Lesson 7 – Drilling Exercise 3

Choose the best answer for the following questions

Question 1

Passage 1.

“Radiohead” is much more innovative than just another short-lived British band. Echoing the eclecticism and intelligence of Pink Floyd and Bowie, Radiohead immediately became regarded as an art-rock sensation. Deeply introspective and ever adventurous in their sound, the band Radiohead breaks conventions and rejects triviality and predictability. The group reached stardom and changed the idea of music forever after releasing the albums “OK Computer” and “Kid A”. By conveying a feeling as if they had come from out of this world, they remain immensely committed to innovation and excitement. Every concert represents an original experience, which shows how much innovation this music group produces.
Đoạn 1.

“Radiohead” sáng tạo hơn là một ban nhạc Anh sớm lụi tàn. Ảnh hưởng bởi chủ nghĩa chiết trung và sự thông minh của Pink Floyd và Bowie, Radiohead ngay lập tức trở thành một hiện tượng nhạc rock nghệ thuật. Với những âm thanh đầy nội tâm và phiêu lưu không ngừng của họ, ban nhạc Radiohead phá vỡ những quy ước truyền thống và chối bỏ sự tầm thường cùng tính dễ đoán. Nhóm nhạc chạm đến vị thế ngôi sao và mãi mãi thay đổi quan niệm về âm nhạc sau khi ra mắt hai album “OK Computer” và “Kid A”. Bằng việc thể hiện cảm xúc giống như họ đến từ một thế giới khác, họ luôn luôn giữ được sự tận tâm đối với sự sáng tạo và cảm giác hưng phấn. Mỗi buổi hòa nhạc lại đại diện cho một trải nghiệm độc đáo, thể hiện nhóm nhạc đã sáng tạo thế nào trong việc sản xuất âm nhạc.
KeyQuestionExplanation
1. BĐoạn văn nói về điều gì?

A. Các ban nhạc rock nghệ thuật Anh sớm lụi tàn
B. Một nhóm nhạc sáng tạo có tên gọi “Radiohead”
C. Album nhạc “OK Computer”

Đáp án đúng là B vì “innovative” (tính sáng tạo) và “innovation” (sự sáng tạo) được nhắc đến trong những câu đầu và câu cuối của bài. Từ “band” (ban nhạc) là từ đồng nghĩa của “a music group” (một nhóm nhạc). Trong bài viết cũng có các từ đồng nghĩa khác của “innovative” (tính sáng tạo): adventurous – tính chất phiêu lưu, mạo hiểm; break conventions – phá vỡ những quy ước quen thuộc, excitement – sự hưng phấn, kích thích v.v…

Question 2

Passage 2.

We are looking for an English business copywriter, capable of writing business articles using a conversational tone. We would like the articles to provide some insight into the workplace and the problems which may arise from a lack of communication between coworkers.
Feel free to apply if you are interested in the following topics: Sales, Human Resources / Employee Engagement and Leadership.
We are searching for a professional writer who is capable of capturing the readers’ attention by using an engaging tone.
Đoạn 2

Chúng tôi đang tìm kiếm một cây viết chủ đề kinh doanh bằng tiếng Anh, có khả năng viết những bài báo kinh doanh với giọng điệu như một cuộc trò chuyện. Chúng tôi muốn các bài báo này có thể cung cấp các góc nhìn về nơi làm việc cũng như những vấn đề có thể nảy sinh từ việc thiếu trao đổi giữa những người đồng nghiệp với nhau. 

Mời bạn ứng tuyển nếu quan tâm đến những chủ đề sau: Bán hàng, Nhân sự/ Sự Gắn kết của Nhân Viên và Vai trò Lãnh Đạo.

Chúng tôi đang cần tìm một người viết bài chuyên nghiệp có khả năng thu hút sự chú ý của độc giả bằng giọng văn giàu sức hút.
KeyQuestionExplanation
2. BĐoạn văn nói về điều gì?

A. Các vấn đề có thể xảy ra tại nơi làm việc
B. Một cuộc tìm kiếm người viết bài về kinh doanh
C. Tăng cường trao đổi giữa các đồng nghiệp
Đáp án đúng là B vì các từ “writer” (người viết) và “business” (kinh doanh) được lặp lại trong câu đầu và câu cuối của bài.
Passage 3.

The NE Weather Service has reported that severe thunderstorm is rapidly approaching the New England area. At this time the extent of this severe weather is not known. Seek shelter immediately. Enter your dorms, avoid open surfaces and standing under trees. Follow instructions from emergency and university personnel. Unless to call for an emergency, please limit phone use so phone lines are available should the need for emergency calls and messages arise. Be on standby for additional information on how to remain safe during the thunderstorm.
Đoạn 3

Dịch vụ Thời tiết NE đã thông báo rằng có giông rất mạnh đang tiến nhanh tới khu vực New England. Tại thời điểm này, vẫn chưa rõ quy mô của hiện tượng thời tiết khắc nghiệt này. Hãy tìm kiếm nơi trú ẩn ngay lập tức. Hãy vào trong kí túc xá, tránh xa những không gian mở và không được đứng dưới cây. Hãy làm theo hướng dẫn của nhân viên hỗ trợ khẩn cấp và nhân viên của nhà trường. Nếu không cần gọi điện thoại khẩn cấp, xin hãy hạn chế sử dụng điện thoại để các đường dây được thông suốt trong trường hợp phát sinh các cuộc gọi và tin nhắn khẩn cấp. Hãy chờ các thông tin tiếp theo về cách để đảm bảo an toàn trong cơn giông này.
KeyQuestionExplanation
3. CĐoạn văn nói về điều gì?

A. Hạn chế việc sử dụng điện thoại di động
B. Làm theo hướng dẫn trong khuôn viên trường
C. Một cơn giông đang tiến tới New England
Đáp án đúng là C vì từ “thunderstorm” (cơn giông) được nhắc tới ở câu đầu và câu cuối đoạn văn. Vì cơn bão sắp đổ bộ nên tất cả mọi người đều cần phải chờ đợi thêm thông tin.

Question 4

Passage 4.
To: LISA Sales Managers
From: Melissa Charleston, Head of Sales
Date: 06/06/2019
Re: Summer Sales Promotion
At the beginning of summer, we are putting on a promotion for our customers on the swimwear and summer dresses.
The promotion includes a 50% discount on all swimwear merchandise and a 30% discount on all summer dresses during the following week.
The promotion will start on 06/06/2019.
To support you in your efforts, we will run sponsored ads on Instagram and Facebook.
As an incentive to our valued sales staff, we will give bonuses to our top performers.
With joint efforts, let’s make this our best summer promotion yet!
Đoạn 4.

Tới: Các Quán lý Bán Hàng của LISA

Từ: Melissa Charleston, Trưởng Bộ phận Bán Hàng

Ngày: 06/06/2019

Hồi đáp: Khuyến mãi Bán hàng Mùa hè

Bắt đầu vào hè, chúng ta sẽ triển khai chương trình khuyến mãi cho khách hàng đối với các sản phẩm đồ bơi và váy mùa hè.

Chương trình bao gồm giảm giá 50% tất cả các mặt hàng đồ bơi và giảm giá 30% đối với tất cả váy mùa hè trong tuần sau.

Chương trình sẽ bắt đầu vào ngày 06/06/2019.

Để hỗ trợ các bạn trong việc triển khai chương trình, chúng tôi sẽ chạy các quảng cáo tài trợ trên Instagram và Facebook.

Như một sự khích lệ các nhân viên bán hàng đáng quý của chúng ta, chúng tôi sẽ có tiền thưởng cho những nhân viên bán hàng xuất sắc nhất.

Với những nỗ lực tập thể, hãy cùng biến đây trở thành chương trình giảm giá mùa hè tuyệt nhất của chúng ta!
KeyQuestionExplanation
4. AĐoạn văn nói về điều gì?

A. Một chương trình bán hàng giảm giá mùa hè
B. Các bài quảng cáo tài trợ trên Instagram và Facebook
C. Tiền thưởng cho những nhân viên bán hàng xuất sắc nhất

Đáp án đúng là A vì chủ đề của bản thông báo là chương trình bán hàng giảm giá mùa hè, và đây cũng là câu cuối cùng trong bản thông báo này.
Passage 5.

Since the cities throughout the UK expand rapidly, the issue of housing has become one of the most important ones due to the increase of the prices of energy and the levels of pollution.
Environmental experts have been consulted and a zero-waste solution has been developed. It involves a small, environmentally-friendly community that includes gardens, childcare facilities, etc. 
The materials that have been used to tackle this issue are natural, recycled, and renewable. On every roof there is a solar panel, so no fossil fuels have been used.
These types of communities will become crucial for dealing with the problem of housing in the UK.
Đoạn 5.

Do các thành phố trên khắp nước Anh đang mở rộng nhanh chóng, vấn đề nhà ở đang trở thành một trong những vấn đề quan trọng nhất do sự leo thang của giá điện cũng như mức độ ô nhiễm. Các chuyên gia về môi trường đã tham vấn và một giải pháp không-rác thải đã được phát triển. Giải pháp này cần một cộng đồng nhỏ, thân thiện với môi trường và có vườn cùng với các cơ sở chăm sóc trẻ nhỏ, v.v…
Các loại vật liệu được dùng để giải quyết vấn đề này đều là tự nhiên, đã được tái chế được và có thể tái tạo. Trên mỗi mái nhà đều có pin mặt trời, nhờ vậy không có nhiên liệu hóa thạch được sử dụng.
Những loại cộng đồng như thế này sẽ đóng vai trò tối quan trọng trong việc giải quyết vấn đề nhà ở tại Anh.

KeyQuestionExplanation
5. CĐoạn văn nói về vấn đề gì?

A. Các loại vật liệu tự nhiên, đã tái chế và có thể tái tạo được
B. Nhiên liệu hóa thạch đắt đỏ
C. Vấn đề nhà ở tại nước Anh
Đáp án đúng là C vì “vấn đề nhà ở” được nhắc đến ở câu đầu và câu cuối đoạn. Từ “housing” (nhà ở) cũng được nhắc đến nhiều lần trong suốt đoạn văn.

Was this article helpful?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *