Làm sao để biết mình đã nghe và hiểu hết nội dung của bài nghe?

Để có thể nghe hiểu được hết nội dung, bạn phải chuẩn bị và nghe đúng theo các bước trên trang học.

Bạn có thể xác định việc mình đã nghe hiểu nội dung khi:

Bạn có thể nghe hiểu nội dung của audio ở tốc độ Native Speech mà không cần nhìn tới Script/ bản dịch tiếng Việt.

Was this article helpful?