10.2 – Not “Management Material”

(หน้า 117-120-123)

# Not “management material”
Q: Not “management material หมายความว่าอะไร?
A:
แปลตามตัวคือ: management material: การจัดการด้านเอกสาร
เนื้อหาที่เป็นข้อความ-> หัวข้อที่เป็น topic นี้แปลอย่างง่ายๆคือ: ไม่ได้เป็น “การจัดการด้านเอกสาร” หรือ ไม่ใช่เพียงแต่เป็นผู้จัดการด้านเอกสาร ขึ้นอยู่กับคำหลัก, มันเหมือนกับเป็นชื่อของเรื่องเล่า, ในท้ายเล่มไม่มีนัยเกี่ยวพันกับผู้เขียน.
⇔ เราเข้าใจว่าเป็นบทที่กล่าวถึงผู้จัดการฝ่ายบุคคล ที่รักษาความมีมนุษยธรรมและมีความเป็นมืออาชีพ มีอารยในการทำงานร่วมกับพนักงานของเขาไม่ใช่เพียงแต่มองว่าพวกเขาเป็นวัตถุแต่พวกเขาคือมนุษย์
สำหรับคนที่เป็นพนักงาน: คุณก็ต้องรู้จักการโต้แย้งในกรณีที่ไม่ได้รับความยุติธรรมและไร้เหตุผล จากเจ้านาย คุณเป็นมนุษย์คนหนึ่ง ไม่ใช่กองเอกสารของผู้เป็นหัวหน้า
# I really feel bad for the guy’s dog.
I really feel bad for the guy’s dog. (ฉันรู้สึกแย่มากกับสุนัขของเขา)
Q: ในย่อหน้าสุดท้าย ได้กล่าวเอาไว้ว่า:”ฉันรู้สึกแย่มากกับสุนัขของเขา. ความหมายของประโยคนี้คืออะไรหรอ และทำไมถึงพูดแบบนั้น?
A:
– คำนาม “dog” หมายถึงสัตว์ (สุนัข) ที่ใช้ในประโยค, คำนี้ยังใช้ได้ในระดับความหมายที่ต่างกัน: อธิบายถึงคนที่ทำสิ่งที่ไม่ดี, พูดถึงคนที่ไม่ดี, ทำให้ผู้อื่นรำคาญใจอยู่เป็นประจำ
=> แปลตามตามคือการที่พนักงานต้องการอธิบาย, ประณามหัวหน้าของเขาว่าทำไมถึงเป็นคนแบบนั้น.
– แต่อย่างไรก็ตาม พนักงานไม่สามารถที่จะพูดคำแรงๆหรืออธิบายเกี่ยวกับหัวหน้าได้อย่างตรงๆได้อย่างไร้ความสุภาพแบบนั้น (dog – สุนัข), (the guy’s dog)
=> การแปลนั้น ก็จะแปลตามสไตล์, ตามวิธีการพูดของ.
=> I really feel bad for the guy’s dog. (ฉันรู้สึกแย่มากจริงๆกับสัตว์เลี้ยงในปากของเขา)

Was this article helpful?