Category Archives: Giải thích các cụm từ/ cấu trúc hay và khó trong Eng Breaking

Giải thích các cụm từ/ cấu trúc hay và khó trong Eng Breaking – Lesson 12

Topic 1: What Are You Planning?    Word(s)/Structure(s) Explanation My short-term goal is to work at a bank and go to graduate school Hai cách trả lời: 1. My short-term goal is to work at a bank. 2. My short-term goal is working at a bank. => Hai câu trên về nghĩa đều tương tự […]

Giải thích các cụm từ/ cấu trúc hay và khó trong Eng Breaking – Lesson 11

Topic 1: Why don’t You Try Writing a Bucket List?      Word(s)/Structure(s) Explanation My biggest goal is to become the most famous singer in the world My biggest goal is to become the most famous singer in the world! Giới từ “to” có rất nhiều chức năng trong câu và trong bài “to” mang chức […]

Giải thích các cụm từ/ cấu trúc hay và khó trong Eng Breaking – Lesson 10

Topic 2: Not “Management Material”     Word(s)/Structure(s) Explanation Not “management material” Dịch nghĩa đen management material: tài liệu quản lý Dựa vào nội dung văn bản  -> Tiêu đề cho topic này dịch cơ bản là: Không phải là  “tài liệu quản lý” hay Đừng chỉ là quản lý tài liệu.Tùy vào ngôn từ bạn […]

Giải thích các cụm từ/ cấu trúc hay và khó trong Eng Breaking – Lesson 9

Topic 1: Woe is me!     Word(s)/Structure(s) Explanation Well what about buying a less expensive phone? Cấu trúc câu so sánh ít hơn S + be/V + less + adj: làm/có một thứ gì đó có tính chất ít hơn VD: I think this dress is less beautiful. (Tôi nghĩa cái váy này ít đẹp […]

Giải thích các cụm từ/ cấu trúc hay và khó trong Eng Breaking – Lesson 8

Topic 1: The World Tour    Word(s)/Structure(s) Explanation Well, seeing Europe would be neat. see (v): ngoài nghĩa là thấy sự vật/ sự việc nào đó bằng mắt. Còn được dùng với nghĩa hiểu là đi/ đến địa điểm nào đó. VD: The children wanted to see the park. (Bọn trẻ đã muốn đến công […]

Giải thích các cụm từ/ cấu trúc hay và khó trong Eng Breaking – Lesson 7

Topic 1: Wrong Way!    Word(s)/Structure(s) Explanation You want to head west. Cấu trúc “want/don’t want to do sth”: đưa ra lời khuyên,chỉ dẫn, cảnh báo ai đó nên hoặc không nên làm gì. VD:  – You want to be careful, I think you’ve drunk too much. (Bạn hãy cẩn thận, tôi nghĩ bạn đã […]

Giải thích các cụm từ/ cấu trúc hay và khó trong Eng Breaking – Lesson 6

Topic 1: I Have a Bit of a Sweet Tooth    Word(s)/Structure(s) Explanation We’d trong “We already know what we’d like.” “We already know what we’d like” We’d = We would like  ⇔ “Would like” là cách nói lịch sự của “want = muốn”  for the table trong “Could we start with some appetizers for […]

Giải thích các cụm từ/ cấu trúc hay và khó trong Eng Breaking – Lesson 5

Topic 1: You Listen to What?!   Word(s)/Structure(s) Explanation Cuz there’re a lot of fans! (Bởi vì có rất nhiều quạt!) “Cuz” là viết tắt của Because VD:  I was late (because of = cuz of) the traffic jam.(Tớ đến trễ vì giao thông/tắc đường) Because (Cuz) my mom said that. -> Chủ yếu dùng […]

Giải thích các cụm từ/ cấu trúc hay và khó trong Eng Breaking – Lesson 4

Topic 1: Apartment Hunting   Word(s)/Structure(s) Explanation “Its”, “It’s” và “Own” “Its”  từ chỉ sở hữu, đi kèm với một danh từ VD: Every country has ITS traditions. (Mỗi quốc gia có truyền thống của mình.) “It’s”: dạng viết gọn của “it is” hoặc “it has” VD: + IT’S (IT IS) raining again. (Trời lại […]

Giải thích các cụm từ/ cấu trúc hay và khó trong Eng Breaking – Lesson 3

Topic 1: The Triathlete    Word(s)/Structure(s) Explanation Phân biệt “Triathlete” và “Triathlon” Triathlete /traɪˈæθliːt/: mang nghĩa “vận động viên ba môn phối hợp” Triathlon /traɪˈæθlən/:  mang nghĩa “cuộc thi ba môn phối hợp” “would” trong “It would be fun to have a workout buddy!” “It would be fun to have a workout buddy!”(Sẽ rất thú […]