Category Archives: Giải thích các cụm từ/ cấu trúc hay và khó trong Eng Breaking

Giải thích các cụm từ/ cấu trúc hay và khó trong Eng Breaking – Lesson 2

Topic 1: Jack’s Family Portrait   Word(s)/Structure(s) Explanation Cách dùng “want to” và “wanna be” want to + V: muốn làm gì wanna + V Trong đó:  “wanna” là dạng viết tắt của “want to” – sử dụng trong văn nói thân mật)  Động từ tobe nguyên thể: :”be” (Verb) Các từ:  am, is, are […]

Giải thích các cụm từ/ cấu trúc hay và khó trong Eng Breaking – Lesson 1

Topic 1: Introducing a Friend   Word(s)/Structure(s) Explanation gotta viết tắt của “have/has got to“- “phải làm gì đó” VD:  I have got to go (Tôi phải đi rồi!)  → Câu rút gọn ngắn (giao tiếp thân mật): I gotta go  Chủ yếu dùng trong văn nói giao tiếp thân mật hàng ngày. hit the […]