Eng Breaking – Assessment – Lesson 12

You will have 14 questions to answer in each assessment. The answering time is unlimited. So take it easy and go ahead.

คุณจะต้องตอบคำถาม 14 คำถามในแต่ละบททดสอบ โดยไม่มีการจำกัดเวลาในการตอบคำถาม ดังนั้นใจเย็น ๆ และมาลุยกันเลย!

Question 1

Listen to three statements about the picture. Choose the statement that best describes the picture.

ฟัง 4 ประโยคเกี่ยวกับรูปภาพดังต่อไปนี้ และเลือกข้อที่อธิบายรูปภาพได้ถูกต้องที่สุด

KeyScriptsTranslation & Explanation
CA. There are 4 people waiting for a bus
B. We are in the heart of New York City
C. There is a roadblock
in the middle of the street
D. The picture is blocking the street 
A. มีคนรอรถเมล์อยู่ 4 คน
B. เราอยู่ที่กลางเมืองนิวยอร์ก
C. มีเครื่องกีดขวางกลางถนน
D. รูปภาพขวางถนน

ภาพนั้นถ่ายที่ถนน มีถนนใหญ่อยู่ตรงกลาง มีรั้วเยอะมากอยู่กลางถนน และเสบียงก็ได้ตั้งเป็นแนวกั้น
จากคำอธิบายข้างต้น คำตอบ C เหมาะที่สุดในการอธิบายรูปภาพ
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ C

Question 2

Listen to the question and three responses spoken in English. Select the best response to the question.

ฟังคำถามและ 3 คำตอบที่พูดเป็นภาษาอังกฤษ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคำถามนั้น

KeyScriptsTranslation & Explanation
BHow do you measure your productivity at work? 

A. I spend a lot of time reading
B. At the end of the day, I review my things in my to-do list
C. I listen to K-pop music at work. It helps me move faster
ทำยังไงเพื่อวัดผลงานของคุณ?

A. ฉันใช้เวลาอ่านหนังสือนานมาก
B. ในตอนท้ายของวัน ฉันจะตรวจสอบทุกอย่างในรายการสิ่งที่ต้องทำของฉัน
C. ฉันฟังเพลงเคป็อปในขณะทำงาน มันช่วยให้ฉันทำเร็วขึ้น

คำถาม “How do you measure your productivity at work?” เพื่อถามเกี่ยวกับวิธีการ / วิธีประเมินผลผลิต ดังนั้นคำตอบต้องแสดงเทคนิค / วิธีการที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ
จากคำตอบทั้งหมดข้างต้น มีเพียงคำตอบ B เท่านั้นที่มีวิธีการประเมินปริมาณงานใหม่ในหนึ่งวัน
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ B

Question 3

Listen to the question and three responses spoken in English. Select the best response to the question.

ฟังคำถามและ 3 คำตอบที่พูดเป็นภาษาอังกฤษ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคำถามนั้น

KeyScriptsTranslation & Explanation
AWhy did you decide to work in the banking industry?

A. Great question! I have always loved working with money and facts so it was an easy decision
B. My dad used to work here when I was a baby
C. Yes, working and making money has always been my passion 
ทำไมคุณถึงตัดสินใจทำงานในวงการธนาคาร?

A. คำถามดีมาก! ฉันชอบการทำงานเกี่ยวกับเงินและตัวเลขจริงๆ นี่จึงเป็นการตัดสินใจที่ง่ายมาก
B. พ่อของฉันเคยทำงานที่นี่เมื่อฉันยังเป็นเด็ก
C. ใช่ การทำงานและสร้างรายได้เป็นสิ่งที่ฉันชอบมาตลอด

คำถาม “Why did you decide to work in the banking industry?” เพื่อถามเหตุผล / สาเหตุนำไปถึงการตัดสินใจจะทำงานในอุตสาหกรรมการธนาคาร
ในคำตอบทั้งหมดข้างต้น คำตอบ A ให้เหตุผลนำไปถึงการตัดสินใจที่จะทำงานในอุตสาหกรรมการธนาคาร โดยมีโครงสร้างคำตอบที่ถูกต้อง
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ A

Question 4

Listen to the question and three responses spoken in English. Select the best response to the question.

ฟังคำถามและ 3 คำตอบที่พูดเป็นภาษาอังกฤษ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคำถามนั้น

KeyScriptsTranslation & Explanation
BDo you ever feel overwhelmed with the amount of work? 
  
A. No, I just come to work every day
B. Of course but I am good at managing my time
C. Yes, my team at work is amazing 
คุณเคยรู้สึกหนักใจกับจำนวนงานที่ต้องทำไหม?

A. ไม่ ฉันแค่มาทำงานทุกวัน
B. แน่นอน แต่ฉันเก่งเรื่องการบริหารเวลา
C. ใช่ ทีมของฉันยอดเยี่ยมมาก

คำถาม “Do you ever feel overwhelmed with the amount of work?” คือการถามเกี่ยวกับความคิด / ความรู้สึกเกี่ยวกับภาระงานที่ต้องทำ

คำตอบ A และ C ต่างก็อยู่ผิดด้านของคำถาม
คำตอบ B เท่านั้นที่ให้ที่ตรงกับตรรกะของคำตอบ
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ B

Question 5

Listen to a conversation, then answer question 5-7.

ฟังบทสนทนาและตอบคำถามจากข้อ 5 ถึง ข้อ 7

How does the speaker feel about prioritizing things? 

A. Sad

B. Focused

C. More productive

D. More overwhelmed

KeyTranslation & Explanation
Cผู้เล่าเรื่องรู้สึกอย่างไรกับการจัดลำดับความสำคัญของทุกสิ่ง

A. เศร้า
B. ความเข้มข้น
C. เพิ่มผลผลิต
D. ยิ่งจม

จากบทสนทนา:
“And, arranging and prioritizing all the things I have to do and all of things I want to do makes me feel so much happier and in control of my choices and my productivity.
นอกจากนี้การจัดเรียงและจัดลำดับความสำคัญของทุกสิ่งที่ฉันต้องทำและทุกสิ่งที่ฉันอยากทำทำให้ฉันรู้สึกมีความสุขมากขึ้นและสามารถควบคุมตัวเลือกและผลผลิตของฉันได้”

เมื่อผู้พูดเกี่ยวข้องกับการจัดลำดับความสำคัญของงานลำโพงจะรู้สึกว่าสามารถควบคุมผลผลิตได้ดีที่สุด สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อจัดลำดับความสำคัญ
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ C

Question 6

Listen to a conversation, then answer question 5-7.

Nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi từ 5 đến 7

What does the speaker do to save tons of time? 

A. Write in a calendar

B. Use the calendar on the phone

C. Take fewer work breaks

D. Workout

KeyTranslation & Explanation
Bนักเล่าเรื่องใช้อะไรเพื่อประหยัดเวลามาก?

A. เขียนบนปฏิทิน
B. ใช้ปฏิทินบนโทรศัพท์
C. หยุดพักระหว่างงานน้อยลง
D. การปฏิบัติ

จากบทสนทนา:
“A good friend once suggested that I keep a calendar (…) but then she showed me how to use the calendar on my phone.
(…) It actually saves me tons of time because I’m more efficient now!
เพื่อนที่ดีคนหนึ่งเคยแนะนำให้ฉันจัดตารางเวลา (… ) แต่แล้วเธอก็แสดงวิธีใช้ปฏิทินในโทรศัพท์ให้ฉันดู (… ) มันช่วยฉันได้มากจริงๆเพราะตอนนี้ฉันมีประสิทธิภาพมากขึ้น! “

ผู้เล่าเรื่องได้รับคำแนะนำจากเพื่อนของเขาให้ใช้ปฏิทินบนโทรศัพท์ ด้วยคุณสมบัติที่ทันสมัยมากมายของปฏิทินบนโทรศัพท์จึงช่วยให้ผู้เล่าเรื่องประหยัดเวลาได้มาก
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ B

Question 7

Listen to a conversation, then answer question 5-7.

ฟังบทสนทนาและตอบคำถามจากข้อ 5 ถึง ข้อ 7

Why does the speaker add alerts to the phone?

A.  As a reminder to stop and move on

B. To go workout

C. To work less

D. As a reminder to eat lunch

KeyTranslation & Explanation
Aทำไมผู้บรรยายจึงเพิ่มสัญญาณเตือนในโทรศัพท์

A. เพื่อเตือนให้หยุดงานและไปทำอย่างอื่น
B. เพื่อเริ่มใช้งาน
C. ทำน้อย
D. เพื่อเตือนอาหารกลางวัน

จากบทสนทนา:
“I can actually add alerts to it so they go off accordingly, reminding me to stop what I’m doing and move on. It’s the best thing ever.
ฉันสามารถเพิ่มการแจ้งเตือนได้เพื่อให้มันดังขึ้นเตือนให้ฉันหยุดทำสิ่งนั้นแล้วไปทำอย่างอื่น”

ผู้บรรยายจะเพิ่มสัญญาณเตือนในโทรศัพท์เพื่อเตือนให้ผู้บรรยายหยุดทำสิ่งหนึ่งและไปยังอีกสิ่งหนึ่ง
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ A

Question 8

Complete the sentence

เติมประโยคให้สมบูรณ์

I must learn how to _______ and put first things first and save the rest for later. 

A. decide

B. prioritize

C. challenge

D. produce

KeyTranslation & Explanation
Bฉันต้องเรียนรู้วิธีการ _________ และให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกและเก็บอย่างอื่นไว้ทีหลัง
A. ตัดสินใจ
B. ลำดับความสำคัญ
C. ความท้าทาย
D. การผลิต

จากย่อหน้าต่อไปนี้เกี่ยวกับวิธีการจัดระเบียบและจัดระเบียบงานคำเติมเป็นคำกริยาที่ใช้อธิบายการจัดเรียงงานและใส่สิ่งที่สำคัญไว้ก่อน
ในบริบทและตรรกะมีเพียงคำว่า “Prioritize” เท่านั้นที่เหมาะสำหรับการเติม

-> คำตอบที่ถูกต้องคือ B. prioritize

I must learn how to prioritize and put first things first and save the rest for later./ ฉันต้องเรียนรู้ที่จะจัดลำดับความสำคัญและจัดลำดับความสำคัญและปล่อยให้สิ่งต่างๆไปก่อน

Question 9

Complete the sentence

เติมประโยคให้สมบูรณ์

_________ is a necessary part of being organized and successful. 

A. Being late

B. Being fun

C. Being productive 

D. Being unproductive

KeyTranslation & Explanation
C________ เป็นองค์ประกอบหลักในการจัดระเบียบและประสบความสำเร็จ

A. เวลาล่าช้า
B. ร่าเริง
C. มีประสิทธิภาพ
D. ไม่มีผลผลิต

ใช้ย่อหน้าต่อไปนี้ของประโยค “be organized and successful” เพื่อพูดถึงงานที่เป็นระเบียบและบรรลุความสำเร็จดังนั้นคำนี้จึงต้องเต็มไปด้วยคุณสมบัติเชิงบวกที่จำเป็นอย่างแท้จริงเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ นั่นเอง
ขึ้นอยู่กับตรรกะและความหมายของคำตอบมีเพียงคำ “Being productive” เท่านั้นที่เหมาะสมที่จะเติมคำในช่องว่าง
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ C. Being productive
Being productive is a necessary part of being organized and successful. / การมีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญในการจัดระเบียบและประสบความสำเร็จ

Question 10

Complete the sentence

เติมประโยคให้สมบูรณ์

I always like to be _____________ and fast when completing projects at work. 

A. unorganized

B. efficient 

C. not efficient 

D. late

KeyTranslation & Explanation
Bฉันเป็นคนประเภท _________ มาโดยตลอดและทำโปรเจคในที่ทำงานให้เสร็จเร็ว

A. ไม่เป็นระเบียบ
B. ประสิทธิภาพ
C. ไม่ได้ผล
D. สาย

คำที่จะเติมเป็นคำที่เรียงต่อกันซึ่งเทียบเท่ากับ “fast / เร็ว” เมื่อเสร็จสิ้นงานและโครงการดังนั้นคำที่จะเติมต้องเป็นคำคุณศัพท์ที่มีคุณสมบัติเชิงบวกเช่นเดียวกับ “fast
จากคำตอบทั้งหมดมีเพียงคำว่า “efficient / ประสิทธิภาพ” เท่านั้นที่เสริมกับคำว่า “fast” และสอดคล้องกับความหมายของประโยค

-> คำตอบที่ถูกต้องคือ B. efficient
I always like to be efficient and fast when completing projects at work./ ฉันมักจะเป็นคนประเภทที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วเมื่อทำโครงงานเสร็จในที่ทำงาน

Question 11

Complete the sentence

ติมประโยคให้สมบูรณ์

Winning Employee of the Year was _____________ for me. I work so hard to do well. 

A. a negation

B. a loss

C. an achievement 

D. a worthy

KeyTranslation & Explanation
Cการได้รับรางวัลพนักงานแห่งปีถือเป็น __________ สำหรับฉันฉันพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำงานให้ดี

A. การปฏิเสธ
B. การสูญเสีย
C. ความสำเร็จ
D. บุคคลสำคัญ

“Winning Employee of the Year” เป็นสิ่งที่ดียิ่งไปกว่านั้นเมื่อพิจารณาจากประโยคต่อไปนี้เกี่ยวกับการทำงานหนักเพื่อทำให้ดีผู้พูดชื่นชมรางวัลนี้ดังนั้นจึงไม่สามารถป้อนคำเชิงลบได้ ในช่องว่าง -> คำตอบ A และ B จะถูกตัดออก
Worthy (n): บุคคลสำคัญ

Achievement (n): การยอมรับความสำเร็จส่วนบุคคล


จากความแตกต่างระหว่างคำสองคำพื้นที่ที่จะเติมเป็น “an achievement” จึงเหมาะสมที่สุด

-> คำตอบที่ถูกต้องคือ C. an achievement
Winning Employee of the Year was an achievement for me. I work so hard to do well. / การได้รับรางวัล Staff of the Year ถือเป็นความสำเร็จสำหรับฉัน ฉันทำงานหนักมากเพื่อให้สามารถทำได้ดี

Read the conversation, then answer  Question 12-14.

อ่านบทสนทนาและตอบคำถาม 12-14:

Question 12

Complete the text

เติมประโยคให้สมบูรณ์

Once upon a time, there was a very wealthy, very kind king who worried about the future __________ of his kingdom. 

A. expectations

B. expecting

C. expect

D. expected

KeyTranslation & Explanation
Aกาลครั้งหนึ่งมีกษัตริย์ที่ร่ำรวยและใจดีมากที่มักจะกังวลเกี่ยวกับอนาคต ________ สำหรับราชอาณาจักรของเขา

คำที่จะเติมคือคำที่สามารถรวมกับคำว่า “the future” เพื่อสร้างวลีคำนามก่อน “of” ดังนั้นคำที่จะเติมต้องเป็นคำนาม
ในคำตอบทั้งหมดข้างต้นมีเพียง “expectations” เท่านั้นที่เป็นคำนาม
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ A. Expectations
Once upon a time, there was a very wealthy, very kind King, who worried about the future expectations of his kingdom/กาลครั้งหนึ่งมีกษัตริย์ที่ร่ำรวยและใจดีมากซึ่งมักจะเป็นห่วง

Question 13

Complete the text

เติมประโยคให้สมบูรณ์

A few, even laughed, blaming the King for not ___________ the road properly. 

A. maintenance

B. maintain

C. maintaining

D. destroying

KeyTranslation & Explanation
Cมีไม่กี่คนถึงกับหัวเราะและตำหนิว่ากษัตริย์ไม่ได้ __________ ถนนให้ดี

โครงสร้างของประโยค:
Blame someone for +(not) + V-ing: โทษคนที่ไม่ทำอะไรบางอย่าง
ตัวอย่าง:
He broke up with me and blamed me for not agreeing what he said/ เขาเลิกกับฉันและโทษว่าฉันไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูด
ตามโครงสร้างข้างต้นคำตอบ A และ B จะถูกปฏิเสธ
จากความหมายของประโยคคำว่า “ทำลาย / ทำลาย” ไม่เหมาะสมมีเพียง “การรักษา” เท่านั้นที่ถูกต้อง
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ C. maintaining
A few, even laughed, blaming the King for not maintaining the roads properly./ บางคนถึงกับหัวเราะตำหนิว่ากษัตริย์ไม่ดูแลรักษาถนนให้ถูกต้อง

Question 14

Complete the text

เติมประโยคให้สมบูรณ์

What did the peasant find inside the satchel?

A. Vegetables

B. A note and gold coins

C. A boulder

D. Easy

KeyTranslation & Explanation
Bชาวนาพบอะไรในกระเป๋าสะพาย

A. ผัก
B. ข้อความและเหรียญทอง
C. ก้อนหิน
D. ง่าย

ขึ้นอยู่กับย่อหน้า:
“(…) He continued on his way when he saw a satchel in the road where the boulder had been. Covered in dirt, he wiped it clean and looked inside. Blinded by the brilliance of something shiny, he found out it was stuffed with gold coins and a note from the King
(… ) เขาเดินต่อไปและเห็นกระเป๋าที่ถนนในจุดเก่า ถุงที่ปกคลุมไปด้วยสิ่งสกปรกเขาเช็ดมันให้สะอาดและมองเข้าไปข้างใน เขาพบว่ามันเต็มไปด้วยเหรียญทองและข้อความจากพระราชา
ชาวนาพบเหรียญทองและธนบัตรจากในหลวง
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ B

Was this article helpful?