Search Results for: Tài khoản học online

Finishing Up – Full Test 2 – Listening

PART 1 Question 1 Key Scripts Translation B (A) The woman is watching TV.(B) The woman is looking at the monitor.(C) The woman is drinking coffee.(D) The woman is making a call. (A) Người phụ nữ đang xem TV.(B) Người phụ nữ đang nhìn vào màn hình.(C) Người phụ nữ đang uống cà phê.(D) Người […]

Finishing Up – Full Test 2 – Reading

PART 5 Question 101 Key Translation C Hai đối tác đã đi đến một thỏa thuận và quyết định chia sẻ lợi nhuận. (A) agreed – đồng ý (động từ ở dạng quá khứ)(B) agreeable – tán thành, vừa ý (tính từ)(C) agreement – thỏa thuận (danh từ)(D) agree – đồng ý (động từ nguyên […]

Finishing Up – Full Test 1 – Reading

PART 5 Question 101 Key Translation B Những mức giá mới sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 3. (A) effect – danh từ/động từ(B) effective – tính từ(C) effecting – động từ dạng tiếp diễn(D) effected – động từ dạng quá khứ Question 102 Key Translation C Martin và Scott sẽ trình bày […]

Practice Test

Questions 1 – 2 Reading Text Translation Put some excitement in your life…with Adventure ToursVisit the Grand Canyon We offer two fantastic tour packages. Choose the one that’s right for you and your family Package 1∙ A horseback tour of the Grand Canyon (morning or afternoon)∙ 2-day, 1-night accommodation at Canyon Caverns Hotel∙ 15 % discount […]