Search Results for: Còn hạn tài khoản

Lesson 2 – Practice Test

Question 1 – 3 Key Scripts Translation 1. C What’s your date of birth?(A) March.(B) In China.(C) February 19, 1999. Ngày sinh của bạn là gì?(A) Tháng 3.(B) Ở Trung Quốc.(C) Ngày 19 tháng 2 năm 1999. 2. B Where were you born?(A) In October.(B) In New York.(C) At Korea. Bạn sinh ra ở đâu?(A) […]

Lesson 3 – Drilling Exercise 1

Listen and choose the synonym for the word you hear. Nghe và chọn từ đồng nghĩa với từ mà bạn nghe thấy. Question 1 Keys Scripts More to learn (Synonyms) B Extend – Kéo dài/mở rộng A. Obtain – Đạt đượcB. Prolong – Kéo dàiC. Limit – Giới hạn to extend – to continue: tiếp diễn– […]

Lesson 3 – Drilling Exercise 6

Choose the correct answer for the following questions Question 1-3 Key Question & Answer (in bold) Translation 1C What does the woman think about the French restaurant?A. She said that the appetizers were horrible.B. She said that the waiters were amazing.C. She said that the guests are not treated properly. Người phụ nữ nghĩ gì […]

Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Native 1 to 1

Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công khóa học Native 1 to 1 của trung tâm tự học X3English!  Hãy làm theo hướng dẫn dưới đây để book lịch và bắt đầu buổi học của mình: I. CÁCH ĐĂNG KÝ LỊCH HỌC Bước 1: Login vào hệ thống học bằng tài khoản chúng tôi […]