Search Results for: Còn hạn tài khoản

Lesson 4 – Practice test

Questions 1-3 Key Questions Translation 1. C What is the main purpose of the announcement? (A) To declare an emergency(B) To publicize an Internet site(C) To inform of to a city project (D) To warn about coming dangers Mục đích chính của thông báo là gì? (A) Để tuyên bố một tình huống khẩn cấp(B) Để […]

Lesson 3 – Practice Test

Questions 1-3 Key Questions Translation 1. B What are the speakers mainly discussing? (A) Salary(B) Work hours (C) Benefits(D) Vacations Vấn đề chính hai người đang thảo luận là gì? (A) Lương(B) Giờ làm việc (C) Phúc lợi(D) Nghỉ phép 2. D What can be inferred about the woman? (A) She has only one child.(B) She is looking […]

Lesson 6 – Drilling Exercise 1

Questions 1-2 Reading text Translation To:  [email protected] Subject: Call for Collaboration Dear Mr. Reynolds, It is my pleasure to introduce our company Supply X that specializes in providing office supplies for large companies. We have offices in every major city in the country and we have an excellent business collaboration with hundreds of directors of […]

LESSON 6 – PRACTICE TEST

Read the texts that follow. A word or a phrase is missing in parts of each text. Select the best answer to complete the text. Đọc các đoạn văn dưới đây. Mỗi đoạn đều có các từ hoặc cụm từ còn thiếu trong các chỗ trống. Chọn câu trả lời phù hợp nhất để hoàn […]

LESSON 5 – PRACTICE TEST

A word or phrase is missing in each of the sentences below. Four answer choices are given below each sentence. Select the best answer to complete the sentence. Then mark the letter (A), (B), (C), or (D). Một từ hoặc một cụm từ bị thiếu ở mỗi câu dưới đây. Có bốn lựa chọn dưới […]

LESSON 5 – DRILLING EXERCISE 5

Choose the correct word to fill in the blank Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống Question 1 Keys Translation & Explanation B Bà Jones đã kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng của anh ta. Đáp án đúng nhất là B vì sau danh từ “account” cần một danh từ nữa […]

LESSON 5 – DRILLING EXERCISE 4

Fill in the blank with the correct form of verbs Điền dạng đúng của động từ vào chỗ trống Question 1 Key Translation & Explanation C Một số đơn đặt hàng đã không được giao đúng tiến độ. Đáp án đúng nhất là C vì cấu trúc bị động (mà trong đó “Some of the […]

LESSON 5 – DRILLING EXERCISE 3

Choose the correct word to fill in the blank Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống Question 1 Key Translation & Explanation D Jane đã cố gắng đạt được rất nhiều điều trong bốn năm qua. Bây giờ cô ấy kiếm được gần gấp đôi số tiền khi mới bắt đầu. Đáp án […]

Lesson 4 – Drilling exercise 5

Listen to the talk and answer the questions that follow Question 1 – 3 Key Questions Translation 1. D What did the manager and the Head of HR learn about the candidate? A. She liked eating cereal.B. She didn’t have a CV at all.C. She was hungry.D. She knew of the company’s campaigns.  Quản lý […]