Assessment – Lesson 01 You will have 14 questions to answer in each assessment. The answering time is unlimited. So take it easy and go ahead.

คุณจะต้องตอบคำถาม 14 ข้อ เพื่อประเมินความเข้าใจบทเรียน โดยไม่จำกัดเวลา ดังนั้น ใจเย็น ๆ และมาลุยกันเลย!

Question 1

Listen to four statements about the picture. Choose the statement that best describes the picture

ฟัง 4 ประโยคเกี่ยวกับรูปภาพดังต่อไปนี้ และเลือกข้อที่อธิบายรูปภาพได้ดีที่สุด

This image has an empty alt attribute; its file name is image2-1024x683.jpg
KeyScriptsTranslation & Explanation
CA. They exchange a drink 
B. They eat together 
C. They exchange a business card 
D. They show each other their watches
A. พวกเขาแลกเปลี่ยนเครื่องดื่ม
B. พวกเขาทานอาหารด้วยกัน
C. พวกเขาแลกเปลี่ยนนามบัตร
D. พวกเขาแลกกันดูนาฬิกาของตัวเอง

Exchange (v): แลกเปลี่ยน
Business card (n): นามบัตร
นามบัตรเป็นการ์ดขนาดเล็กชนิดหนึ่งที่มีชื่อจริง และมักจะมาพร้อมกับอาชีพ ตำแหน่งงาน ที่อยู่ ของบุคคล ซึ่งได้ใช้ในการทำธุรกรรม
ในภาพนี้ ผู้ชายสองคนกำลังแลกนามบัตรกัน -> คำตอบที่ถูกต้องคือ C

Question 2

Listen to the question and three responses spoken in English. Select the best response to the question.

ฟังคำถามและ 3 คำตอบที่ได้พูดเป็นภาษาอังกฤษ เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคำถามนั้น

KeyScriptsTranslation & Explanation
CHow do you like your job?
A. Yes, I live nearby – 
B. Hello, It’s nice to meet you
C. I love it because it’s close to my house
คุณรู้สึกยังไงเกี่ยวกับงานของคุณ?
A. ใช่ ฉันอยู่ใกล้ตรงนั้น
B. สวัสดีค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ
C. ฉันชอบงานนั้นเพราะบ้านฉันอยู่ใกล้ที่ทำงาน
คำถาม How do you like…? เป็นคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็น
คำตอบในข้อ A เป็นคำตอบเพื่อยืนยัน / ตกลงในตำแหน่ง ในขณะที่คำตอบ B เป็นเพียงคำแนะนำ ทั้งสองคำตอบไม่ตรงกับคำถามเดิม
-> คำตอบ A และ B ไม่ถูกต้อง
คำตอบในข้อ C ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงาน
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ C

Question 3

Listen to the question and three responses spoken in English. Select the best response to the question.

ฟังคำถามและ 3 คำตอบที่ได้พูดเป็นภาษาอังกฤษ เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคำถามนั้น

KeyScriptsTranslation & Explanation
BWhere are you from?

A. I started working here 5 years ago
B. I am from China but I have been living here for 5 years 
C. Yes, I like it
คุณมาจากที่ไหน?
A. ฉันเริ่มทำงานที่นี่เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
B. ฉันมาจากประเทศจีน แต่ฉันอาศัยอยู่ที่นี่มา 5 ปีแล้ว
C. ใช่ ฉันชอบมัน.
Where are you from? เป็นคำถามเกี่ยวกับที่มา ดังนั้นคำตอบจะเริ่มต้นด้วย
I am from + place: ฉัน/ผมมาจาก + สถานที่
Example:
Where are you from?
I am from England/ Vietnam/ Australia….
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ B

Question 4

Listen to the question and three responses spoken in English. Select the best response to the question.

ฟังคำถามและ 3 คำตอบที่ได้พูดเป็นภาษาอังกฤษ เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคำถามนั้น

KeyScriptsTranslation & Explanation
AHow do you spell your name?

A. It’s J-E-N-I-F-E-R 
B. My name is Jenifer 
C. I like my job.
ชื่อของคุณสะกดอย่างไร?
A. ก็คือ J-E-N-I-F-E-R
B. ฉันชื่อ Jenifer
C. ฉันชอบงานของฉัน.
คำถามคือ ชื่อของคุณสะกดอย่างไร? ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ A. It’s J-E-N-I-F-E-R – สะกดแต่ละตัวอักษรในชื่อของคุณ.

-> คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ A.

Question 5

Listen to a conversation, then answer question 5-7.

ฟังบทสนทนาและตอบคำถามจากข้อ 5 ถึง ข้อ 7

Who does Felice meet for the first time?

A. Peter

B. Anna

C. Thomas

D. Felice

KeyTranslation & Explanation
Aใครคือคนที่ Felice เจอกันครั้งแรก?
ในบทสนทนามีเพียง 3 คน: Peter, Anna และ Felice -> ข้อ C. Thomas ไม่ถูกต้อง
คำถามคือ ใครเป็นคนที่ Felice เจอกันครั้งแรก -> ข้อ D. Felice ไม่ถูกต้อง
ในบริบทของบทสนทนานี้ Anna ได้แนะนำให้กับ Peter ว่า Feliceเป็นเพื่อนของเธอ (หมายความว่าพวกเขาเคยพบกันมาก่อน) Anna จึงไม่ใช่คนที่พบ Felice เป็นครั้งแรก -> ข้อ B ไม่ถูกต้อง
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ A

Question 6

Listen to a conversation, then answer question 5-7.

ฟังบทสนทนาและตอบคำถามจากข้อ 5 ถึง ข้อ 7

How does Peter feel about meeting Felice?

A. Tired

B. Sad

C. Happy

D. Latin

KeyTranslation & Explanation
CPeter รู้สึกยังไงเมื่อเจอ Felice?
A. เหนื่อย
B. เบื่อ
C. ดีใจ
D. ลาติน
เมื่อได้ Anna แนะนำให้รู้จัก Felice, Peter พูดว่า: It was great meeting you. แปลว่า “ดีใจที่ได้เจอเธอ” -> คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ C

Question 7

Listen to a conversation, then answer question 5-7.

ฟังบทสนทนาและตอบคำถามตั้งแต่ ข้อ 5 ถึง ข้อ 7

What does Peter mean when he says ”Gotta hit the book”?

A. He needs to read what he got from the library 

B. He has to go to a meeting 

C. He is ready to leave 

D. He doesn’t like talking to Felice

KeyTranslation & Explanation
APeter หมายความว่าอะไรเมื่อเขาพูดว่า ”Gotta hit the book”?
A. เขาจำเป็นต้องอ่านหนังสือที่ยืมมาจากห้องสมุด
B. เขาต้องไปประชุม
C. เขาพร้อมที่จะไปแล้ว
D. เขาไม่อยากคุยกับ Felice.
วลี “hit the book” แปลว่า ตั้งใจเรียน “Gotta” เป็นคำย่อของ “have got to” ที่แปลว่า “ต้องทำอะไร”

นี่เป็นการเล่นคำของผู้เขียน “Book” ในบริบทนี้คือ หนังสือที่ Peter เพิ่งไปยืมที่ห้องสมุด มีความหมาย “ตั้งใจเรียน” เพื่อสร้างอีกความหมายคือ “เลยตั้งใจอ่านหนังสือที่ได้ยืมจากห้องสมุด”
ดังนั้น “Gotta hit the book” มีความหมายทั้ง “ต้องตั้งใจเรียนหนังสือ “ และยังหมายถึง Peter “ต้องการอ่านหนังสือที่เขาได้ยืมจากห้องสมุด” ด้วย -> คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ A

Question 8

Complete the sentence

เติมประโยคให้สมบูรณ์

I am _________ Chicago.

A. From

B. Live

C. Go

D. There

KeyTranslation & Explanation
Aโครงสร้าง be + from + place แปลว่า มาจากที่ไหน
Example:
I am from Hanoi: ฉันมาจากฮานอย She is from Japan: เธอมาจากญี่ปุ่น
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ A. From
I am from Chicago/ ผมมาจาก Chicago.

Question 9

Complete the sentence.

เติมประโยคให้สมบูรณ์

I  __________ by the park with my girlfriend. It’s a very safe place.

A. live 

B. from

C. call

D. get

KeyTranslation & Explanation
Aผม_________ ใกล้สวนกับแฟน ที่นี่เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยมาก
ในช่องว่างต้องเติมตำที่เป็นคำกริยา
-> ข้อ B ไม่ถูกต้อง กริยาวลี live by + N (สถานที่): อยู่ใกล้ที่ใดสักแห่ง. Example:
I live by a supermarket: ผมอยู่ใกล้ซุปเปอร์มาร์เก็ต
->คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ A. live
I live by the park with my girlfriend. It’s very safe place/ผมอยู่ใกล้สวนกับแฟน ที่นี่เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยมาก

Question 10

Complete the sentence.

เติมประโยคให้สมบูรณ์

If you have any questions, please __________ me via email james@x3english.com.

A. call

B. contact

C. talk

D. meet

KeyTranslation & Explanation
Bถ้าคุณมีคำถามอะไร รบกวน__________ กับเราทางอีเมล james@x3english.com
โครงสร้าง contact + somebody + via mail/email แปลว่า ติดต่อกับใครผ่านทางอีเมล
อย่างเช่น: She should contact me via email/ เธอควรติดต่อกับฉันผ่านทางอีเมล
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ B. contact
If you have any questions, please contact me via email james@x3english.com/ถ้าคุณมีคำถามอะไร รบกวนติดต่อกับเราทางอีเมล james@x3english.com

Question 11

Complete the sentence.

เติมประโยคให้สมบูรณ์

A. How do you __________ your name?

B. A-N-G-E-L-I-N-A. It’s Angelina.

A. spell

B. say

C. is

D. know

KeyTranslation & Explanation
AA. คุณ __________ ชื่อของคุณอย่างไร? B. A-N-G-E-L-I-N-A. คือ Angel Angelina.

คำตอบคือ วิธีการสะกดชื่อ “Angelina” ดังนั้นต้องใส่ในช่องว่างเป็นคำกริยา เพื่อที่จะได้ถามวิธีการสะกดคำ
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ A. spell
How do you spell your name?/ คุณสะกดชื่อของคุณอย่างไร/ ชื่อของคุณสะกดอย่างไร?

Read the conversation, then answer  Question 12-14

อ่านบทสนทนาและตอบคำถามตั้งแต่ข้อ 12 – 14

Question 12

This image has an empty alt attribute; its file name is image1.png

Complete the text

เติมประโยคให้สมบูรณ์

Can I check? I’m _________ an expert.

A. sort of

B. kind of

C. work of

D. check

KeyTranslation & Explanation
Aเราตรวจสอบได้ไหม? เราก็เป็น _______ ผู้เชี่ยวชาญ

ตรงที่ต้องเติมคำจะเป็นวลีที่มีบทบาทเป็นคำวิเศษณ์
-> ข้อ C, D ไม่ถูกต้อง
Kind of ใช้อธิบายกลุ่มคำที่มีคุณสมบัติเดียวกัน แต่ลักษณะไม่เหมือนกัน อย่างเช่น: Vehicles use two kind of fuel – petrol and diesel/ ยานพาหนะใช้เชื้อเพลิง 2 ประเภทคือเบนซินและน้ำมัน
Sort of เป็นชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติและลักษณะเดียวกัน อย่างเช่น: We both are sort of singer/ เขาทั้งสองคนเป็นนักร้อง.
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ A. sort of
Can I check? I’m sort of an expert/เราตรวจสอบได้ไหม เราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเช่นกัน

Question 13

This image has an empty alt attribute; its file name is image1.png

Complete the text

เติมประโยคให้สมบูรณ์

Yes, I also ________ a tailor.

A. live as

B. do as

C. work as

D. stay as

KeyTranslation & Explanation
Cใช่ ฉันก็ _________ ช่างตัดเสื้อ
Tailor – ช่างตัดเสื้อ เป็นคำนามเกี่ยวกับงานอาชีพ ดังนั้นใจช่องว่างต้องเติมคำที่เป็นคำกริยาที่สามารถใช้คู่กับคำนามเกี่ยวกับงานอาชีพ โครงสร้างประโยค work as + N (คำนามเกี่ยวกับงานอาชีพ): ทำงานเป็นอาชีพอะไร
อย่างเช่น: I worked as a dancer when I was 18/ ฉันทำงานเป็นนักเต้นตั้งแต่ฉันอายุ 18 ปี
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ C. work as
Yes, I also work as a tailor/ ใช่ ฉันก็ทำงานเป็นช่างตัดเสื้อ

Question 14

Is Ellie a foot doctor?

A. Yes

B. No

KeyTranslation & Explanation
BEllie เป็นแพทย์ทางด้านโรคเกี่ยวกับเท้าใช่ไหม?

ในบทสนทนา คนที่อ้างตัวเองเป็น “แพทย์ทางด้านโรคเกี่ยวกับเท้า
– foot doctor” คือ Will ไม่ใช่ Ellie.
Will: Yes, I’m a foot doctor/ใช่ ผมเป็นแพทย์ทางด้านโรคเกี่ยวกับเท้า


-> คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ B