Category Archives: Finishing Up – Full Test – X3TOEIC

Lesson 7 – Drilling Exercise 6

Choose the correct answer to the following questions Passage 1. Topping the list of European countries which spent large amounts of money on advertising, Germany was and remained the greatest spender from 1996 with 16 billion to 1999 with 25 billion, having seen a steep rise in 1998. The second largest spender, the UK, gradually […]

Lesson 7 – Drilling Exercise 7

Choose the correct answer to the following questions Passage 1. Dear Sir/Madam, I am writing to complain about the poor service of Norton Rail during the last week. As you are well aware, the train to London was late every day, which resulted in my being late for the course I have been attending there. […]

Lesson 7 – Drilling Exercise 4

Passage 1. Managing a company successfully can be a daunting task even for the most capable and efficient individuals. The natural born, progressive leaders inspire their employees, rather than command them. They lead by example. It is a known fact that employees thrive in a positive working environment.  Unfortunately, not every employee is this fortunate, […]

LESSON 5 – DRILLING EXERCISE 1

Choose the word that best completes the sentence Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu Question 1 Key Translation & Explanation B Anh ta bày tỏ sự lo ngại về năng suất làm việc thấp của cấp dưới trong cuộc họp gần đây nhất với hội đồng quản trị vào thứ Năm tuần […]

LESSON 5 – DRILLING EXERCISE 2

Fill in the blank with the correct phrasal verb Điền cụm động từ chính xác vào chỗ trống Question 1 Key Translation C Đồ ăn nhanh đã nhận rất nhiều chỉ trích từ báo chí trong thập kỉ vừa qua. A. come in – bước vàoB. come down – bước xuốngC. come in for – […]

LESSON 5 – DRILLING EXERCISE 3

Choose the correct word to fill in the blank Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống Question 1 Key Translation & Explanation D Jane đã cố gắng đạt được rất nhiều điều trong bốn năm qua. Bây giờ cô ấy kiếm được gần gấp đôi số tiền khi mới bắt đầu. Đáp án […]

LESSON 5 – DRILLING EXERCISE 4

Fill in the blank with the correct form of verbs Điền dạng đúng của động từ vào chỗ trống Question 1 Key Translation & Explanation C Một số đơn đặt hàng đã không được giao đúng tiến độ. Đáp án đúng nhất là C vì cấu trúc bị động (mà trong đó “Some of the […]

LESSON 5 – DRILLING EXERCISE 5

Choose the correct word to fill in the blank Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống Question 1 Keys Translation & Explanation B Bà Jones đã kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng của anh ta. Đáp án đúng nhất là B vì sau danh từ “account” cần một danh từ nữa […]

LESSON 5 – DRILLING EXERCISE 6

Fill in the blank with one correct word Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống Question 1 Keys Translation & Explanation A Công ty muốn bổ nhiệm vào vị trí còn trống một người đã làm việc ít nhất ba năm ở các cơ sở khác, vì vậy Tom đã nộp đơn vì […]

LESSON 5 – DRILLING EXERCISE 7

Identify an error in each of the following sentences Tìm một lỗi sai trong mỗi câu sau Question 1 Keys Translation & Explanation A Đừng phí thời gian tìm khách sạn rẻ hơn làm gì. Tất cả đều có giá xấp xỉ bằng nhau. Đáp án đúng nhất là A vì sau (Don’t) cần động […]