Search Results for: Phản xạ đa chiều

Lesson 2 – Practice Test

Question 1 – 3 Key Scripts Translation 1. C What’s your date of birth?(A) March.(B) In China.(C) February 19, 1999. Ngày sinh của bạn là gì?(A) Tháng 3.(B) Ở Trung Quốc.(C) Ngày 19 tháng 2 năm 1999. 2. B Where were you born?(A) In October.(B) In New York.(C) At Korea. Bạn sinh ra ở đâu?(A) […]

Lesson 2 – Drilling Exercise 5

Listen and choose the correct response for the questions Nghe và chọn phản hồi đúng cho câu hỏi Question 1 Keys Scripts Translation A I think that John is the best candidate for the job. A. You’ve been wrong before.B. The job applications were numerous.C. I hope you won’t be late again. Tôi nghĩ rằng […]

Lesson 1 – Drilling Exercise 5

Listen and choose the correct answer Nghe và chọn đáp án đúng Question 1 Keys Scripts Translation More to learn (synonyms) A A. The frozen lake is surrounded by mountains.B. High waves are splashing onto the shore.C. The sun is shining above the blue lake.D. The landscape surrounding the lake is green. A. Hồ nước […]

Cẩm Nang Gia Nhập X3English Community

X3English Community là cộng đồng dành riêng cho học viên X3English nhằm giải đáp mọi câu hỏi liên quan đến quá trình tự học tiếng Anh. Nhóm được thiết kế trở thành địa chỉ để các học viên X3English kết nối, hỗ trợ đồng thời khuyến khích lẫn nhau trong quá trình đơn giản và […]