You will have 14 questions to answer in each assessment. The answering time is unlimited. So take it easy and go ahead.

ณจะต้องตอบคำถาม 14 ข้อ เพื่อประเมินความเข้าใจบทเรียน โดยไม่จำกัดเวลา ดังนั้น ใจเย็น ๆ และมาลุยกันเลย!

Question 1

Listen to four statements about the picture. Choose the statement that best describes the picture

ฟัง 4 ประโยคเกี่ยวกับรูปภาพดังต่อไปนี้ และเลือกข้อที่อธิบายรูปภาพได้ถูกต้องที่สุด

This image has an empty alt attribute; its file name is image2.png
KeyScriptsTranslation & Explanation
CA. The couple shares a meal together.
B. They are singing at the wedding.
C. They get married.
D. The couple is smiling.
A. คู่รักมาทานอาหารด้วยกัน
B. เขากำลังร้องเพลงที่งานแต่งงาน
C. เขาจัดงานแต่งงานกัน
D. คู่รักกำลังยิ้มให้กัน

Get married (v): แต่งงาน ในภาพนี้ ทั้งสองคนสวมชุดแต่งงาน และเข้าพิธีแต่งงานด้วยกัน
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ C

Question 2

Listen to the question and three responses spoken in English. Select the best response to the question.

ฟังคำถามและ 3 คำตอบที่พูดเป็นภาษาอังกฤษ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคำถามนั้น

KeyScriptsTranslation & Explanation
BHow is your relationship with your colleagues? 
A.They live with me 
B. I like my colleagues. They are fun to work with 
C. I get off work at 3 PM
ความสัมพันธ์ของคุณกับเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างไร?
A. เขาอยู่ด้วยกันกับเรา B. ผมชอบเพื่อนร่วมงานของผม ทำงานกับพวกเขาสนุกมาก
C. ผมเลิกงานตอนบ่าย 3 โมง

live with: อยู่ด้วย/อยู่กับ work with: ร่วมงานกับ/ ทำงานกับ get off – work: เลิกงาน คำถามคือ“How is your relationship with…” เป็นคำถามความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณและใครสักคน Example:
– How is your relationship with your parents? / ความสัมพันธ์ของคุณกับพ่อแม่เป็นอย่างไร??
– I love my parents. Our relationships are so good/ ฉันรักพ่อแม่ของฉัน. ความสัมพันธ์ของเราดีมาก

-> คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ B

Question 3

Listen to the question and three responses spoken in English. Select the best response to the question.

ฟังคำถามและ 3 คำตอบที่ได้พูดเป็นภาษาอังกฤษ เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคำถามนั้น

KeyScriptsTranslation & ExplanationMore
CHow many cousins do you have?

A. They are from Madrid
B. I love my cousins
C. I have 5 cousins


คุณมีลูกพี่ลูกน้องกี่คน?
A. เขามาจาก Madrid
B. ผมรักลูกพี่ลูกน้องของผม
C. ผมมีลูกพี่ลูกน้อง 5 คน

คำถามคือ “How many…” เป็นคำถามเกี่ยวกับจำนวน เลยคำตอบก็จะต้องมีตัวเลข
Example:
How many people do you work with? – คุณได้ร่วมงานกับกี่คน?
5 people/ 5 คน

-> คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ C

Cousin /ˈkʌzn/:ลูกพี่ลูกน้อง

Question 4

Listen to the question and three responses spoken in English. Select the best response to the question.

ฟังคำถามและ 3 คำตอบที่ได้พูดเป็นภาษาอังกฤษ เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคำถามนั้น

KeyScriptsTranslation & Explanation
AAre there any classmates you still talk to?
A. Yes, I still talk to Michael and Susan
B. I have a lot of cousins
C. I really like working with them
คุณยังคุยกับเพื่อนที่เรียนด้วยกันหรือเปล่า?
A. ครับ ผมยังคุยกับ Michael และ Susan
B. ผมมีลูกพี่ลูกน้องหลายคน
C. ผมชอบทำงานกับเขาจริงๆ

ดูในความหมาย มีแต่ข้อ A ที่เหมาะสม
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ A

Question 5

Listen to a conversation, then answer question 5-7.

ฟังบทสนทนาและตอบคำถามจากข้อ 5 ถึง ข้อ 7

Who wants to be a doctor?

A. Lisa

B. Jack

C. Jack’s cousin

D. Lisa’s grandfather

KeyTranslation & ExplanationMore to learn
Bใครอยากจะเป็นหมอ?
ในบทสนทนา Jack พูดว่า: “Yes, my sister and I wanna be doctors, too. I guess it’s in our blood/ ใช่ น้องสาวผมและผมก็อยากจะเป็นหมอ ผมเดาเลยว่ามันอยู่ในสายเลือดของพวกเรา
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ B
Wanna + V = want to + V อยากจะทำอะไร
Example:
Do you wanna go now? = Do you want to go now? คุณอยากจะไปตอนนี้เลยไหม?

Question 6

Listen to a conversation, then answer question 5-7.

ฟังบทสนทนาและตอบคำถามจากข้อ 5 ถึง ข้อ 7

Where did Jack’s grandfather live before moving to the US?

A. California

 B. Japan

 C. No where

D. Thailand

KeyTranslation & ExplanationMore to learn
Dคุณปู่ของ Jack เคยอาศัยอยู่ที่ไหนก่อนจะย้ายไปอยู่ที่อเมริกา?

A. รัฐแคลิฟอร์เนีย
B. ญี่ปุ่น
C. ไม่อยู่ที่ไหนเลย
D. ประเทศไทย
ในการสนทนาระหว่าง Jack และ Lisa, Jack ได้กล่าวถึงเรื่องคุณปู่ของเขาทำงานเป็นหมอที่ไทยก่อนที่จะย้ายไปยังสหรัฐอเมริกา:

“Yeah. My grandfather was a doctor in Thailand, but when they moved here, he had to work as a cleaner. / ใช่ ปู่ของผมเป็นหมอที่ไทย แต่เมื่อเขามาอยู่นี่ เขาต้องทำงานเป็นภารโรง
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ D
Move to + N (place): ย้ายไปยังสถานที่แห่งหนึ่ง
Example:
I have just moved to New York City to begin a new life./ผมเพิ่งย้ายไปยังเมืองนิวยอร์กเพื่อเริ่มชีวิตใหม่

Work as + a/ an + N (job) = be + a/ an + N (job)
: ทำงาน
Example:
Susie has worked as a nurse for 20 years. = Susie has been a nurse for 20 years /Susie ทำงานเป็นพยาบาลมา 20 ปีแล้ว

Question 7

Listen to a conversation, then answer question 5-7.

ฟังบทสนทนาและตอบคำถามจากข้อ 5 ถึง ข้อ 7

What does it mean when Jack says ‘Follow in his dad’s footsteps?’

A. Be a doctor like him 

B. Wear his shoes

C. Live in the US

D. Work in Thailand

KeyExplanation
AJack หมายความว่าอะไรเมื่อพูดว่า “เดินตามรอยเท้าพ่อของเขา?

A. เป็นหมอเหมือนคุณพ่อ
B. ใส่รองเท้าคู่เดียวกับคุณพ่อ
C. อยู่ที่อเมริกา
D. ทำงานที่ประเทศไทย

วลี “Follow in his dad’s footsteps” แปลว่าเดินตามเส้นทางของพ่อเขา หรือเข้าใจได้ว่า จะเป็นแพทย์เหมือนที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านั้น ประโยคนี้ “He wanted to follow in his dad’s footsteps.” แสดงว่าพ่อของ Jack อยากเดินตามรอยเท้าของคุณปู่ ซึ่งอยากจะเป็นหมอ
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ A

Question 8

Complete the sentence.

เติมประโยคให้สมบูรณ์

My __________ consists of 5 people: my mom, my dad, 2 sisters, and me. 

A. job 

B. classmates 

C. grandparents 

D. family

KeyTranslation & ExplanationMore to learn
D___________ ของผมมี 5 คน: ผม คุณพ่อ คุณแม่ และน้องสาวสองคน
A. งาน
B. เพื่อนร่วมชั้น
C. คุณปู่คุณย่า
D. ครอบครัว

โครงสร้าง S + consist of: เพื่อที่ลงรายชื่อสิ่งต่างๆ ที่ประกอบด้วยในอะไรสักอย่าง
ในส่วนหลังเป็นรายการของคนในครอบครัว “me, my mom, my dad and 2 sisters” ดังนั้นในช่องว่างต้องเป็นคำนามที่มีบทบาทเป็น ประธานประโยคที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อครอบครัว
Example:
My family consists of 3 people: my parents and I./ครอบครัวของผมประกอบด้วย 3 คน คุณพ่อคุณแม่และผม
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ D. Family
My family consists of 5 people: me, my mom, my dad and 2 sisters/ครอบครัวของผมประกอบด้วย 5 คน: ผม คุณพ่อคุณแม่ และน้องสาวสองคน
My family consists of 5 people = There are 5 people in my family = My family has 5 people: ครอบครัวของผมมี 5 คน

Question 9

Complete the sentence.

เติมประโยคให้สมบูรณ์

When a relationship ends, it is because it didn’t _____________. 

A. love

B. get married

C. work out

D. go

KeyTranslation & Explanation
Cเมื่อความสัมพันธ์จบลง นั้นก็เพราะว่าความสัมพันธ์นั้นไม่ _____________.

A. รัก
B. แต่งงาน
C. เป็นไปด้วยดี
D. ไป

ส่วนที่สองในประโยคนี้พูดถึง “it is because” ดังนั้นต้องให้เหตุผลเกี่ยวกับสาเหตุของความสัมพันธ์ที่จบลง
เมื่อความสัมพันธ์ใดก็ตามได้จบลง ไม่สามารถที่จะใช้คำที่บ่งบอกความสำเร็จในความสัมพันธ์ใดอันหนึ่ง เช่น “love”, “get married” หรือ“go” ในทุกคำตอบ มีเพียงคำว่า “work out” เป็นวลีที่มีความหมายที่เหมาะสม “เจริญ เป็นไปด้วยดี”
Example:
Is your relationship with your boyfriend good?/ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับแฟนยังดีไหม?
No, we broke up. Our relationship didn’t work out./ไม่ เราเลิกกันแล้ว ความสัมพันธ์ของพวกเราไม่สามารถเป็นไปได้
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ C. work out
When a relationship ends, it is because it didn’t work out/เมื่อความสัมพันธ์จบลง นั้นก็เพราะว่าความสัมพันธ์นั้นไม่เป็นไปด้วยดี

Question 10

Complete the sentence.

เติมประโยคให้สมบูรณ์

At the reunion I hugged my classmates joyfully and said “_________________.”

A. Let’s get married

B. It’s good to see you 

C. Hi, Grandfather 

D. I’m leaving

KeyTranslation & Explanation
Bในงานเลี้ยงรุ่น ผมได้กอดเพื่อนร่วมชั้นอย่างมีความสุข และพูดว่า “ _________________.”
A. เราแต่งงานกันเถอะ
B. ดีใจที่ได้พบคุณอีกครั้ง
C. สวัสดีเพื่อน
D. ผมไปแล้วนะ

ในครึ่งแรกของประโยค เห็นได้ว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนมีความสุขมากที่ได้พบกันอีกครั้งในงานเลี้ยงรุ่น ดังนั้นในช่องว่าง ควรจะเติมประโยคที่มักพูดเมื่อพบเจอเพื่อนเก่าและแสดงถึงความดีใจ
Example:
I accidentally met Sue in the park after a long time. I gladly greeted her and said: “It’s good to see you.” /ผมบังเอิญได้เจอ Sue ที่สวนสนุกหลังจากที่ไม่ได้พบกันเป็นเวลานานมาก ผมทักทายเธอด้วยความดีใจและพูดว่า “ดีใจที่ได้เจอเธออีกครั้ง”
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ B. It’s good to see you
At the reunion I hugged my classmates joyfully and said “It’s good to see you.”/ ในงานเลี้ยงรุ่น ผมได้กอดเพื่อนร่วมชั้นอย่างมีความสุข และพูดว่า “ดีใจที่ได้พบคุณอีกครั้ง”

Question 11

Complete the sentence.

เติมประโยคให้สมบูรณ์

One classmate heard that I had been sick and asked “________________”  .

 A. Thank you 

 B. What is your favorite food?

 C. How have you been? 

 D. My last relationship didn’t work out

KeyTranslation & Explanation
Cเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งได้ข่าวว่าผมป่วย เลยถามว่า “ ________________” .
A. ขอบคุณ
B. อาหารโปรดของคุณคืออะไร?
C. ช่วงนี้คุณเป็นยังไงบ้าง?
D. ความสัมพันธ์เก่าของผมไม่ได้ไปถึงไหนเลย

เนื่องจากในบริบทของประโยคคือการได้ยินข่าวว่าเพื่อนไม่สบาย คำถามที่คุณต้องลงควรจะเป็นคำถามเกี่ยวกับสภาพร่างกาย หรือสุขภาพ
ในคำตอบทุกข้อ มีเพียง “How have you been?” เป็นคำถามเกี่ยวกับสภาพร่างการและสุขภาพ
Example:
I’ve heard that my friend got sick, so I sent a message to her: “How have you been?”/ ผมได้ข่าวว่าเพื่อนผมป่วย ดังนั้นผมส่งข้อความไปให้เธอว่า “ช่วงนี้เป็นไงบ้าง?”

ข้อตอบที่ถูกต้องคือ C. How have you been?
One classmate heard that I had been sick and asked “How have you been?”/เพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งได้ข่าวว่าผมป่วย เลยถวมว่า “ช่วงนี้เป็นไงบ้าง?”

Read the conversation, then answer Question 12-14

อ่านบทสนทนาและตอบคำถามตั้งแต่ข้อ 12 – 14

Question 12

This image has an empty alt attribute; its file name is image1-1.png

Complete the text

เติมประโยคให้สมบูรณ์

Are you __________ to join the company trip next week, Jenny?

A. buying

B. giving

C. going

D. bringing

KeyTranslation & Explanation
C
คุณ________ ร่วมทริปไปเที่ยวกับบริษัทสัปดาห์หน้าไหมเจนนี่ ?

ประโยคที่ต้องเติม ถามเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคตอันใกล้ “join the company trip next week”
โครงสร้างประโยค Be + going + to V: แสดงถึงการดำเนินการที่วางแผนไว้ว่าจะมีเวลาเฉพาะในอนาคตอันใกล้
Example:
I’m going to meet the dentist this week. / ผมกำลังจะไปหาหมอฟันอาทิตย์นี้
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ C. Going
Are you going to join the company trip next week, Jenny?/ คุณจะเข้าร่วมทริปไปเที่ยวกับบริษัทสัปดาห์หน้าไหมเจนนี่?

Question 13

This image has an empty alt attribute; its file name is image1-1.png

Complete the text

เติมประโยคให้สมบูรณ์

Of course. We want _______________  there for team building 

A. company

B. everyone

C. allowed

D. join

KeyTranslation & Explanation
Bโครงสร้าง S + want + sb + to do sth: อยากให้ใคร/อะไรทำอะไร
Example: Rose want her friends to go travel with her/Rose อยากให้เพื่อนของเธอไปเที่ยวด้วยกับเธอ
-> คำที่ต้องเติมในช่องว่างจะต้องเป็นคำนามเกี่ยวกับคนหรือสิ่งของ là ในขณะเดียวกัน ข้อ C และข้อ D เป็นคำกริยา
-> ข้อ C และข้อ D ไม่ถูกต้อง
ในสองคำตอบ “company” และ “everyone” คำว่า “everyone” เหมาะสมกับบริบทกว่า ยิ่งกว่านั้นถ้าใช้คำว่า “company” มันจำเป็นต้องการมีคำนำหน้านามไปด้วย
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ B. Everyone
Of course. We want everyone there for team building/ แน่นอนซิ พวกเราอยากให้ทุกคนมาเพื่อทำงานเป็นทีม

Question 14

This image has an empty alt attribute; its file name is image1-1.png

Complete the text.

เติมประโยคให้สมบูรณ์

Could I ______ my husband with me?

A. give

B. bring

C. tell

D. leave

KeyTranslation & Explanation
Bฉันสามารถ ___________ สามีไปด้วยได้ไหม

โครงสร้าง Bring somebody with: พาใครมาด้วย
Example: My friend brings his wife with him to the party / เพื่อนผมพาภรรยาของเขามางานเลี้ยงด้วย
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ B. bring
Could I bring my husband with me?/ฉันสามารถพาสามีมาด้วยได้ไหม