Tài khoản đăng nhập Eng Breaking app

Tài khoản đăng nhập app và trang học online https://learn.x3english.com/vi/  được đồng bộ hóa.

Bạn chỉ cần đăng nhập app bằng chính tài khoản và mật khẩu đăng nhập trang học online của Eng Breaking là được.

Lưu ý: Nếu bạn đã mua khóa học mà chưa kích hoạt, vui lòng kích hoạt khóa học rồi đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu trung tâm gửi qua mail chứ không chọn Đăng ký

Was this article helpful?