Giải thích các cụm từ/ cấu trúc hay và khó trong Eng Breaking – Lesson 11

Topic 1: Why don’t You Try Writing a Bucket List?   

 

Word(s)/Structure(s) Explanation

My biggest goal is to become the most famous singer in the world

My biggest goal is to become the most famous singer in the world!

  • Giới từ “to” có rất nhiều chức năng trong câu và trong bài “to” mang chức năng là giới từ chỉ mục đích “để” 

Cấu trúc: S + be + to

VD: The whole point of movies for Carl is to make people laugh. (Mục đích cuối cùng của các bộ phim là để khiến mọi người cười.)

<=> Trong bài: My biggest goal is to become the most famous singer in the world!

hiểu rằng: Mục tiêu lớn nhất của tôi là trở thành ca sĩ nổi tiếng nhất trên thế giới!

 

Was this article helpful?