
Các đáp án A. happy/hạnh phúcD. awesome/tuyệt vời đều mang hàm ý tích cực.
Chỉ có đáp án C. jealous/ghen tịhàm ý tiêu cực.
-> Đáp án đúng là C. jealous
Instead of feeling more connected to people, we feel jealous and inadequate./Thay vì cảm thấy kết nối nhiều hơn với mọi người, chúng ta cảm thấy ghen tị và kém cỏi.

Question 14

Complete the text

Hoàn thành câu

What does Daymond John want people to focus on instead of social media?

A. Work.

B. People’s face. 

C. Personal relationships.

D. Emotions.

KeyExplanation
Cwe can center our minds on the things that matter most:…
… our personal relationships.
center our minds = focus on: tập trung

Vậy đáp án đúng là C.

Was this article helpful?