Lesson 3 – Drilling Exercise 2

Listen and choose the best answer

Nghe và chọn đáp án chính xác nhất

M – Người đàn ông

W – Người phụ nữ

Question 1-3

KeysQuestionsTranslation
1

B
What is the man doing this evening?
A. He is flying to New York.
B. He is driving to the airport.
C. He is getting a taxi.
Tối nay người đàn ông làm gì?
A. Anh ta bay tới New York.
B. Anh ta lái xe tới sân bay.
C. Anh ta bắt taxi.
2


C
Where are the man and the woman during this conversation?
A. At the airport.
B. In a car.
C. At a restaurant.
Người đàn ông và người phụ nữ đang ở đâu khi nói chuyện?
A. Tại sân bay.
B. Trong ô tô.
C. Tại nhà hàng.
3
A
How long is the plane ride to New York?
A. Seven and a half hours.
B. Nine hours.
C. Three hours.
Chuyến bay tới New York kéo dài bao lâu?
A. Bảy tiếng rưỡi.
B. Chín tiếng.
C. Ba tiếng.
ScriptsTranslation
M: When is your plane for New York leaving?

W: Well, it’s taking off at nine o’clock tonight.

M: That’s three hours from now. We’d better hurry. Shall I get the check?

W: Yes, thanks. You don’t have to drive me there if it’s too much trouble. I can get a taxi.

M: No, it’s alright, I want to take you, really. How long is your flight?

W: It’s seven and a half hours. It will be exhausting, but it’s worth it.
M: Chuyến bay đi New York của cô khởi hành khi nào vậy?

W: Nó sẽ cất cánh lúc 9 giờ tối nay,

M: Còn ba tiếng nữa từ bây giờ. Chúng ta cần khẩn trương lên. Để tôi gọi thanh toán nhé?

W: Vâng, cảm ơn. Anh không phải chở tôi tới đó đâu nếu mất công quá. Tôi có thể bắt taxi mà.

M: Không, không sao đâu, tôi muốn đưa cô đi thật mà. Chuyến bay kéo dài bao lâu?

W: Bảy tiếng rưỡi. Sẽ khá mệt đây, nhưng cũng đáng.

Question 4-6

KeysQuestionsTranslation
4

B
Where did the man go at the weekend?
A. To a French bistro.
B. To the Art Museum.
C. To see a new film.
Người đàn ông đã đi đâu vào cuối tuần?
A. Tới một nhà hàng kiểu Pháp.
B. Tới Bảo tàng Nghệ thuật.
C. Đi xem một bộ phim mới.
5


C
Why did the woman go to the French bistro?
A. Because of the tasty appetizers.
B. Because of the cheap specialties.
C. Because of the chef.
Tại sao người phụ nữ lại tới nhà hàng kiểu Pháp?
A. Vì món khai vị ngon.
B. Vì các món đặc biệt có giá rẻ.
C. Vì đầu bếp.
6

B
How was the food at the bistro?
A. Expensive.
B. Tasty.
C. Flavorless.
Thức ăn ở nhà hàng thế nào?
A. Đắt.
B. Ngon.
C. Nhạt nhẽo.
ScriptsTranslation
M: My weekend was great. My wife and I initially wanted to go to the cinema, but instead we went to the Art Museum to see the new art collection. What about you?

W: Well, we went to a new bistro because we heard the chef was amazing. We didn’t try the appetizers, but the specialties we ordered were very delicious.  

M: I hope it wasn’t very expensive!
M: Cuối tuần của tôi rất tuyệt. Ban đầu tôi và vợ muốn đi xem phim, nhưng thay vào đó chúng tôi lại tới Bảo tàng Nghệ thuật để xem bộ sưu tập mĩ thuật mới. Thế còn cô?

W: À, chúng tôi tới một nhà hàng mới mở vì nghe nói đầu bếp ở đó rất tuyệt. Chúng tôi chưa thử món khai vị, nhưng những món đặc biệt mà chúng tôi đều rất ngon.

M: Tôi mong là nó không đắt lắm!

Question 7-9

KeysQuestionsTranslation
7

C
How many rooms does the woman want to book?
A. Four doubles
B. Three singles
C. Three doubles
Người phụ nữ muốn đặt bao nhiêu phòng?
A. Bốn phòng đôi
B. Ba phòng đơn
C. Ba phòng đôi
8
A
How long does the woman want to stay in the hotel?
A. 2nd – 6th May
B. 2nd – 5th May
C. 6th – 10th May
Người phụ nữ muốn ở lại khách sạn bao lâu?
A. Mùng 2 – mùng 6 tháng Năm
B. Mùng 2 – mùng 5 tháng Năm
C. Mùng 6 – mùng 10 tháng Năm
9

C
Does the woman complete her booking on the phone?
A. Yes, because there are rooms available.
B. No, because there aren’t any available rooms on those dates.
C. No, because the price of the rooms is very high.
Người phụ nữ đã hoàn tất việc đặt phòng qua điện thoại chưa?
A. Rồi, vì có sẵn phòng.
B. Chưa, vì không có phòng trống những ngày đó.
C. Chưa, vì giá phòng quá cao.
ScriptsTranslation
M: Hello, Continental Hotel. How may I help you?

W: Good evening. I’d like to book three double rooms, from the 2nd to the 6th of May. So that’s four nights.

M: Sure. Yes, we have rooms available on those dates. One room per night is $120.

W: Oh, that’s expensive. Let me call you again before I confirm the booking.
M: Xin chào, Khách sạn Continental xin nghe. Tôi có thể giúp gì cho bạn?

W: Xin chào. Tôi muốn đặt ba phòng đôi, từ mùng 2 đến mùng 6 tháng Năm. Tức là bốn đêm.

M: Vâng. Chúng tôi có sẵn phòng vào các ngày đó. Một phòng giá 120$ mỗi đêm.

W: Ồ, đắt quá. Để tôi gọi lại rồi xác nhận đặt phòng sau.

Was this article helpful?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *