Search Results for: Gia hạn tài khoản

LESSON 5 – DRILLING EXERCISE 4

Fill in the blank with the correct form of verbs Điền dạng đúng của động từ vào chỗ trống Question 1 Key Translation & Explanation C Một số đơn đặt hàng đã không được giao đúng tiến độ. Đáp án đúng nhất là C vì cấu trúc bị động (mà trong đó “Some of the […]

LESSON 5 – DRILLING EXERCISE 3

Choose the correct word to fill in the blank Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống Question 1 Key Translation & Explanation D Jane đã cố gắng đạt được rất nhiều điều trong bốn năm qua. Bây giờ cô ấy kiếm được gần gấp đôi số tiền khi mới bắt đầu. Đáp án […]

Lesson 4 – Practice test

Questions 1-3 Key Questions Translation 1. C What is the main purpose of the announcement? (A) To declare an emergency(B) To publicize an Internet site(C) To inform of to a city project (D) To warn about coming dangers Mục đích chính của thông báo là gì? (A) Để tuyên bố một tình huống khẩn cấp(B) Để […]

Lesson 3 – Drilling Exercise 6

Choose the correct answer for the following questions Question 1-3 Key Question & Answer (in bold) Translation 1C What does the woman think about the French restaurant?A. She said that the appetizers were horrible.B. She said that the waiters were amazing.C. She said that the guests are not treated properly. Người phụ nữ nghĩ gì […]

Lesson 3 – Drilling Exercise 1

Listen and choose the synonym for the word you hear. Nghe và chọn từ đồng nghĩa với từ mà bạn nghe thấy. Question 1 Keys Scripts More to learn (Synonyms) B Extend – Kéo dài/mở rộng A. Obtain – Đạt đượcB. Prolong – Kéo dàiC. Limit – Giới hạn to extend – to continue: tiếp diễn– […]

Lesson 2 – Practice Test

Question 1 – 3 Key Scripts Translation 1. C What’s your date of birth?(A) March.(B) In China.(C) February 19, 1999. Ngày sinh của bạn là gì?(A) Tháng 3.(B) Ở Trung Quốc.(C) Ngày 19 tháng 2 năm 1999. 2. B Where were you born?(A) In October.(B) In New York.(C) At Korea. Bạn sinh ra ở đâu?(A) […]

Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Native 1 to 1

Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công khóa học Native 1 to 1 của trung tâm tự học X3English!  Hãy làm theo hướng dẫn dưới đây để book lịch và bắt đầu buổi học của mình: I. CÁCH ĐĂNG KÝ LỊCH HỌC Bước 1: Login vào hệ thống học bằng tài khoản chúng tôi […]