Lesson 6 – Drilling Exercise 1

Questions 1-2

Reading textTranslation
To:  mondivi@gmail.com

Subject: Call for Collaboration

Dear Mr. Reynolds,

It is my pleasure to introduce our company Supply X that specializes in providing office supplies for large companies.

We have offices in every major city in the country and we have an excellent business collaboration with hundreds of directors of various establishments.

We supply stationery, ink cartridges, copier paper, office furniture, packaging, markers, pens, staples, storage boxes, envelopes, and much more.

We have excellent customer support, as you can see from our reviews on our company’s website: www.supplyx.com

Enclosed you will find a catalogue of all the items and services we provide with prices specially designed for your company.

We would be very grateful if you consider our proposal and decide to start a new partnership.

Should you need further information, feel free to contact us.

Looking forward to hearing from you.

Sincerely,

Mathew Lyndon
Tới: mondivi@gmail

Chủ đề: Kêu gọi hợp tác

Kính gửi ông Reynolds,

Rất hân hạnh được giới thiệu công ty của chúng tôi – công ty Supply X chuyên cung cấp đồ dùng văn phòng cho các công ty lớn. 

Chúng tôi có văn phòng ở các thành phố lớn trong cả nước và hợp tác kinh doanh với hàng trăm giám đốc của nhiều tổ chức khác nhau.

Chúng tôi cung cấp văn phòng phẩm, mực in, giấy in, nội thất văn phòng, bao bì, bút viết bảng, bút viết, ghim, hộp chứa đồ, phong bì, và nhiều thứ khác nữa.

Chúng tôi có dịch vụ hỗ trợ khách hàng rất xuất sắc, như ông có thể thấy trong các đánh giá trên trang web công ty của chúng tôi: www.supplyx.com

Đính kèm ông sẽ thấy một quyển danh mục các mặt hàng và dịch vụ chúng tôi cung cấp với giá được ưu đãi đặc biệt cho công ty ông. 

Chúng tôi sẽ rất cảm kích nếu ông xem xét đề xuất của chúng tôi và quyết định bắt đầu một quan hệ đối tác mới.

Nếu ông cần thêm thông tin gì, xin hãy liên hệ với chúng tôi.

Mong nhận được phản hồi từ ông.
 
Trân trọng,

Mathew Lyndon
KeyQuestionExplanation
1. DĐây là loại văn bản gì?

A. Một thông báo
B. Một đánh giá
C. Một quảng cáo
D. Một email trang trọng
Địa chỉ email ở ngay đầu văn bản cho thấy văn bản này là một email. Email này trang trọng vì người gửi sử dụng họ của người nhận, dùng câu dạng dài không viết tắt như “It is…” (không phải “It’s…”) và kết thư với từ “Trân trọng”.
2. BMục đích của văn bản này là gì?

A. Để thay đổi một thỏa thuận hiện có
B. Để đưa ra một đề xuất kinh doanh
C. Để mở một cuộc điều tra
D. Để đưa ra đảm bảo cho một điều gì đó
Câu chủ đề của email cho thấy đây là một lời mời hợp tác, nên đó là một đề xuất kinh doanh.

Questions 3-4

Reading textTranslation
In its continuous desire to be on the frontline of cutting-edge technologies in production and delivery, ZX company forces its employees to meet extremely high standards. Working long hours under immense pressure pushes the workers to their limits. In this difficult process, ZX faces numerous potential ethical blindness risks.

ZX’s workplace represents a fighting ring for ideas and the employees are constantly encouraged to challenge each other’s contribution to the company. Algorithms are continuously used to evaluate employees of every rank and to establish which ones will pass on to the next round.

By putting an emphasis on data in their decision-making process, ZX uses different means to make a distinction between the high and the low performers: strong management and psychological tools. Since the nature of the tasks performed at the company is more than challenging, ZX has introduced Rate Colleagues Tool, designed to dispense praise and criticism among co-workers.
Với mong muốn không ngừng đi đầu về công nghệ tiên tiến trong sản xuất và giao hàng, công ty ZX buộc nhân viên của họ phải đáp ứng các tiêu chuẩn cực cao. Làm việc nhiều giờ dưới áp lực lớn đẩy người lao động đến giới hạn chịu đựng của họ. Với quy trình hà khắc này, ZX đối mặt với các rủi ro tiềm ẩn về đạo đức.

Nơi làm việc của ZX như một đài tỉ thí giữa ý tưởng và nhân viên luôn được khuyến khích thách thức những đóng góp cho công ty của nhau. Các thuật toán luôn được dùng để đánh giá nhân viên ở mọi cấp bậc và để lựa chọn ra những người được qua vòng tiếp theo.

Với việc coi trọng dựa vào dữ liệu để tiến hành đưa ra quyết định của họ, ZX sử dụng nhiều cách khác nhau để phân biệt giữa những người năng lực cao và thấp: quản lý chặt chẽ và dùng đòn tâm lý. Vì bản chất công việc cần làm của công ty khá thách thức, ZX đã áp dụng Công cụ Đánh giá Đồng nghiệp, được thiết kế để ghi nhận những lời khen ngợi và chỉ trích giữa các đồng nghiệp.
KeyQuestionExplanation
3. BĐây là loại văn bản gì?

A. Một bản ghi nhớ
B. Một bài báo
C. Một quảng cáo
D. Một email trang trọng
Văn bản đưa ra cái nhìn khái quát về thông lệ ở công ty ZX. Không có người nhận và không đủ tích cực để là một bài quảng cáo. Nó quá dài và trang trọng so với một bản ghi nhớ.
4. DÝ chính của đoạn văn này là công nghệ được sử dụng để:

A. Xác định chất lượng làm việc nhóm.
B. Làm cho nơi làm việc nhân đạo hơn.
C. Cải thiện sự đối xử với nhân viên.
D. Đánh giá hiệu suất của nhân viên.
Điều này được khẳng định trong đoạn văn rằng “Các thuật toán thường được dùng để đánh giá nhân viên ở mọi cấp bậc.”

Questions 5-6

Reading textTranslation
Dear Sir / Madam,

I am writing regarding the Open Call for Applications for the scholarship at the university Politecnica di Milano announced on your website. Politecnico di Milano is one of the most highly regarded universities of technology in the world. I wish to further my education and deepen my knowledge at this institution, which offers unparalleled quality in Italy. Moreover, it is among the 24 universities topping the list of the most prestigious universities in the world.

Considering my insatiable thirst for knowledge, I wish to progress academically under the tutoring of the renowned teaching staff at Politecnico di Milano. Reaching excellence in the area of engineering is a product of enlightening lectures, the use of state-of-the-art technology, perseverance, hard work, creativity and honesty. These aspects make a large part of my motivation to continue my education at this prominent educational institution.

Should you need further information, please do not hesitate to contact me.

Michael Wang
Kính gửi Quý Ông / Bà,

Tôi viết thư này về thông báo Kêu gọi nộp hồ sơ xin học bổng tại trường Đại học Politecnica di Milano công bố trên trang web của trường. Politecnico di Milano là một trong những trường đại học công nghệ được đánh giá cao nhất trên thế giới. Tôi muốn được nối tiếp con đường học vấn và nâng cao kiến ​​thức của mình tại đây, nơi có chất lượng đào tạo tuyệt vời nhất nước Ý. Hơn nữa, trường còn là một trong 24 trường đại học danh tiếng hàng đầu thế giới.

Với sự khao khát kiến thức vô tận của mình, tôi mong ước được phát triển về học thuật dưới sự dẫn dắt từ những giảng viên nổi tiếng tại Politecnico di Milano. Đạt đến sự xuất sắc trong lĩnh vực kỹ thuật là kết quả từ các bài giảng khai sáng, ứng dụng công nghệ tiên tiến, sự kiên trì, chăm chỉ, sáng tạo và sự trung thực. Những khía cạnh này là động lực rất lớn trong tôi để tôi tiếp tục con đường học tập của mình tại tổ chức giáo dục tiếng tăm này.

Nếu quý trường cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên lạc lại với tôi.

Michael Wang
KeyQuestionExplanation
5. DĐây là loại văn bản gì?

A. Một quảng cáo
B. Một bài báo
C. Một bản ghi nhớ
D. Một bức thư ứng tuyển
Người viết lá thư này đang xin học bổng. Một bức thư ứng tuyển sẽ bao gồm các lý do vì sao người đó nên được nhận vào làm, nhận học bổng, thực tập, v.v.
6. AMục đích của đoạn văn này là gì?

A. Để xin học bổng
B. Để chấp nhận học bổng
C. Để từ chối tin tuyển dụng để nhận học bổng
D. Để thay đổi vị trí công việc
Câu đầu tiên của đoạn văn cho thấy mục đích của nó: “Tôi viết thư này về thông báo Kêu gọi nộp hồ sơ xin học bổng…”

Questions 7-8

Reading textTranslation
LUX Solutions is looking for a competent Facebook Ads Expert to create and manage Facebook ads campaigns for our clients.
 
We require a highly skilled Marketing Manager with a proven track record. This means we will need to see a portfolio with results that show that you have run and scaled successful ad campaigns.
 
On the job you’ll be required to:
 
– Implement coherent strategies to reach the specific goal that the client requires. Whether that be audience/ brand growth, product conversions, lead generation, etc.
– Analyze and understand the unique value proposition of our clients, their brand identity and come up with ideas that will help them capture more market share.
– Create and deliver regular performance updates, campaign timelines/ ad schedules, on-boarding for our clients and also the maintenance of ad accounts.
 
Send your resume, portfolio, and a cover letter to: hrlux@luxsolutions.com
LUX Solutions đang tìm kiếm một Chuyên gia Quảng cáo Facebook có năng lực để tạo và quản lý các chiến dịch quảng cáo trên Facebook cho khách hàng của chúng tôi.
 
Chúng tôi cần một Giám đốc tiếp thị có kỹ năng cao và có thành tích trong công việc đã được chứng minh. Điều này có nghĩa chúng tôi cần xem một hồ sơ với kết quả cho thấy bạn đã chạy và phát triển chiến dịch quảng cáo thành công.
 
Về công việc, bạn sẽ được yêu cầu:
 
– Thực thi các chiến lược một cách nhất quán để đạt mục tiêu cụ thể mà khách hàng yêu cầu. Dù đó là sự phát triển về đối tượng khách hàng / thương hiệu, chuyển đổi sản phẩm, tạo khách hàng tiềm năng, v.v.
– Phân tích và hiểu tuyên ngôn giá trị độc nhất (UVP) của khách hàng của mình, nhận diện thương hiệu của họ và đưa ra các ý tưởng giúp họ chiếm được nhiều thị phần hơn.
– Tạo và cung cấp cập nhật hiệu suất thường xuyên, thời gian biểu chiến dịch / lịch quảng cáo, nhập môn cho khách hàng của mình và bảo trì tài khoản quảng cáo.
 
Gửi bản lý lịch, hồ sơ của bạn, và thư xin việc đến: hrlux@luxsolutions.com
KeyQuestionExplanation
7. CĐây là loại văn bản gì?

A. Một bài báo
B. Một email trang trọng
C. Một quảng cáo
D. Một lá thư xin việc
Đoạn văn nói về việc tìm một người để lấp vị trí trống bằng cách liệt kê các yêu cầu cần thiết cho vị trí công việc.
8. A Mục đích chính của đoạn văn này là gì?

A. Để tìm người vào vị trí trống
B. Để quảng cáo LUX Solutions
C. Để cấp một học bổng
D. Để giới thiệu một chiến lược tiếp thị
Đoạn văn bắt đầu ngay với mục đích: “LUX Solutions đang tìm kiếm một Chuyên gia Quảng cáo trên Facebook có năng lực”. Điều này có nghĩa là đây là một tin tuyển dụng.

Questions 9-10

Reading textTranslation
I am privileged to recommend Mr. Leonard White as a candidate for your Master’s degree programme in System Dynamics.

I had the pleasure of being his professor for two academic years, and the student excelled in every aspect of the university courses I taught.

Mr. White is utterly perceptive; he has an analytical mind and exceptional engineering skills. His passion regarding the fields of mathematics and finances will inevitably prove to be crucial for the educational institution where he intends to apply. Moreover, he has a keen interest in the development of new, modern technologies.

He possesses unique critical thinking abilities and innovative ideas, which enable him to be an active student both in academic and social activities. He proved to be a responsible individual with the ability to deliver both independently and in a team. I highly recommend him for the position.
Tôi vô cùng vinh dự giới thiệu ông Leonard White làm ứng cử viên cho chương trình Thạc sĩ tại System Dynamics.

Tôi đã có được sự hân hạnh khi là giáo sư của ông ấy trong suốt hai năm học, và ông ấy là một sinh viên xuất sắc trên mọi mặt của những khóa học đại học mà tôi giảng dạy. 

Ông White nhận thức rất nhanh; ông có đầu óc phân tích và kỹ năng kỹ thuật đặc biệt. Niềm đam mê trong lĩnh vực toán học và tài chính của ông ấy chắc chắn sẽ rất thiết yếu cho tổ chức giáo dục mà ông dự định sẽ tham gia. Hơn nữa, ông đặc biệt yêu thích sự phát triển các công nghệ mới, hiện đại.
 
Ông ta có một khả năng tư duy phản biện độc đáo và có những ý tưởng sáng tạo, cho phép ông trở thành một sinh viên năng nổ cả trong các hoạt động học thuật và xã hội. Ông ấy đã chứng tỏ là một cá nhân có trách nhiệm với khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Tôi đánh giá rất cao ông ấy cho vị trí này.
KeyQuestion Explanation
9. DĐây là loại văn bản gì?

A. Thư xin việc
B. Một bài báo
C. Một thông báo
D. Thư giới thiệu
Câu mở đầu trong đoạn văn thiết lập loại văn bản: “Tôi vô cùng vinh dự giới thiệu ông Leonard White”.
10. BGiọng văn của bài viết là gì?

A. Không trang trọng
B. Sự tin tưởng
C. Sự thù địch
D. Sự thờ ơ
Người viết thư giới thiệu rất chắc chắn và vững tin: “Tôi đã có được sự hân hạnh khi là giáo sư của ông ấy trong suốt hai năm học, và ông ấy là một sinh viên xuất sắc trên mọi mặt trong các khóa học tôi giảng dạy.”

Questions 11-12

Reading textTranslation
DATE: April 12, 2019

TO: All Staff

FROM: Mary Robbins, Marketing Executive

SUBJECT: Swimsuit Promotion

Market research has shown that sponsored ads on social media, such as Facebook and Instagram yield better results in terms of product sales than billboard ads. Findings from focus groups have shown that young women are greatly influenced to buy a product by watching short product promotional videos. As a result, our advertising strategy should be fully redirected to ads on the internet as they increase the sales of swimsuits and dresses.

Social media can be used as lines of open communication with young women in case they have any inquiries about our products.

Data collected from surveys has shown that over 65% of our target audience use social media for more than four hours a day.

On our meeting on Friday I expect short presentations of ideas with respect to internet marketing.
NGÀY: 12 tháng 4 năm 2019

GỬI: Tất cả nhân viên

TỪ: Mary Robbins, Giám đốc tiếp thị

CHỦ ĐỀ: Khuyến mãi áo tắm

Nghiên cứu thị trường cho thấy quảng cáo tài trợ trên các phương tiện truyền thông xã hội, như Facebook và Instagram đem lại doanh số sản phẩm tốt hơn so với quảng cáo trên biển hiệu. Kết quả từ các nhóm tập trung cho rằng phụ nữ trẻ bị ảnh hưởng rất nhiều khi mua sản phẩm khi xem các video ngắn quảng cáo sản phẩm. Do đó, chiến lược quảng cáo của chúng ta nên chuyển hướng hoàn toàn sang quảng cáo trên internet vì chúng làm tăng doanh số bán đồ bơi và váy.

Phương tiện truyền thông xã hội có thể được dùng làm các kênh giao tiếp mở với phụ nữ trẻ khi họ có bất kỳ thắc mắc nào về sản phẩm của chúng ta.

Dữ liệu thu thập được từ các cuộc khảo sát cho thấy hơn 65% đối tượng khách hàng của chúng ta sử dụng mạng xã hội nhiều hơn bốn giờ mỗi ngày.

Trong cuộc họp của chúng ta vào thứ Sáu, tôi trông chờ vào những bài thuyết trình ngắn về các ý tưởng liên quan tới tiếp thị qua internet.
KeyQuestionExplanation
11. BĐây là loại văn bản gì?

A. Một bài báo
B. Một bản ghi nhớ
C. Thư xin việc
D. Một quảng cáo
Văn bản này gửi tới toàn bộ nhân viên công ty và nó đưa ra chỉ dẫn công việc trong tương lai của công ty. Bản ghi nhớ thường được sử dụng để chia sẻ các thông tin kiểu như vậy với nhân viên.
12. DMục đích của văn bản này là gì?

A. Để báo cáo một vấn đề liên quan đến quảng cáo tài trợ
B. Để yêu cầu một lời giải thích cho sự sụt giảm doanh số
C. Để tạo ra một dòng sản phẩm áo tắm mới
D. Để thông báo cho nhân viên về một chiến lược tiếp thị
Mary Robbins thông báo với nhân viên của mình là “chiến lược quảng cáo của chúng ta nên chuyển hướng hoàn toàn sang quảng cáo trên internet vì chúng làm tăng doanh số bán đồ bơi và váy”, đây là một chiến lược quảng cáo mới.

Questions 13-14

Reading textTranslation
Every working professional wishes to find a job in a productive and healthy workplace. The best kind of companies promote personal and professional growth of their employees. The management of these companies appreciates their employee’s contribution, make an effort to reduce the levels of stress, and encourage their workers to realize their professional potential. 

The reality is often much different from this description. In fact, the predominant work atmosphere in numerous companies is toxic. If you find yourselves in a work environment where your value is diminished, where you are constantly passed for promotion, and where the levels of stress are extremely high, the best solution is to try and find another job position in another company. Toxic work environments can inflict a lot of damage on the health of the personnel.
Mọi chuyên gia khi làm việc đều mong có một công việc ở một môi trường hiệu quả và lành mạnh. Các công ty tốt nhất luôn thúc đẩy sự phát triển cá nhân và và chuyên môn cho nhân viên của họ. Quản lý của các công ty này đánh giá cao sự đóng góp của nhân viên, nỗ lực để giảm độ căng thẳng và khuyến khích nhân viên của mình nhận ra tiềm năng chuyên môn của họ.

Thực tiễn lại thường khác nhiều so với mô tả này. Trên thực tế, đa số môi trường làm việc của nhiều công ty là độc hại. Nếu bạn thấy mình làm việc trong một môi trường mà giá trị bản thân bị giảm sút, hay nơi mà bạn liên tục bị bỏ qua cho các cơ hội thăng chức, và nơi mà mức độ căng thẳng cực kỳ cao, giải pháp tốt nhất là thử và tìm một vị trí công việc khác với một công ty khác. Môi trường làm việc độc hại có thể gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe của nhân viên.
KeyQuestionExplanation
13. CĐây là loại văn bản gì?

A. Một bản ghi nhớ
B. Một email chính thức
C. Một bài báo
D. Một lá thư xin việc
Chủ đề nói chung là về môi trường làm việc. Nó chứa đựng nhiều thông tin. Nó không được chia sẻ qua thư và nó không có người nhận, do đó không thể là thư xin việc hoặc bản ghi nhớ.
14. AÝ chính của văn bản là nơi làm việc

A. Ảnh hưởng đến năng suất và sức khỏe
B. Luôn độc hại
C. Phải thay đổi thường xuyên
D. Là nơi cho sự phát triển cá nhân
Câu cuối cùng của đoạn văn củng cố cho lời khẳng định: “Môi trường làm việc độc hại có thể gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe của nhân viên.”

Was this article helpful?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *