Search Results for: Eng Breaking

Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Native 1 to 1

Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công khóa học Native 1 to 1 của trung tâm tự học X3English!  Hãy làm theo hướng dẫn dưới đây để book lịch và bắt đầu buổi học của mình: I. CÁCH ĐĂNG KÝ LỊCH HỌC Bước 1: Login vào hệ thống học bằng tài khoản chúng tôi […]

Lesson 3 – Practice Test

Questions 1-3 Key Questions Translation 1. B What are the speakers mainly discussing? (A) Salary(B) Work hours (C) Benefits(D) Vacations Vấn đề chính hai người đang thảo luận là gì? (A) Lương(B) Giờ làm việc (C) Phúc lợi(D) Nghỉ phép 2. D What can be inferred about the woman? (A) She has only one child.(B) She is looking […]