Search Results for: Gia hạn tài khoản

Lesson 6 – Drilling Exercise 1

Questions 1-2 Reading text Translation To:  mondivi@gmail.com Subject: Call for Collaboration Dear Mr. Reynolds, It is my pleasure to introduce our company Supply X that specializes in providing office supplies for large companies. We have offices in every major city in the country and we have an excellent business collaboration with hundreds of directors of […]

LESSON 6 – PRACTICE TEST

Read the texts that follow. A word or a phrase is missing in parts of each text. Select the best answer to complete the text. Đọc các đoạn văn dưới đây. Mỗi đoạn đều có các từ hoặc cụm từ còn thiếu trong các chỗ trống. Chọn câu trả lời phù hợp nhất để hoàn […]

LESSON 5 – PRACTICE TEST

A word or phrase is missing in each of the sentences below. Four answer choices are given below each sentence. Select the best answer to complete the sentence. Then mark the letter (A), (B), (C), or (D). Một từ hoặc một cụm từ bị thiếu ở mỗi câu dưới đây. Có bốn lựa chọn dưới […]

LESSON 5 – DRILLING EXERCISE 5

Choose the correct word to fill in the blank Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống Question 1 Keys Translation & Explanation B Bà Jones đã kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng của anh ta. Đáp án đúng nhất là B vì sau danh từ “account” cần một danh từ nữa […]

LESSON 5 – DRILLING EXERCISE 4

Fill in the blank with the correct form of verbs Điền dạng đúng của động từ vào chỗ trống Question 1 Key Translation & Explanation C Một số đơn đặt hàng đã không được giao đúng tiến độ. Đáp án đúng nhất là C vì cấu trúc bị động (mà trong đó “Some of the […]

LESSON 5 – DRILLING EXERCISE 3

Choose the correct word to fill in the blank Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống Question 1 Key Translation & Explanation D Jane đã cố gắng đạt được rất nhiều điều trong bốn năm qua. Bây giờ cô ấy kiếm được gần gấp đôi số tiền khi mới bắt đầu. Đáp án […]

Lesson 3 – Drilling Exercise 6

Choose the correct answer for the following questions Question 1-3 Key Question & Answer (in bold) Translation 1C What does the woman think about the French restaurant?A. She said that the appetizers were horrible.B. She said that the waiters were amazing.C. She said that the guests are not treated properly. Người phụ nữ nghĩ gì […]

Lesson 3 – Drilling Exercise 1

Listen and choose the synonym for the word you hear. Nghe và chọn từ đồng nghĩa với từ mà bạn nghe thấy. Question 1 Keys Scripts More to learn (Synonyms) B Extend – Kéo dài/mở rộng A. Obtain – Đạt đượcB. Prolong – Kéo dàiC. Limit – Giới hạn to extend – to continue: tiếp diễn– […]

Lesson 2 – Practice Test

Question 1 – 3 Key Scripts Translation 1. C What’s your date of birth?(A) March.(B) In China.(C) February 19, 1999. Ngày sinh của bạn là gì?(A) Tháng 3.(B) Ở Trung Quốc.(C) Ngày 19 tháng 2 năm 1999. 2. B Where were you born?(A) In October.(B) In New York.(C) At Korea. Bạn sinh ra ở đâu?(A) […]