Lesson 2 – Drilling Exercise 2

Listen and choose the correct response

Nghe và chọn đáp án đúng

Question 1

KeysScriptsTranslation
ACan you resend me the report?

A. Sure. I’ll send it to you right away.
B. Yes, I could but I was busy.
C. Isn’t that next week?
D. I’m afraid he won’t be able to do that today.
Bạn có thể gửi lại báo cáo cho tôi không?

A. Chắc chắn rồi. Tôi sẽ gửi nó cho bạn ngay bây giờ.
B. Vâng, tôi có thể nhưng tôi bận chút.
C. Không phải là tuần tới sao?
D. Tôi e rằng anh ấy không thể làm điều đó hôm nay.

Question 2

KeysScriptsTranslation
BDid you make a reservation?

A. You can reserve a table online.
B. Yes, I called the restaurant.
C. The restaurant is just two blocks away.
D. We will have Italian food for dinner.
Bạn đã đặt phòng chưa?

A. Bạn có thể đặt bàn trực tuyến.
B. Vâng, tôi đã gọi cho nhà hàng.
C. Nhà hàng chỉ cách đó hai dãy nhà.
D. Chúng tôi sẽ ăn đồ Ý cho bữa tối.

Question 3

KeysScriptsTranslation
ACould you tell me if his leg injury is serious?

A. It’s not. You don’t have to be worried.
B. His leg was hurt in the construction site.
C. The injury hurt me so badly that I couldn’t walk.
D. The treatment went pretty well.
Bạn có thể cho tôi biết vết thương ở chân của anh ấy có nghiêm trọng không?
A. Không đâu. Bạn không phải lo lắng.
B. Chân của anh ấy đã bị thương ở công trường.
C. Vết thương làm tôi đau đến mức không thể đi được.
D. Việc điều trị diễn ra khá tốt.

Question 4

KeysScriptsTranslation
CWhose clothing item is this?

A. That’s a brand new dress.
B. No, I didn’t buy it.
C. It’s her coat.
D. It’s from the last collection.
Món quần áo này là của ai?

A. Đó là một chiếc váy hoàn toàn mới.
B. Không, tôi không mua nó.
C. Đó là áo khoác của cô ấy.
D. Nó đến từ bộ sưu tập mới nhất.

Question 5

KeysScriptsTranslation
CMy colleague made an appointment, didn’t he?

A. Luckily, he arrived on time.
B. He has gone out to see a client.
C. No, he didn’t. He must have forgot.
D. It wasn’t easy to make an appointment today.
Đồng nghiệp của tôi đã sắp xếp một cuộc hẹn phải không?
A. May mắn thay, anh đấy đã đến đúng giờ.
B. Anh ấy đã ra ngoài để gặp khách hàng.
C. Không. Chắc anh ấy đã quên rồi.
D. Thật không dễ dàng để sắp xếp cuộc hẹn ngày hôm nay.

Question 6

KeysScriptsTranslation
BI think the patient is out of danger.

A. No, not at all. You’re welcome.
B. It’s our pleasure.
C. His surgery will be tomorrow.
D. That’s very fortunate. 
Tôi nghĩ rằng bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch.

A. Không sao. Không có gì.
B. Đó là niềm vui của chúng tôi.
C. Ca phẫu thuật của anh ấy sẽ vào ngày mai.
D. May quá.

Question 7

KeysScriptsTranslation
BWhere did you go on vacation?

A. We took a boat.
B. We went abroad.
C. The seaside resort has many good reviews.
D. We stayed for 5 days.
Bạn đã đi đâu vào kỳ nghỉ?

A. Chúng tôi đã đi thuyền.
B. Chúng tôi đã ra nước ngoài.
C. Khu nghỉ dưỡng bên bờ biển có nhiều đánh giá tốt.
D. Chúng tôi đã ở đây 5 ngày.

Question 8

KeysScriptsTranslation
CYour flight is next week, isn’t it?

A. Yes, I’ll definitely be.
B. The flight is long and has two layovers.  
C. No, I changed it.
D. I’m looking forward to it.
Chuyến bay của bạn vào tuần tới phải không?

A. Vâng, tôi chắc chắn sẽ như vậy.
B. Chuyến bay dài và có hai trạm dừng chân.
C. Không, tôi đã thay đổi nó.
D. Tôi đang mong chờ nó.

Question 9

KeysScriptsTranslation
ADid you go to the cinema last night?

A. No, I stayed home.
B. Yes, we had spaghetti for dinner.
C. The movie premiered last night.
D. No, it was one of the worst movies I’ve seen.
Tối qua bạn đã đi tới rạp chiếu phim phải không?

A. Không, tôi đã ở nhà.
B. Vâng, chúng tôi ăn mì Ý cho bữa tối.
C. Bộ phim đã được công chiếu tối qua.
D. Không, nó là một trong những bộ phim tệ nhất tôi từng xem.

Question 10

KeysScriptsTranslation
BCan you show me the receipt?

A. I received this yesterday.
B. No problem, just a second.
C. It will be available soon. Give me a second.
D. Yes please. That’d be perfect.
Bạn có thể cho tôi xem hóa đơn được không?

A. Tôi đã nhận được cái này ngày hôm qua.
B. Không vấn đề gì, đợi tôi một chút.
C. Nó sẽ sẵn sàng ngay. Chờ tôi một chút.
D. Vâng. Vậy sẽ thật tuyệt.

Was this article helpful?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *