Giải thích các cụm từ/ cấu trúc hay và khó trong Eng Breaking – Lesson 12

Topic 1: What Are You Planning? 

 

Word(s)/Structure(s) Explanation
My short-term goal is to work at a bank and go to graduate school Hai cách trả lời:

1. My short-term goal is to work at a bank.

2. My short-term goal is working at a bank.

=> Hai câu trên về nghĩa đều tương tự nhau: Mục tiêu ngắn hạn của tôi là làm việc tại một ngân hàng.

Nhưng cách sử dụng động từ “work” khác nhau:

  • Giới từ “to” + Động từ: mục đích/ dự định

VD: My biggest goal is to become the most famous singer in the world!

Hiểu rằng: Mục tiêu lớn nhất của tôi là trở thành ca sĩ nổi tiếng nhất trên thế giới!

  • Sử dụng dạng Danh động từ bằng cách thêm (-ing) vào sau động từ gốc: work + -ing => working 

Trong bài danh động từ mang chức năng tân ngữ trong câu.

VD: One of my hobbies is collecting stamps. (Một trong những sở thích của tôi là sưu tầm tem.)

 

Topic 2: Time Management 

 

Word(s)/Structure(s) Explanation
I have to stop writing and move on, but I’ll be back
  • stop doing something: Bạn không tiếp tục làm điều đó nữa
  • stop to do something: bạn dừng việc đang làm trong một khoảng thời gian ngắn ĐỂ làm việc khác.

=> Trong bài: stop writing (hiểu đơn giản là ngừng viết, dừng bút tại đây)

VD: Stop writing and put your pens down. (Dừng viết và đặt bút của các bạn xuống.)

Khác với: You should stop to write. (Bạn nên dừng lại để viết)

Was this article helpful?