Practice Test

Questions 1 – 2

Reading TextTranslation
Put some excitement in your life…
with Adventure Tours
Visit the Grand Canyon

We offer two fantastic tour packages.
 Choose the one that’s right for you and your family

Package 1
∙ A horseback tour of the Grand Canyon (morning or afternoon)
∙ 2-day, 1-night accommodation at Canyon Caverns Hotel
∙ 15 % discount on rental car
∙ 20% discount at Grand Canyon souvenir shop
Adults 18-64………$120     Adults 65+….$100
Teens 13-17……….$80      Children 5-12…$60
Package 2
Includes everything from Package 1, PLUS
∙ 25% discount at Grand Canyon View Restaurant
∙ Free admission to Native American show
Adults 18-64………$140     Adults 65+….$120
Teens 13-17……….$100    Children 5-12…$80
For more information, call 1-80-555-4543
or visit us on the Web at www.adventure_tours.com
Thêm chút sôi nổi cho cuộc sống của bạn…
Với Adventure Tours
Khám phá Grand Canyon

Chúng tôi có hai gói du lịch hấp dẫn.
Hãy chọn gói phù hợp cho bạn và cả gia đình mình

Gói 1
– Chuyến đi khám phá Grand Canyon trên lưng ngựa (buổi sáng hoặc chiều)
– Lưu trú 2 ngày, 1 đêm tại Khách sạn Grand Canyon
– Giảm giá thuê xe 15%
– Giảm giá 20% tại cửa hàng quà lưu niệm Grand Canyon
Người lớn từ 18-64……120$     Người lớn từ 65+….100$
Trẻ em 13-17…………..80$       Trẻ em 5-12………..60$

Gói 2
Bao gồm tất cả các khoản ở Gói 1, CỘNG VỚI:
– Giảm giá 25% tại Nhà hàng Grand Canyon View
– Miễn phí xem buổi diễn Native American
Người lớn từ 18-64……140$     Người lớn từ 65+….120$
Trẻ em 13-17…………..100$       Trẻ em 5-12………..80$
Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi số 1-80-555-4543
hoặc ghé địa chỉ Web của chúng tôi www.adventure_tours.com
KeyQuestionsTranslation
1. BWhat discount is offered on the cost of renting a car?

(A) 10 percent
(B) 15 percent
(C) 20 percent
(D) 25 percent
Chi phí thuê xe được giảm giá ở mức nào?

(A) 10 %
(B) 15%
(C) 20%
(D) 25%
2. CHow much would a 70 year-old person pay for a package that includes the Native American show?

(A) $80
(B) $100
(C) $120
(D) $140
Một người 70 tuổi sẽ phải trả bao nhiêu cho gói có bao gồm buổi diễn Native American?

(A) 80$
(B) 100$
(C) 120$
(D) 140$

Questions 3 – 5

Reading TextTranslation
To: Supervisors
From: Janelle Requia, Human Resources Director
Re: Vacations

As of January 1st we will institute a new vacation policy. All employees who have been working for the company two years or less will receive one week (five working days) of paid vacation per year. Employees who have been working here three to five years will receive two weeks (ten working days) of paid vacation per year. Employees who have been with the company five to ten years will receive three weeks (15 working days) of paid vacation per year. Employees who have been here more than 10 years will receive four weeks (20 working days) of paid vacation per year.

Please note that this does not affect current policies for sick days and personal leave. All employees, regardless of experience, will still receive five days of paid sick leave per year, as well as two days of paid personal leave. Please post the new vacation policy in your departments as soon as possible. Also, employee handbooks are being revised to reflect the changes in vacation policy. These handbooks should be ready within the next two weeks. When they are, you are responsible to distribute them to employees, and  to send us verification that each employee has received the handbook and understands the new vacation policy.

Thank you for your cooperation in this matter. If you have any questions, please contact me at extension 254 or the assistant HR director, Gladys Haynes, at extension 256.
Tới: Các giám sát
Gửi từ: Janelle Requia, Giám đốc Nhân sự
Về việc: Nghỉ phép

Kể từ ngày 1 tháng Một chúng ta sẽ thực hiện chính sách nghỉ phép mới. Tất cả nhân viên có thâm niên làm việc dưới hai năm sẽ có một tuần (năm ngày làm việc) nghỉ phép có trả lương một năm. Với các nhân viên thâm niên từ ba đến năm năm thì sẽ có hai tuần (mười ngày làm việc) nghỉ phép có trả lương mỗi năm. Nhân viên gắn bó với công ty từ năm đến mười năm sẽ có ba tuần (15 ngày làm việc) nghỉ phép có trả lương một năm. Nhân viên làm việc trên 10 năm sẽ có bốn tuần (20 ngày làm việc) nghỉ phép có trả lương một năm.

Chú ý là điều này không ảnh hưởng đến các chính sách hiện hành về nghỉ ốm và nghỉ việc riêng. Tất cả nhân viên, bất kể thâm niên, sẽ vẫn có năm ngày nghỉ ốm được trả lương một năm, cũng như hai ngày nghỉ việc riêng có trả lương. Vui lòng đăng tải chính sách nghỉ phép mới lên cho bộ phận của bạn càng sớm càng tốt. Sổ tay nhân viên cũng sẽ được sửa đổi để cập nhật những thay đổi trong chính sách nghỉ phép. Cẩm nang này sẽ có trong hai tuần tới. Khi sẵn sàng, các bạn sẽ đảm nhận việc phân phát cho từng nhân viên, và gửi lại bản xác nhận các nhân viên đã nhận được cẩm nang và nắm rõ chính sách nghỉ phép mới.

Xin cảm ơn sự hợp tác của các bạn về vấn đề này. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, hãy liên hệ với tôi theo số máy lẻ 254 hoặc trợ lý giám đốc HR, Gladys Haynes, số máy lẻ 256.
KeyQuestionsTranslation
3. DWhat is the main purpose of this memo?
(A) To inform all employees of sick-leave procedures
(B) To extend staff members’ vacation time
(C) To introduce the PR department
(D) To inform managers of a policy change
Mục đích chính của bản ghi nhớ này là gì?
(A) Để thông báo cho tất cả nhân viên về thủ tục xin nghỉ ốm
(B) Để nới rộng thời gian nghỉ phép của nhân viên
(C) Để giới thiệu bộ phận PR
(D) Để thông báo cho các quản lý về những thay đổi trong chính sách
4. DWhen does the change take effect?

(A) Immediately
(B) Next week
(C) In three months
(D) At the start of the new year
Khi nào thì những thay đổi có hiệu lực?

(A) Ngay lập tức
(B) Tuần tới
(C) Trong ba tháng
(D) Bắt đầu năm mới
5. BWhat should supervisors do if they have questions?

(A) Dial extension 526
(B) Contact a Human Resources director
(C) E-mail the company CEO
(D) Consult the employee handbook
Người giám sát nên làm gì nếu có thắc mắc?

(A) Quay số 526
(B) Liên hệ Giám đốc Nhân sự
(C) Gửi thư điện tử cho CEO của công ty
(D) Tham khảo sổ tay nhân viên

Questions 6-9

Reading TextTranslation
Dear Jean,
I wanted to write you a note to thank you. I am sorry that you felt disappointed that your work responsibilities were not what you expected. I have enjoyed having your assistance with my projects.

Although the tasks we handled were not as varied as you would have liked, just think about what you and I have accomplished since September. We organized the annual small business conference, updated the association’s Website, and answered scores of enquiries, many in great detail, from business owners who needed advice on a range of topics: loans, benefits, licensing, etc.

I feel the year has been very productive for both of us. You’ve been a congenial and conscientious assistant and all of us have the highest regard for your abilities. Please feel free to call upon me for a recommendation if you require one for future employment.

Best of luck,
Thomas
Jean thân mến,
Tôi viết thư này để cảm ơn cô. Tôi rất lấy làm tiếc vì phần công việc cô đảm trách không như cô mong đợi. Tôi đã thực sự hài lòng đối với việc cô đã hỗ trợ cho các dự án của tôi.

Mặc dù công việc chúng ta đã xử lý không đa dạng như cô mong muốn, hãy nghĩ về những thứ cô và tôi đã đạt được từ Tháng Chín. Chúng ta đã tổ chức được hội thảo doanh nghiệp nhỏ hàng năm, cập nhật trang web hiệp hội, và trả lời các thắc mắc, một cách chi tiết nhất, từ các chủ doanh nghiệp cần tư vấn trên đa dạng các chủ đề như: nợ, lợi nhuận, cấp phép, v.v…

Tôi cảm thấy rằng năm qua là một năm rất năng suất cho cả hai chúng ta. Cô luôn là một trợ ý ăn ý và tận tâm và chúng ta đã đạt được thành quả cao nhất nhờ vào khả năng của cô. Hãy cứ gọi cho tôi nếu cần giới thiệu công việc trong tương lai nhé.

Chúc may mắn,
Thomas
KeyQuestionsTranslation
6. AWhat can be inferred about Jean?
(A) She was unhappy in her job. 
(B) She asked for a promotion.
(C) She started a new business.
(D) She lent money to Thomas.
Điều gì có thể suy ra về Jean?
(A) Cô ấy không hài lòng về công việc của mình.
(B) Cô ấy yêu cầu thăng chức.
(C) Cô ấy mở công ty mới.
(D) Cô ấy cho Thomas mượn tiền.
7. BWhat is NOT cited as part of Jean’s work?
(A) Organizing conferences
(B) Processing business loans
(C) Corresponding with clients
(D) Maintaining a Website
Điều gì KHÔNG được trích dẫn là phần việc của Jean?
(A) Tổ chức hội thảo
(B) Xử lý nợ của doanh nghiệp
(C) Trao đổi với khách hàng
(D) Duy trì website
8. BWhat does Thomas say about Jean?
(A) She is a skillful writer.
(B) She is a diligent worker.
(C) She is an excellent teacher.
(D) She is an experienced supervisor.
Thomas nói gì về Jean?
(A) Cô ấy là một tay viết điêu luyện.
(B) Cô ấy là một nhân viên chăm chỉ.
(C) Cô ấy là một giáo viên xuất sắc.
(D) Cô ấy là một giám sát có kinh nghiệm.
9. DWhat does Thomas offer to do for Jean?
(A) Raise her salary
(B) Increase her hours
(C) Reduce her workload
(D) Recommend her for a job
Thomas đề nghị làm gì cho Jean?
(A) Tăng lương
(B) Tăng giờ làm
(C) Giảm khối lượng công việc
(D) Giới thiệu công việc mới cho cô

Questions 10 – 11

Reading TextTranslation
Don’t let your subReading Textion to Biz News Weekly Lapse!

Fill out and return this card today to keep up with the latest news and trends in business!

3-month renewal – $26.00
6-month renewal – $45.00
12-month renewal – $75.00 (Our best value – approximately $1.44 an issue!)

(Please print)
Name _________
Address _______                          Suite/Apartment ________
City ____ State/Province _____   ZIP/Postcode __________
Choose one:
Payment enclosed.                   Bill me later.

Would you like to receive FREE offers and promotions from our partner companies via e-mail?

Yes, my email address is __________.
No, thank you.

Biz News Weekly is published once a week. Please allow 4-6 weeks for delivery of first issue. The savings are based on 12-month cover price of $104.00. For subReading Textion questions, please call 476-555-2378 or visit our Web site at www.bnw.com/subReading Textions.
Đừng để cho việc đăng ký Tạp chí Tin tức Kinh doanh Hàng tuần – Biz News Weekly của bạn mất hiệu lực!

Hãy điền thông tin và gửi lại tấm thẻ này ngay hôm nay để cập nhật những tin tức và xu hướng mới nhất về kinh doanh!

gia hạn 3 tháng – 26.00$
gia hạn 6 tháng – 45.00$
gia hạn 12 tháng – 75.00$ (Giá tốt nhất của chúng tôi – khoảng 1.44$ cho một bản phát hành!)

(Vui lòng in ra)
Tên _______
Địa chỉ ________                               Căn hộ ________
Thành phố ____ Bang/Tỉnh ______   ZIP/Mã bưu điện ______
Chọn một:
Gửi kèm khoản thanh toán.           Gửi hóa đơn cho tôi sau.

Bạn có muốn nhận tin tức ưu đãi và khuyến mại MIỄN PHÍ từ các công ty đối tác của chúng tôi qua email không?

Có, địa chỉ email của tôi là __________.
Không, cảm ơn.

Biz News Weekly được xuất bản hàng tuần. Vui lòng chờ 4-6 tuần cho việc chuyển phát đối với ấn bản đầu tiên. Số tiền tiết kiệm được tính dựa trên mức giá 12 tháng là 104.00$. Nếu có thắc mắc về việc đăng ký, hãy gọi theo số 476-555-2378 hoặc ghé trang web của chúng tôi www.bnw.com/subReading Textions.
KeyQuestionsTranslation
10. DWhat information must the subscriber provide to receive promotional offers?
(A) A name
(B) An address
(C) A telephone number
(D) An e-mail address
Người đăng ký phải cung cấp thông tin nào để nhận được tin tức ưu đãi?
(A) Tên
(B) Địa chỉ
(C) Số điện thoại
(D) Địa chỉ email
11. BWhat information is included on this card?
(A) The company’s mailing address
(B) The amount of time before delivery begins
(C) The names of partner companies
(D) The cost of a multiple-year subReading Textion
Thông tin nào có trong thẻ này?
(A) Địa chỉ email công ty
(B) Khoảng thời gian bắt đầu việc chuyển phát
(C) Tên của các công ty đối tác
(D) Chi phí đăng ký nhiều năm

Questions 12-13

Reading TextTranslation
Hotel Bella
Madrid, Spain

Find out what people are saying about us!

“This was our first stay at Hotel Bella and it was definitely worth every cent – friendly service – sparkling clean rooms – wonderful! Thank you for a great few days!” J.G.

“The service was excellent, everything was in working order and the staff was courteous and warm. Very, very nice. Don’t change anything.” R.S.

“Absolutely fabulous! The front desk staff was extremely helpful with directions to points of interest in the area. The restaurant – the dinner menu in particular – was simply superb. We have stayed at numerous hotels, but this has to be the best!” L.G.

“On Day 1, I was pleasantly surprised by the complimentary breakfast. I am going to tell all my family and friends to visit your hotel when they travel to Madrid.” K.K.

“Hotel Bella is close to public transportation, the city center, the theaters, the museums – an excellent location for the traveler who wants to do it all.” E.M
Khách sạn Bella
Madrid, Tây Ban Nha

Hãy xem mọi người nói gì về chúng tôi!

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi nghỉ tại Khách sạn Bella và chắc chắn nó rất đáng tiền – dịch vụ thân thiện – phòng ốc sạch sẽ sáng bóng – tuyệt vời!
Cảm ơn về những ngày rất tuyệt!” J.G.
“Dịch vụ tuyệt hảo, mọi thứ rất ngăn nắp, nhân viên chu đáo và niềm nở. Rất, rất đẹp. Đừng thay đổi điều gì cả.” R.S.

“Cực kỳ khó tin! Nhân viên lễ tân vô cùng nhiệt tình giúp đỡ, chỉ dẫn các điểm tham quan thú vị trong vùng. Nhà hàng – đặc biệt là thực đơn bữa tối – rất xuất sắc. Chúng tôi đã ở nhiều khách sạn, nhưng đây là khách sạn tốt nhất!” L.G.

“Ngày 1, tôi đã thực sự ngạc nhiên với bữa sáng tặng kèm. Tôi sẽ nói với cả nhà và các bạn bè của mình ghé khách sạn này nếu họ tới Madrid.”K.K.

“Khách sạn Bella khá gần với với phương tiện công cộng, trung tâm thành phố, nhà hát, viện bảo tàng – một địa điểm tuyệt vời cho khách du lịch muốn tới tham quan các điểm trên.” E.M
KeyQuestionsTranslation
12. AAccording to the advertisement, what is provided for free at the hotel?
(A) A meal 
(B) A theater ticket
(C) Transportation to the city center
(D) The first night’s lodging
Theo như quảng cáo, cái gì được cung cấp miễn phí tại khách sạn?
(A) Bữa ăn
(B) Vé xem nhạc
(C) Vận chuyển khách tới trung tâm thành phố
(D) Chỗ ở đêm đầu tiên
13. CWhat is NOT mentioned about the hotel?
(A) Clean rooms
(B) Friendly staff
(C) Reasonable rates
(D) Convenient location
Điều gì KHÔNG được đề cập về khách sạn?
(A) Phòng sạch sẽ
(B) Nhân viên thân thiện
(C) Giá cả phải chăng
(D) Địa điểm thuận tiện

Questions 14-16

Reading TextTranslation
A History of Sports from Ancient Times to the Present
By Rebecca Jean Porter
Illustrated, 248 pp.
Oakview Press, Westport, CT $32.95

Rebecca Jean Porter, the author of Olympic Dreams, has attained another perfect score in this engaging and readable history. A History of Sports from Ancient Times to the Present covers everything from sporting events in ancient Rome to the origins of team sports in North America, and it includes a section on sports played on contemporary university campuses. I highly recommend the chapter with detailed instructions on how to play games that had previously been lost over time. Porter’s comprehensive introduction and bibliography, as well as the timeline of dates and events, make this a reference work that should be purchased by all public libraries. An online companion volume will be published next year.

-Andrew Huff
Lịch sử Thể thao từ Thời Cổ đại cho tới Hiện tại
Tác giả Rebecca Jean Porter
Minh họa, 248 pp.
Tạp chí Oakview, Westport, CT 32.95$

Rebecca Jean Porter, tác giả của Những Giấc mơ Olympic, đã ghi thêm cho mình một điểm hoàn hảo nữa trong câu chuyện hấp dẫn và đáng đọc sau đây. Lịch sử Thể thao từ Thời Cổ đại cho tới Hiện tại ẩn chứa đầy đủ mọi sự kiện thể thao từ thời Rome cổ đại cho tới nguồn gốc thể thao theo đội ở khu vực Bắc Mỹ, và bao gồm cả mục những môn thể thao được chơi tại khuôn viên các trường đại học thời đương đại. Tôi đề xuất nên tìm hiểu chương hướng dẫn chi tiết về cách chơi những môn trước đây đã biến mất theo thời gian. Phần giới thiệu và mục lục tham khảo đầy xúc tích của Porter, cũng như dòng sự kiện và ngày tháng, khiến cho nó trở thành tác phẩm tham khảo đáng được mọi thư viện công săn lùng. Ấn phẩm trực tuyến đi kèm sẽ được xuất bản vào năm tới.

-Andrew Huff
KeyQuestionsTranslation
14. CWhat does Andrew Huff suggest about the book?
(A) It is not as good as Olympic Dreams.
(B) It does not cover previous centuries in detail.
(C) It is a well-written work.
(D) It is currently available online.
Andrew Huff có gợi ý gì về cuốn sách?
(A) Nó không hay bằng Những Giấc mơ Olympic.
(B) Nó không có nội dung chi tiết về các thế kỷ trước.
(C) Đây là một tác phẩm viết rất tốt.
(D) Hiện tại đã có ấn phẩm trực tuyến.
15. DWhat is NOT mentioned as being included in the book?
(A) Names of reference sources
(B) A listing of historical dates
(C) A thorough opening section
(D) A schedule of local sporting events
Phần nào KHÔNG được đề cập là có trong cuốn sách?
(A) Tên các nguồn tham khảo
(B) Danh sách ngày tháng lịch sử
(C) Mục mở đầu tổng quan
(D) Lịch trình sự kiện thể thao địa phương
16. AFor what group is the book particularly recommended?
(A) Community libraries 
(B) University students
(C) Sports centers
(D) Sports players
Cuốn sách được đặc biệt giới thiệu cho nhóm đối tượng nào?
(A) Thư viện cộng đồng
(B) Sinh viên đại học
(C) Trung tâm thể thao
(D) Người chơi thể thao

Questions 17-20

Reading TextTranslation
138/70 Nares Road
Bangkok
Thailand 10500
June 30

Dear Ms. Baharn
I’d like to thank you for the time you spent with me discussing the marketing researcher position at Amarin, Ltd. After interviewing with you and touring the facility, I feel strongly that this company would be an ideal place for me to work.

I now understand why Amarin, Ltd. is considered the premier publisher of travel and tourism books in the region. I am impressed by the fact that it has been listed as one of Thailand’s most successful businesses since it was founded six years ago. The company’s reputation for quality is also reflected in its outstanding record of employee retention.

I wanted to emphasize the fact that I attended a three-week intensive seminar on MarkTrends, the foremost marketing research software package. I know the job deReading Textion mentions the ability to use MarkTrends, and I wanted to let you know that I am very comfortable using this software.

Again, thank you for your time and consideration. I hope to hear from you soon concerning your hiring decision.

Yours truly,
Anusak Arinchai
138/70 đường Nares 
Bangkok
Thái Lan 10500
30 tháng Sáu

Bà Baharn kính mến,
Rất cảm ơn bà đã dành thời gian trao đổi với tôi về vị trí chuyên viên nghiên cứu thị trường tại công ty Amarin, Ltd. Sau khi tham dự phỏng vấn và tham quan văn phòng, tôi thực sự cảm thấy rằng công ty sẽ là nơi làm việc lý tưởng đối với tôi.

Giờ đây tôi đã hiểu tại sao Amarin, Ltd. được xem là nhà xuất bản sách về du lịch và lữ hành hàng đầu khu vực. Tôi thực sự ấn tượng bởi công ty được vinh danh là một trong những doanh nghiệp thành công nhất Thái Lan kể từ khi thành lập sáu năm trước. Danh tiếng của công ty về chất lượng cũng được phản ánh trong thành tích nổi trội của việc giữ chân nhân viên.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi đã tham dự buổi hội nghị chuyên đề kéo dài ba tuần về MarkTrends, gói công nghệ phần mềm nghiên cứu thị trường tốt nhất. Tôi biết là mô tả công việc có đề cập đến khả năng sử dụng MarkTrends, và tôi muốn nói là tôi hoàn toàn có thể sử dụng phần mềm này.

Một lần nữa, xin cảm ơn đã dành thời gian cho tôi. Hi vọng sớm được nghe tin từ bà về việc quyết định tuyển dụng.

Kính thư,
Anusak Arinchai
KeyQuestionsTranslation
17. DWhat kind of business is Amarin, Ltd.?
(A) A marketing firm
(B) A trading company
(C) A research institute
(D) A publishing company
Amarin, Ltd. kinh doanh lĩnh vực gì?
(A) Công ty marketing
(B) Công ty thương mại
(C) Viện nghiên cứu
(D) Công ty xuất bản
18. AWhat is stated in the letter about Amarin, Ltd.?
(A) It was started six years ago. 
(B) It plans to expand its operations to other countries.
(C) It will be hiring several marketing researchers.
(D) It has been successful because of its marketing strategies.
Điều gì về Amarin, Ltd được đề cập trong thư?
(A) Công ty thành lập sáu năm trước.
(B) Công ty có kế hoạch mở rộng hoạt động sang các quốc gia khác.
(C) Công ty sẽ tuyển thêm vài chuyên viên nghiên cứu thị trường.
(D) Công ty thành công bởi các chiến lược marketing của mình.
19. CWhat did the writer want to emphasize about his background?
(A) His degree in marketing
(B) His overseas travel experience
(C) His familiarity with a software program
(D) His presentations at professional seminars
Người viết muốn nhấn mạnh điều gì về kinh nghiệm của mình?
(A) Bằng cấp marketing
(B) Kinh nghiệm du lịch nước ngoài
(C) Sự quen thuộc của anh ta đối với một phần mềm
(D) Bài trình bày của anh ta tại các hội thảo chuyên đề
20. DWhat does the letter indicate is a sign that Amarin, Ltd., is doing very well?
(A) Its large number of employees
(B) Its international reputation
(C) Its use of up-to-date computer technology
(D) Its high ranking on a list of successful businesses
Bức thư chỉ ra biểu hiện gì mà Amarin, Ltd. đang làm rất tốt?
(A) Rất đông nhân viên
(B) Danh tiếng quốc tế
(C) Sử dụng công nghệ máy tính cập nhật
(D) Xếp thứ hạng cao trên bảng danh mục các doanh nghiệp thành công

Questions 21-23

Reading TextTranslation
Meeting of the Milton Public Library Trustees

December 4
Present: Les Elder (chairperson), Nancy Johnson (treasurer), Jennifer Palmatier (secretary), Justin Mayrand (technical consultant), Megan Sprague (librarian)
Absent: Mary Erwin (trustee), Max Johnson (trustee)
Mr. Elder began the meeting at 6:00 P.M.

Treasurer’s Report/Budget Review
The library has $4,300.00 remaining in this year’s budget. This includes a donation of $2,300.00 made by Robert Erwin, former trustee and president of the National Library of Organization, and must be spent by December 31.

Ms. Johnson suggested that the trustees spend the $2,300.00 as follows: $900.00 will be allocated for books; $400.00, for supplies; and $1,000.00, for building repairs. All members present agreed.

Building Repairs and Improvements
Mr. Elder expressed concern about the recent electricity bills, which were quite high. The issue will be discussed at the January 14 meeting after the year’s budget has been reviewed.

Miscellaneous Business
Ms. Sprague noted that the library building should be kept locked when it is not officially open to the public, even if staff or cleaning crews are present in the building.
Mr. Elder ended the meeting at 7:00 P.M.
The next meeting will be on Thursday, December 18 at 5:00 P.M. in the Milton Public Library.
Họp hội đồng Quản trị Thư viện Công Milton

4 tháng Mười Hai
Có mặt: Les Elder (chủ tọa), Nancy Johnson (thủ quỹ), Jennifer Palmatier (thư ký), Justin Mayrand (tư vấn kỹ thuật), Megan Sprague (thủ thư)
Vắng mặt: Mary Erwin (ủy viên), Max Johnson (ủy viên)
Ngài Elder bắt đầu cuộc họp vào lúc 6:00 P.M.

Báo cáo ngân sách/Xét duyệt ngân quỹ
Ngân quỹ thư viện năm nay hiện còn lại 4,300.00$. Bao gồm cả khoản hiến tặng 2,300.00$ của ngài Robert Erwin, cựu ủy viên và chủ tịch Thư viện Quốc gia, và phải sử dụng trước ngày 31 tháng Mười Hai.

Bà Johnson đề xuất các ủy viên nên dùng 2,300.00$ như sau: 900.00$ sẽ được phân bổ cho các loại sách; 400.00$, cho các thiết bị; và 1,000.00$, dành cho sửa chữa tòa nhà. Tất cả các thành viên có mặt đều đồng ý.

Sửa chữa và nâng cấp tòa nhà
Ngài Elder bày tỏ quan ngại về những hóa đơn tiền điện gần đây khá cao. Vấn đề sẽ được thảo luận tại cuộc họp diễn ra vào ngày 14 tháng Một sau khi ngân sách năm được xét duyệt.

Các việc khác
Bà Sprague nhắc nhở rằng cần phải khóa cửa tòa nhà thư viện khi đang đóng cửa, không phục vụ cộng đồng, thậm chí kể cả khi nhân viên hoặc bộ phận tạp vụ có mặt trong tòa nhà.
Ngài Elder kết thúc buổi họp lúc 7:00 P.M.
Buổi họp tiếp theo sẽ diễn ra vào Thứ Năm, 18 tháng Mười Hai lúc 5:00 P.M. tại Thư viện Công Milton.
KeyQuestionsTranslation
21. CWhat institution is being discussed?
(A) A school
(B) A bookstore
(C) A library
(D) A housing complex
Người ta đang bàn luận về đơn vị nào?
(A) Trường học
(B) Hiệu sách
(C) Thư viện
(D) Khu nhà ở
22. CWho contributed money to this institution?
(A) Nancy Johnson
(B) Les Elder
(C) Robert Erwin
(D) Max Johnson
Ai đã quyên tiền cho đơn vị này?
(A) Nancy Johnson
(B) Les Elder
(C) Robert Erwin
(D) Max Johnson
23. DAccording to the minutes, what remark did Ms. Sprague make?
(A) The performance of the cleaning crew is poor.
(B) The cost of electricity is very high.
(C) The December meeting should be rescheduled.
(D) The doors of the library should be locked during non-business hours.
Theo như biên bản họp, Bà Sprague đã nhắc nhở điều gì?
(A) Thể hiện của nhân viên tạp vụ khá tệ
(B) Chi phí tiền điện rất cao
(C) Cuộc họp tháng Mười Hai cần được sắp xếp lại
(D) Nên khóa của thư viện trong khi không trong giờ hoạt động.

Questions 24-28

Reading TextTranslation
Classique Lighting floor lamps and ceiling lights fixtures are an easy way to update any room. We offer lightings to fit every need and budget.

HERE IS A LIST OF OUR BEST-SELLING MODELS

Calypso
Very affordable, available in a wide variety of colors and patterns, Calypso is our most economical and versatile ceiling light. Works equally well in offices, retail stores, and home environments. Not recommended for rooms exposed to moisture.

Trend
Create a modern look that will enhance any office setting. This competitively priced metal light is excellent for conference rooms, office cubicles, or any business where bright lighting is important. Only available in black, gray, or off-white. Can be directly mounted to the ceiling by professionals or any skilled home owner.

Mystic
This floor lamp is suitable in both homes and offices. It creates a warm atmosphere with its soft light. Moderately priced and available in several colors.

We recommend that you use energy-efficient lighting. In addition to being inexpensive. energy-efficient lighting has several advantages over standard lighting.

– Use ⅔ less energy
– Generate 70% less heat
– Lasts up to ten times longer
Bộ gá lắp đèn đứng và đèn trần Classique Lighting là cách dễ dàng để có thể nâng cấp mọi căn phòng. Chúng tôi cung cấp các loại đèn phù hợp với mọi nhu cầu và ngân sách của quý vị.

ĐÂY LÀ DANH SÁCH CÁC MẪU BÁN CHẠY NHẤT CỦA CHÚNG TÔI

Calypso
Rất vừa giá, có sẵn nhiều loại màu sắc và kiểu dáng, Calypso là loại đèn trần đa năng và tiết kiệm nhất của chúng tôi. Có thể phù hợp với văn phòng, cửa hàng bán lẻ, và cho gia đình. Không khuyến khích dùng cho phòng dễ bị ẩm.

Trend
Tạo vẻ hiện đại làm nâng tầm mọi không gian văn phòng. Loại đèn kim loại có giá vô cùng cạnh tranh này rất tuyệt vời cho phòng họp, không gian văn phòng, hoặc doanh nghiệp nơi mà ánh sáng đóng vai trò quan trọng. Chỉ có sẵn màu đen, xám, hoặc trắng nhạt. Có thể lắp trực tiếp lên trần bởi các chuyên viên hoặc bất kỳ chủ nhà nào có kinh nghiệm.

Mystic
Chiếc đèn đứng này thích hợp cho cả gia đình và văn phòng. Nó tạo ra không gian ấm cúng bởi ánh sáng dịu nhẹ. Mức giá trung bình và có sẵn vài màu.

Bạn nên sử dụng đèn tiết kiệm điện năng. Ngoài việc không đắt ra, đèn tiết kiệm điện cũng có một số ưu điểm so với đèn thông thường.

– Sử dụng nguồn năng lượng ít hơn ⅔ 
– Tỏa ra hơi nóng ít hơn 70% 
– Tuổi thọ kéo dài hơn gấp mười lần
KeyQuestionsTranslation
24. AWhich model is best if cost is a concern?
(A) Calypso 
(B) Baroque
(C) Mystic
(D) Trend
Mẫu nào là tốt nhất nếu vấn đề ở chi phí?
(A) Calypso
(B) Baroque
(C) Mystic
(D) Trend
25. BWhat is suggested about changing the lighting in a home or office?
(A) It is usually expensive.
(B) It is an easy way to modernize a room.
(C) It will increase the resale value of the home or office.
(D) It should be done only after consulting a designer.
Điều gì được gợi ý về việc thay đèn ở nhà hoặc văn phòng?
(A) Việc này thường đắt đỏ.
(B) Đây là cách dễ dàng để đổi mới căn phòng.
(C) Nó sẽ làm răng giá bán lại của nhà hay văn phòng.
(D) Chỉ nên làm sau khi được người thiết kế tư vấn.
26. D Why are the lighting models mentioned in the brochure?
(A) They are sold in most stores.
(B) They will soon be discontinued.
(C) Their prices have been reduced.
(D) They are the most popular models.
Tại sao các mẫu đèn lại được đề cập đến trong tập quảng cáo?
(A) Chúng được bán ở hầu hết các cửa hàng.
(B) Chúng sẽ sớm bị ngừng lại.
(C) Giá của chúng đã được giảm.
(D) Đây là các mẫu phổ biến nhất.
27. CAccording to the brochure, what is NOT true of energy-efficient lights?
(A) They last longer than standard lights.
(B) They use less energy than regular lights do.
(C) They are more expensive than standard lights. 
(D) They generate less heat than other types of lights do.
Theo như tập quảng cáo, điều gì KHÔNG đúng về đèn tiết kiệm điện?
(A) Chúng bền hơn so với đèn thông thường.
(B) Chúng sử dụng ít năng lượng hơn đèn thường.
(C) Chúng đắt hơn so với đèn thường.
(D) Chúng tỏa ra nhiều hơi nóng hơn các loại đèn khác.
28. AWhat is true of Mystic lights?
(A) They are floor lamps. 
(B) They come in many sizes.
(C) They need to be professionally installed.
(D) They can be exposed to moisture.
Điều gì đúng về đèn Mystic?
(A) Đây là đèn đứng.
(B) Chúng có nhiều kích cỡ.
(C) Cần được lắp đặt chuyên nghiệp.
(D) Chúng có thể thoát ẩm.

Questions 29-32

Reading TextTranslation
Sustainability Magazine
Volume 10, No. 6
June 2009


Manufacturers Going Green
By Leo Durham

An increasing number of manufacturing companies around the country are going green, which they hope will put more green into their cash registers.
The Manufacturers Extension Partnership (MEP) works with a variety of state and regional industry associations and economic development groups to teach companies “lean” manufacturing techniques.
This not-for-profit organization, administered by the Department of Commerce, demonstrates how to reduce waste, or “fat,” in the manufacturing process. This includes things such as cutting energy use, incorporating more efficient production techniques, and finding cheaper methods of packaging and shipping goods.
The result is better not only for the environment but also for company profits. Last year, MEP helped more than 1,000 firms save about $1.4 billion and increase their sales by $10.5 billion. These actions led to the creation of nearly 57,000 new jobs.
“It was tremendous for us,” said Mark McCartney, general manager of the Clear Water bottled water company. “MEP showed us how to cut our energy production in half, which led to a 3-percent increase in sales, and a 100-percent increase in production capacity.”
McCartney has been quick to spread the wealth. Last year, a bottle of Clear Water retailed for $1.50. Now, MEP training has enabled the company to slash the price to $1.20. 

———————————————–

Dear editor,
I enjoyed the article on MEP in the June issue of Sustainability Magazine. When manufacturers pass savings onto customers, everybody wins.
Overall, the writer did a fine job. However, there is one mistake in the article I would like to point out. After our company finished training with MEP, sales jumped 30 percent, and our production capacity increased by 10 percent.
I would encourage every manufacturer to consider partnering with MEP. There’s always some fat that can be trimmed from the production process.

William Lyons
CEO, Clear Water Bottling
Tạp chí bền vững – Sustainability Magazine
Tập 10, Số 6
 tháng Sáu 2009


Các nhà sản xuất theo xu hướng Xanh
Người viết – Leo Durham

Ngày càng gia tăng số công ty sản xuất trong nước đi theo xu hướng sản xuất xanh, với hi vọng sẽ kiếm thêm được nhiều đồng bạc xanh vào két của họ.
Các tổ chức sản xuất hợp danh (MEP) làm việc với rất nhiều bang và hiệp hội công nghiệp cũng như các tập đoàn phát triển kinh tế để chỉ cho các công ty biết về các công nghệ sản xuất.
Tổ chức phi lợi nhuận, được điều hành bởi Bộ Công Thương này, đã chỉ ra cách giảm lượng rác thải, hay còn gọi là “chất béo,” trong quá trình sản xuất. Điều này bao gồm cả các việc như cắt giảm sử dụng năng lượng, áp dụng nhiều kỹ thuật sản xuất hiệu quả hơn, và tìm ra phương pháp đóng gói và vận chuyển hàng hóa rẻ hơn.
Kết quả không chỉ tốt hơn đối với môi trường mà còn mang lại lợi nhuận cho công ty. Năm ngoái, MEP đã hỗ trợ hơn 1,000 doanh nghiệp tiết kiệm được khoảng 1.4 tỷ$ và tăng doanh số lên tới 10.5 tỷ$. Những hành động này dẫn tới việc tạo ra được gần 57,000 công việc mới.
“Đây là một thắng lợi lớn của chúng tôi,” Mark McCartney, tổng giám đốc công ty nước đóng chai Clear Water đã nói. “MEP đã cho chúng tôi thấy cách giảm bớt năng lượng tiêu thụ một nửa, dẫn tới việc tăng doanh số 3%, và tăng hiệu suất sản xuất tới 100%.”
McCartney đã nhanh chóng lan tỏa sự giàu có. Năm ngoái, một chai Clear Water bán lẻ có giá 1.50$. Hiện tại, quy trình tập huấn MEP đã khiến công ty giảm giá xuống còn 1.20$. 

———————————————–

Thân gửi biên tập viên,
Tôi rất cảm kích bài viết về MEP trong ấn phẩm tháng Sáu của tạp chí Sustainability Magazine. Khi các nhà sản xuất chuyển phần tiết kiệm được cho người tiêu dùng, mọi người đều có lợi.
Nói chung, tác giả đã làm rất tốt. Tuy nhiên, có một lỗi trong bài viết tôi muốn chỉ ra. Sau khi công ty tôi hoàn tất đợt tập huấn với MEP, doanh số đã tăng 30%, và hiệu suất tăng 10%.
Tôi mong mọi nhà sản xuất xem xét hợp tác với MEP. Luôn có những thứ dư thừa có thể cắt bỏ đi khỏi quá trình sản xuất.

William Lyons
CEO, Công ty Nước Đóng chai Clear
KeyQuestionsTranslation
29. BIn the article, the word “green” in paragraph 1, line 2, is closest in meaning to

(A) paper
(B) money 
(C) sales
(D) coins
Trong bài viết, từ “green” ở đoạn 1, dòng 2 có nghĩa là

(A) Giấy
(B) Tiền
(C) Doanh số
(D)Đồng xu
30. DWho is Mark McCartney?

(A) Author of the article
(B) Clear Water CEO
(C) President of the MEP
(D) Clear Water general manager
Mark McCartney là ai?

(A) Tác giả bài viết
(B) CEO Clear Water
(C) Chủ tịch MEP
(D) Tổng giám đốc Clear Water
31. AWhat is NOT true? 

(A) Clear Water’s sales rose by 3 percent 
(B) Clear Water’s production capacity increased 10 percent
(C) Clear Water dropped its retail prices
(D) Clear Water halved its energy production
Điều gì KHÔNG đúng?

(A) Doanh số Clear Water đã tăng 3%
(B) Hiệu suất của Clear Water tăng 10%
(C) Clear Water đã giảm giá bán
(D) Clear Water đã giảm một nửa năng lượng sử dụng
32. DAccording to the article, how much money did MEP help firms save last year? 

(A) $10.5 billion
(B) $57,000
(C) $1,000,000
(D) $1.4 billion
Theo như bài viết, MEP đã giúp các doanh nghiệp tiết kiệm được bao nhiêu tiền năm ngoái?

(A) 10.5 tỷ$
(B) 57,000$
(C) 1,000,000$
(D) 1.4 tỷ$

Questions 33-37

Reading Text

Invoice #0907282

Date: Sept. 15, 2009

From: Stanley Supplies
808 Merchant St.
Worcester, NE

To: Office Corral
912 Ocean Blvd.
Costa Verdes, CA

SalespersonJobPayment TermsDue date
MikeDue on ReceiptSept. 30, 2009
No.DeReading TextionUnit PriceCommentsTotal
6Cases, white photocopier paper$10010% discount$600
50Color ink cartridges$1550 more on back-order
$750
75Black ink cartridges$10$750
5Crates, computer chairs$500Back ordered from August$2,500
100Boxes, ballpoint pens$550 medium, 50 fine point$500
10Boxes, promotional brochures$0Referral bonus$0
Subtotal$5,100
Sales Tax$500
Total$6,600

To: [email protected]
From: [email protected]
Subject: Invoice no. 0907282

Hi Marc,

We received our Sept. order yesterday. Thank you for your usual prompt shipment. We appreciate the fast turn-around.

Unfortunately, I noticed a couple of discrepancies between the freight and the invoice. First, the discount for the white photocopier paper does not seem to be factored into the total. We have been buying this paper from you at $100 a case, so shouldn’t six cases with a 10-percent discount come to $540?

Second, according to my records we had 10 crates of computer chairs on back order. Are more coming? If so, what’s the soonest you expect they could arrive? Also, could you please give me an idea when more color ink cartridges will be available? Our inventory is low, and we are planning to have a special sale for Halloween.

Could you please get back to me ASAP? I need to clarify these questions before I place our October order. If you prefer to call, it’s best to reach me today on my direct line: 556-424-8737.

Thanks again Marc,

Ida Velasquiz
Comptroller, Office Corral

Translation

Hóa đơn #0907282

Ngày: 15 tháng Chín, 2009

Gửi từ: Stanley Supplies
808 Merchant St.
Worcester, NE

Tới: Văn phòng Corral
912 Ocean Blvd.
Costa Verdes, CA

Nhân viên kinh doanhCông việcĐiều khoản thanh toánNgày tới hạn
MikeTheo Hóa đơn30 Tháng 9, 2009
STTMô tảĐơn vịDẫn giảiTổng
6Thùng, giấy phô tô trắng$100Chiết khấu 10%$600
50Hộp mực in màu$15Nhiều hơn 50 so với đơn hàng tồn$750
75Hộp mực đen$10$750
5Thùng, ghế ngồi bàn máy tính$500Đặt hàng từ Tháng Tám$2,500
100Hộp, bút bi$550 loại vừa, 50 loại tốt$500
10Hộp, tập quảng cáo$0Thưởng giới thiệu$0
Tổng cộng$5,100
Thuế
$500
Tổng$6,600

Gửi tới: [email protected]
Gửi từ: [email protected]
Nội dung: Hóa đơn số 0907282

Chào Marc,

Chúng tôi đã nhận được đơn đặt hàng tháng Chín từ hôm qua. Cảm ơn anh vì đã giao hàng ngay như thường lệ. Chúng tôi rất cảm kích việc quay vòng nhanh này.

Thật không may, tôi có thấy một số sai lệch giữa hàng hóa và hóa đơn. Thứ nhất, giảm giá với giấy phô tô hình như không được tính trong tổng hóa đơn. Chúng tôi đã mua loại giấy này từ anh với giá  100$ một thùng, vậy sao sáu thùng được giảm 10% phải có giá là 540$ chứ?

Thứ hai, theo như sổ sách của tôi chúng tôi có 10 thùng đựng ghế máy tính trong đơn đặt hàng. Có phải hàng chưa tới đủ? Nếu vậy, sớm nhất là khi nào hàng sẽ đến được? Anh cũng cho tôi biết là khi nào mực in màu sẽ về? Kho của chúng tôi còn rất ít, và chúng tôi có kế hoạch bán hàng đặc biệt cho dịp lễ Halloween.

Anh có thể trả lời tôi NGAY được chứ? Tôi cần được biết những thông tin này trước khi đặt hàng tháng Mười. Nếu gọi điện, thì tốt nhất là gọi ngay cho tôi hôm nay theo số máy trực tiếp: 556-424-8737.

Một lần nữa xin cảm ơn anh Marc,

Ida Velasquiz
Điều phối viên, Office Corral

KeyQuestionsTranslation
33. CWhat is the main function of the invoice?

(A) To confirm delivery
(B) To order supplies
(C) To request money 
(D) To rectify mistakes
Chức năng chính của hóa đơn trên để làm gì?

(A) Để xác nhận đặt hàng
(B) Để đặt hàng thiết bị
(C) Để yêu cầu thanh toán
(D) Để sửa lỗi sai
34. BWhat can be inferred about Stanley Supplies and Office Corral?

(A) They are in different countries.
(B) They do business frequently.
 
(C) They have a poor relationship.
(D) They are both new companies.
Có thể suy ra điều gì về Stanley Supplies và Office Corral?

(A) Họ ở các quốc gia khác nhau.
(B) Họ hợp tác thường xuyên.

(C) Quan hệ giữa họ không tốt.
(D) Đều là những công ty mới.
35. AIn the e-mail, the word “discrepancies” in paragraph 2, line 1, is closest in meaning to

(A) differences 

(B) errors
(C) figures
(D) calculations
Trong thư điện tử, từ “discrepancies” ở đoạn 2, dòng 1 có nghĩa là

(A) Chênh lệch
(B) Lỗi
(C) Con số
(D) Tính toán
36. CHow many additional crates of computer chairs is Ms. Velasquiz expecting? 

(A) 50
(B) 10
(C) 5 
(D) 6
Bà Velasquiz muốn thêm bao nhiêu thùng đựng ghế máy tính?

(A) 50
(B) 10
(C) 5

(D) 6
37. BAccording to the invoice, why did Office Corral receive free promotional brochures?

(A) For placing such a large order 
(B) For referring a new customer 

(C) For back-ordering ink cartridges
(D) For being such a steady client
Theo như hóa đơn, tại sao Office Corral nhận được các tập quảng cáo miễn phí?

(A) Để đặt đơn hàng số lượng lớn
(B) Để giới thiệu khách hàng mới

(C) Để đặt lại hộp mực in
(D) Do là khách hàng thường xuyên

Question 38-42

Reading TextTranslation
You’re invited

Howard and Jennifer Jacobson request the honor of your presence on Aug. 10th to celebrate the joining of their son, Jeffrey Parker Jacobson, and his fiancée, Marilyn Strummers, in holy matrimony.

The ceremony will take place at 11 a.m. in Riverside Park, 11220 River Dr. NW, followed by a luncheon reception at the adjacent Green Mansion, then a procession to the airport to see the couple off to their honeymoon in Bermuda.

Gifts are appreciated but not necessary; the fellowship of family and friends at this special time is blessing enough. We hope and pray that you will be able to join us for this momentous occasion.

Please RSVP by July 15th via letter or email to:
Gloria Stroust
Superior Catering
120 Union Ave.
[email protected]
————————————————————-

July 11th, 2009
Dear Ms. Stroust,

I am writing in regard to the invitation sent by Howard and Jennifer Jacobson. Please forgive my relatively late reply, as I was out of town and did not have a chance to read the invitation until last week.
I am thrilled that my friend and former college roommate, Marilyn Strummers, is finally tying the knot. I am disappointed, however, that I will not be able to attend her milestone event. I had a vacation to China scheduled for several weeks prior to hearing Marilyn’s exciting news, and subsequent efforts to rearrange my travel plans have proved unsuccessful. Ironically, my flight departs at exactly the same time as the ceremony. I’ll miss Jeff and Marilyn at the airport by only a few hours! 
It is with great regret that I must decline this gracious invitation, though I will contact Marilyn and congratulate her personally before I leave. Also, I would like to leave a gift for the newlyweds. Would it be appropriate to send a present to you?

Please let me know.
Sincerely,

Patty Pakola
4334 Stone Drive
555-762-0091
Bạn được mời

Howard và Jennifer Jacobson rất mong sự hiện diện của bạn vào ngày 10 tháng Tám nhân dịp tổ chức buổi lễ thành hôn giữa con trai họ, Jeffrey Parker Jacobson, và vị hôn thê, Marilyn Strummers.

Hôn lễ sẽ diễn ra vào lúc 11 a.m. tại Riverside Park, 11220 River Dr. NW, tiếp theo đó là tiệc trưa tại khu Biệt thự Green Mansion ngay liền kề, sau đó sẽ rước dâu tới sân bay để tiễn cặp đôi đi nghỉ trăng mật ở Bermuda.

Chúng tôi rất cảm kích những món quà nhưng thực sự không cần thiết; tình cảm và sự chúc phúc của gia đình và bạn bè trong dịp này là quá đủ. Chúng tôi hi vọng và mong rằng bạn sẽ có thể tham dự cùng chúng tôi trong dịp trọng đại này.

Vui lòng RSVP trước 15 tháng Bảy qua thư hoặc email tới địa chỉ:
Gloria Stroust
Đơn vị phục vụ tiệc cưới cao cấp
120 Union Ave.
[email protected]
————————————————————-

11 tháng Bảy, 2009
Cô Stroust thân mến,

Tôi viết để trả lời thư mời được Howard và Jennifer Jacobson gửi tới. Xin hãy bỏ qua cho sự trả lời chậm trễ của tôi, bởi tôi đi vắng và mãi tuần vừa rồi mới đọc được thư mời.
Tôi rất xúc động khi biết bạn tôi và bạn cùng phòng đại học cũ, Marilyn Strummers, cuối cùng đã kết hôn. Tuy nhiên, tôi lấy làm tiếc rằng không thể tham dự sự kiện trọng đại này của cô ấy. Tôi có chuyến du lịch tới Trung Quốc đã lên lịch từ vài tuần trước khi nghe tin vui của Marilyn, và dù đã cố gắng sắp xếp lại chuyến đi của mình nhưng không được. Thật trớ trêu, chuyến bay của tôi lại khởi hành đúng lúc tổ chức buổi lễ. Tôi sẽ tới sân bay trước Jeff và Marilyn trước chỉ vài giờ! 
Tôi thực sự rất tiếc phải từ chối thư mời lịch thiệp này, mặc dù tôi sẽ gọi cho Marilyn để chúc mừng cô ấy trước khi rời đi. Tôi cũng gửi quà cho cặp đôi mới cưới. Liệu gửi quà qua cô có được không?

Hãy báo cho tôi biết nhé.
Trân trọng,

Patty Pakola
4334 Stone Drive
555-762-0091
KeyQuestionsTranslation
38. AIn the invitation, the letters “RSVP” in paragraph 4, line 1,are closest in meaning to

(A) respond 

(B) renounce
(C) receive
(D) rejoice
Trong thư mời, các chữ “RSVP” ở đoạn 4, dòng 1 có nghĩa là

(A) Hồi đáp

(B) Từ bỏ
(C) Nhận
(D) Vui mừng
39. BWhy is the invitation mainly being sent?

(A) To celebrate a birthday
(B) To announce a wedding 

(C) To raise money for charity
(D) To solicit lots of presents
Lý do chính thư mời được gửi đi là gì?

(A) Tổ chức sinh nhật
(B) Thông báo đám cưới

(C) Quyên tiền từ thiện
(D) Đòi nhiều quà
40. CWho is Howard Jacobson?

(A) Father of the bride
(B) The groom 
(C) Father of the groom 

(D) The minister
Howard Jacobson là ai?

(A) Cha cô dâu
(B) Chú rể
(C) Cha chú rể

(D) Mục sư
41. BWhat time does Patty Pakola’s flight leave for China?

(A) 10 o’clock
(B) 11 o’clock 
(C) 2 o’clock
(D) Noon
Chuyến bay tới Trung Quốc của Patty Pakola lúc mấy giờ?

(A) 10 giờ
(B) 11 giờ

(C) 2 giờ
(D) Buổi trưa
42. DWhat can be inferred about Gloria Stroust?

(A) She used to live with Marilyn Strummers. 
(B) She is good friends with Patty Pakola.
(C) She will take photographs at the wedding.
(D) She will serve food at lunch and reception.
Điều gì có thể suy ra về Gloria Stroust?

(A) Cô ấy từng sống với Marilyn Strummers.
(B) Cô ấy là bạn tốt của Patty Pakola.
(C) Cô ấy sẽ chụp ảnh tại tiệc cưới.
(D) Cô ấy sẽ phục vụ đồ ăn trưa và tiệc chiêu đãi.

Question 43-47

Reading TextTranslation
City Pool
Summer swim schedule


For more information about any of these programs, call the pool office at 506-807-7667.
For the latest updates, including schedule changes and special events, call our 24-hour automated information line at 506-363-8123.

NOTICE
Due to a maintenance problem, City Pool will be closed on Monday and Tuesday next week. The Aqua Jog, Master’s Workout, Hydrofit, and Water Exercise classes on those days have been cancelled, and instructors will notify participants when the classes will be rescheduled. We are sorry for the inconvenience, and thank you for your patience.
Also, please note that there will be no public swims on the afternoons of July 14th through 18th, because the pool will be hosting the annual All-City Swimming and Diving Meet. Tickets for the meet are $5 for adults and $2.50 for children 12 and under, and can be purchased at the pool office or online at www.citypool.com/allcity.

Thank you for using City Pool. For up-to-the-minute schedule information, call our info hotline at 506-363-8123.
Bể bơi Thành phố
Lịch bơi mùa hè


Để biết thêm thông tin về các chương trình, hãy gọi cho nhân viên bể bơi theo số 506-807-7667.
Để cập nhật thông tin mới nhất, bao gồm thay đổi lịch và các sự kiện đặc biệt, hãy gọi cho đường dây tự động 24 giờ của chúng tôi theo số 506-363-8123.

THÔNG BÁO
Vì lý do bảo trì, Bể bơi Thành phố sẽ đóng cửa vào Thứ Hai và Thứ Ba tuần tới. Các lớp Aqua Jog, Master’s Workout, Hydrofit, và Water Exercise những ngày này sẽ bị hủy, và hướng dẫn viên sẽ thông báo cho học viên lịch học bù của lớp. Chúng tôi rất tiếc vì sự bất tiện này, và cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn.
Vui lòng chú ý rằng sẽ không có các buổi bơi chung vào chiều các ngày từ 14 tháng Bảy tới 18 tháng Bảy, vì bể bơi sẽ tổ chức sự kiện Bơi lội và Lặn toàn thành phố. Vé tham gia là 5$ đối với người lớn và 2.50$ với trẻ em từ 12 tuổi trở xuống, vé được bán tại văn phòng bể bơi hoặc trực tuyến tại địa chỉ www.citypool.com/allcity.

Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ Bể bơi Thành phố. Để biết thông tin cập nhật hàng giờ về lịch sự kiện, hãy gọi cho đường dây nóng của chúng tôi theo số 506-363-8123.
KeyQuestionsTranslation
43. DWhat is the main purpose of the notice? 

(A) To apologize for maintenance work
(B) To promote a swimming-diving meet
(C) To publicize the information hotline
(D) To announce schedule changes
Mục đích chính của thông báo là gì?

(A) Để xin lỗi vì việc bảo trì
(B) Để giới thiệu sự kiện bơi-lặn
(C) Để công bố thông tin đường dây nóng
(D) Để thông báo thay đổi lịch
44. BHow many Water Exercise classes will be affected by the pool closure?

(A) One
(B) Two 

(C) Three
(D) Four
Có bao nhiêu lớp Water Exercise bị ảnh hưởng do bể bơi đóng cửa?

(A) Một
(B) Hai

(C) Ba
(D) Bốn
45. CWhat is NOT true?

(A) There will be a public swim from 6:30-7:30 p.m. Wednesday, July 16th.
(B) There will be a Water Fun class from 1:30-2:30 p.m. on Thursday of next week.
(C) Family swims are scheduled in the summer on Sundays and Thursdays. *

(D) Adult and senior swims are offered twice on Mondays and Tuesdays throughout the summer.
Điều gì KHÔNG đúng?

(A) Có lớp bơi chung từ 6:30-7:30 p.m. Thứ Tư, 16 tháng Bảy.
(B) Có lớp Water Fun từ 1:30-2:30 p.m. Thứ Năm tuần tới.
(C) Bơi gia đình được lên lịch vào mùa hè vào các ngày Chủ nhật và Thứ Năm. *

(D) Bơi dành cho người lớn và chuyên nghiệp được tổ chức hai lần vào các ngày thứ Hai, suốt cả mùa hè.
46. BIn the schedule, the word “aqua” in line 4 is closest in meaning to 

(A) strenuous
(B) water 

(C) adolescent
(D) oxygen
Trong lịch, từ “aqua” ở dòng 4 có nghĩa là

(A) Hăng hái
(B) Nước

(C) Thanh niên
(D) Ô-xy
47. AAccording to the schedule, how would someone find out more about the Masters Workout?

(A) By calling the pool office 

(B) By calling the information hot line
(C) By visiting the pool website
(D) By writing for a special notice
Theo như lịch, ai đó sẽ tìm thêm thông tin về Masters Workout như thế nào?

(A) Bằng cách gọi cho nhân viên bể bơi

(B) Bằng cách gọi cho đường dây nóng
(C) Bằng cách ghé trang web của bể bơi
(D) Bằng cách viết thông báo đặc biệt

Question 48-49

Reading TextTranslation
Want to speak Chinese? 
Try 
Language Line
 
Language Line is your connection to an exciting new world ….the world of foreign language!

Now you can the language you’ve always wanted to over the Internet, from the comfort of your own home!
 
Our expert teachers will give you an online video lesson at the day and time you choose. There’s no textbook, no homework, and no tests to pass.
 
We offer:
 
– Half-hour and hour lessons ranging from one to seven days per week
– Expert teachers who will have you speaking fluently in just seven weeks
– Affordable prices
– A free trial lesson
– A full money-back guarantee if you’re not completely satisfied
 
Half-hour lessons start at $25, and full-hour lessons start at $45.
 
Take a free trial lesson today! What have you got to lose? We guarantee fluency within seven weeks, or your money back!
 
Call 1-888-555-9900 to arrange for your first, FREE half-hour trial lesson. Or register online at www.languageline.com
Muốn nói tiếng Hoa ư? 
Hãy thử
Language Line
 
Language Line là sự kết nối giữa bạn với một thế giới mới đầy thú vị… thế giới của ngoại ngữ!

Giờ đây bạn có thể học ngôn ngữ mà mình luôn mong muốn qua Internet, từ chính ngôi nhà thoải mái của mình! 

Những giáo viên giỏi chuyên môn của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một bài học video trực tuyến vào ngày và thời gian mà bạn chọn. Không có sách giáo khoa, không có bài tập về nhà và không cần phải thi đỗ bài kiểm tra nào cả.

Chúng tôi cung cấp:
 
– Những bài học kéo dài nửa giờ và một giờ từ một đến bảy ngày mỗi tuần
– Các giáo viên giỏi chuyên môn sẽ giúp bạn nói trôi chảy chỉ trong bảy tuần
– Giá cả phải chăng
– Một bài học thử miễn phí
– Cam kết hoàn lại toàn bộ số tiền nếu bạn không hoàn toàn hài lòng
 
Các bài học kéo dài nửa giờ có giá từ 25 đô la và các bài học kéo dài một giờ có giá từ 45 đô la.
 
Hãy học thử miễn phí ngay hôm nay! Bạn có gì để mất nào? Chúng tôi cam kết bạn sẽ đạt được sự trôi chảy trong vòng bảy tuần, nếu không thì sẽ hoàn tiền cho bạn!
 
Gọi 1-888-555-9900 để lên lịch cho bài học thử kéo dài nửa giờ MIỄN PHÍ đầu tiên của bạn. Hoặc đăng ký trực tuyến tại www.languageline.com
KeyQuestionsTranslation
48. DWhen is fluency guaranteed?
 
(A) After one lesson
(B) Within two weeks
(C) In one month
(D) Within seven weeks
Thời hạn nào là cam kết đạt được sự trôi chảy?
 
(A) Sau một bài học
(B) Trong vòng hai tuần
(C) Trong một tháng
(D) Trong vòng bảy tuần
49. BWhat happens if customers are not satisfied?
 
(A) They receive a discount.
(B) Their money will be refunded. 
(C) They will get a free lesson.
(D) They can call the police.
Điều gì xảy ra nếu khách hàng không hài lòng?
 
(A) Họ được giảm giá.
(B) Tiền của họ sẽ được hoàn lại.
(C) Họ sẽ nhận được một bài học miễn phí.
(D) Họ có thể gọi cảnh sát.

Question 50-52

Reading TextTranslation
Memorandum

To: Store managers
From: Corporate headquarters
Re: Bonus pay

The Cost Less board of directors has voted to implement a new method of calculating annual year-end bonuses, beginning at the start of the next fiscal year. Since its inception, Cost Less has rewarded managers of stores that improved their sales revenue and limited the amount of employee overtime.


These conditions will still apply, but the board has decided to factor in a third condition: the amount of loss prevented by store security. As you know, in the past year shoplifting and employee embezzlement cost our company more than $3 million. To help reverse this trend, we would like managers to be more diligent in hiring and supervising security personnel, and to be more alert in watching for possible theft.


To help encourage this philosophy, the board has voted to pay a 10-percent bonus to managers whose stores hold inventory loss to less than 2 percent of total revenues for the year. The board has also directed that each Cost Less store be given extra financial resources to help  train and motivate employees to be alert for shoplifting and other types of in-store theft. Remind your employees that when merchandise is stolen or money embezzled, it hurts everyone in the company.


Additional details will be forthcoming in the next two months.
Thank you for your attention to this matter.
Biên bản ghi nhớ

Kính gửi: Các quản lý cửa hàng
Từ: Trụ sở công ty
Trả lời: Tiền thưởng

Hội đồng quản trị công ty Cost Less đã bỏ phiếu để triển khai một phương pháp mới nhằm tính toán số tiền thưởng vào dịp cuối năm hàng năm, bắt đầu từ đầu năm tài chính tiếp theo. Kể từ khi thành lập tới nay, Cost Less vẫn trao thưởng cho các quản lý cửa hàng nâng cao được doanh thu bán hàng và hạn chế thời lượng làm thêm giờ của nhân viên.

Những điều kiện này vẫn sẽ được áp dụng, nhưng hội đồng quản trị đã quyết định xem xét thêm điều kiện thứ ba: những thiệt hại được ngăn chặn bởi an ninh cửa hàng. Như các bạn đã biết, trong năm qua, nạn ăn cắp vặt và tham ô từ nhân viên đã khiến công ty chúng ta mất hơn 3 triệu đô la. Để giúp đảo ngược tình hình này, chúng tôi mong muốn các nhà quản lý chuyên tâm hơn tới việc tuyển dụng và giám sát nhân viên an ninh, và cảnh giác hơn trong việc theo dõi hành vi trộm cắp có thể xảy ra.

Nhằm giúp khuyến khích triết lý này, hội đồng quản trị đã bỏ phiếu tán thành trả thưởng 10 phần trăm cho các nhà quản lý có lượng thiệt hại hàng tồn kho dưới 2% tổng doanh thu trong năm. Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo rằng mỗi cửa hàng Cost Less sẽ được cung cấp thêm nguồn tài chính để giúp đào tạo và thúc đẩy nhân viên cảnh giác với nạn ăn cắp vặt và các loại trộm cắp khác tại cửa hàng. Hãy nhắc nhở nhân viên của mình rằng khi hàng hóa bị đánh cắp hoặc tiền bạc bị tham ô, điều đó sẽ gây thiệt hại đến tất cả mọi người trong công ty.

Những chi tiết bổ sung sẽ có trong hai tháng tới.
Cảm ơn sự quan tâm của các anh chị tới vấn đề này.
KeyQuestionsTranslation
50. AWhat is the main purpose of this memo?
(A) To announce a change 
(B) To prevent shoplifting
(C) To raise money
(D) To declare bonuses
Mục đích chính của biên bản ghi nhớ này là gì?
(A) Để thông báo một sự thay đổi
(B) Để ngăn chặn nạn ăn cắp vặt
(C) Để gây quỹ
(D) Để công bố các khoản tiền thưởng
51. CWhat is a factor in determining year-end bonuses?
 
(A) The company’s stock price
(B) The number of employees
(C) Total sales revenue 
(D) Number of security officers
Đâu là một yếu tố trong việc xác định tiền thưởng cuối năm?
(A) Giá cổ phiếu của công ty
(B) Số lượng nhân viên
(C) Tổng doanh thu bán hàng
(D) Số nhân viên an ninh
52. BHow can managers earn a 10-percent bonus?
 
(A) By improving store sales
(B) By limiting loss of inventory 
(C) By encouraging employee overtime
(D) By installing special video cameras
Các nhà quản lý có thể kiếm được mức thưởng 10 phần trăm bằng cách nào?
 
(A) Bằng cách nâng cao doanh số của cửa hàng
(B) Bằng cách hạn chế thiệt hại về hàng tồn kho
(C) Bằng cách khuyến khích nhân viên làm thêm giờ
(D) Bằng cách lắp đặt máy quay video đặc biệt

Questions 53-56

Reading TextTranslation
Dear Jake,

I just wanted to write you a note to tell you how much I’ve appreciated everything you’ve done for me. You were willing to take a chance on me when others wouldn’t, due to my inexperience. Not only that, but you stuck by me as I learned and made mistakes.

I’m happy that you’ve found a new position with greater responsibilities. You deserve it. But I’m sad to see you go. You were more than a boss to me; you were a mentor and a friend. I will always value your advice, and will remember the lessons you have taught me. I remember the first time I missed deadline, and help up the whole paper. I was scared you would fire me. Instead you were supportive and understanding.

I hope we can stay in touch, professionally and personally. I have the highest respect for your talent and leadership skills. You have the ambition and acumen to be wildly successful. I hope you and Denise will find personal satisfaction in Albany as well. I hear it’s a nice city. If there’s ever anything I can do for you, please don’t hesitate to ask.

All my best,
Tanya
Jake kính mến,

Tôi chỉ muốn viết cho anh đôi dòng thư ngắn để nói với anh rằng tôi trân trọng mọi thứ anh đã làm cho tôi tới mức nào. Anh đã sẵn sàng mạo hiểm lựa chọn tôi khi những người khác không dám, chính vì sự thiếu kinh nghiệm của tôi. Không chỉ vậy, mà anh còn luôn sát sao với tôi trong quá trình tôi học hỏi và mắc sai lầm.

Tôi rất vui vì anh đã tìm thấy một vị trí mới với những trọng trách lớn hơn. Anh xứng đáng với điều đó. Nhưng tôi rất buồn khi thấy anh ra đi. Anh còn hơn cả một người sếp đối với tôi; anh là một người thầy và là một người bạn. Tôi sẽ luôn trân trọng những lời khuyên của anh, và sẽ ghi nhớ những bài học mà anh đã dạy cho tôi. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi không kịp hạn chót, và làm chậm trễ cả tờ báo. Tôi đã lo sợ anh sẽ sa thải tôi. Nhưng thay vào đó anh đã giúp đỡ và thấu hiểu cho tôi.

Tôi hy vọng chúng ta có thể giữ liên lạc, cả trong công việc lẫn cuộc sống cá nhân. Tôi dành sự tôn trọng cao nhất cho tài năng và kỹ năng lãnh đạo của anh. Anh có tham vọng và sự nhạy bén để thành công rực rỡ. Tôi hy vọng anh và Denise cũng sẽ có được những điều như ý nguyện trong cuộc sống riêng tại Albany. Tôi nghe nói đó là một thành phố xinh đẹp. Nếu có bất cứ điều gì tôi có thể làm cho anh, xin đừng ngần ngại đề cập với tôi nhé.

Chúc anh những điều tốt đẹp nhất. 
Tanya
KeyQuestionsTranslation
53. DWhat can be inferred about Tanya?

(A) She is not happy in her job.
(B) She does not know Jake well.
(C) She is a receptionist.
(D) She was hired by Jake.
Có thể suy ra điều gì về Tanya?

(A) Cô ấy không hạnh phúc trong công việc của mình.
(B) Cô ấy không biết rõ về Jake.
(C) Cô ấy là nhân viên tiếp tân.
(D) Cô ấy được Jake thuê.
54. CWhy does Tanya mention missing a deadline?

(A) To remind Jake of his mistake
(B) To highlight her competence
(C) To commemorate Jake’s response 

(D) To elaborate on an opinion
Tại sao Tanya đề cập đến việc không kịp hạn chót?

(A) Để nhắc nhở Jake về sai lầm của anh ấy
(B) Để làm nổi bật năng lực của cô ấy
(C) Để gợi nhớ lại phản ứng của Jake
(D) Để thảo luận về một ý kiến
55. BWhat does Tanya say about Jake?

(A) He is a competent teacher.
(B) He is a talented leader. 

(C) He is an egotistical editor.
(D) He is a supportive husband.
Tanya nói gì về Jake?

(A) Anh ấy là một giáo viên có năng lực.
(B) Anh ấy là một nhà lãnh đạo tài năng.

(C) Anh ấy là một biên tập viên tự cao tự đại.
(D) Anh ấy là một người chồng biết giúp đỡ, ủng hộ vợ.
56. DWhat is Jake going to do?
(A) Take a vacation
(B) Retire
(C) Get married
(D) Change jobs
Jake sẽ làm gì?
(A) Đi nghỉ
(B) Nghỉ hưu
(C) Kết hôn
(D) Thay đổi công việc

Question 57-58

Reading TextTranslation
Don’t miss an issue! Order Computer Cloud Magazine today!

Fill out and return this card today to keep abreast of all things computer.
⬜ 3 months for $25                                   
⬜ 6 months for $40
⬜ 12 months for $75 — best value!  (Only about $1.40 per issue)

Name ______________________________
Address______________________________     
Apt. _____
City ________________________  
State ____________   Zip ________

Choose one:
⬜ payment enclosed   ⬜ bill me later

Computer Cloud Magazine is published weekly. Please allow 4-6 weeks for delivery of first issue. The savings are based on a 12-month cover price of $104.00. For subReading Textion questions, please call 1-800-463-8800 or visit our website at www.computercloud.com/sub

Would you like to receive FREE offers and promotions from our partner companies via email?
⬜ YES, my email is _________________________          
⬜ No, thank you
Đừng bỏ lỡ số tạp chí nào! Hãy đặt Tạp chí Computer Cloud ngay hôm nay!

Hãy điền các thông tin và gửi lại tấm thẻ này ngay hôm nay để nắm bắt tất cả mọi vấn đề liên quan tới máy tính.
⬜ 3 tháng với giá 25 đô la                                   
⬜ 6 tháng với giá 40 đô la  
⬜ 12 tháng với giá 75 đô la  — mức ưu đãi nhất!  (Chỉ mất khoảng 1.40 đô la cho một số tạp chí)

Họ tên ______________________________
Địa chỉ ______________________________     
Căn hộ số _____
Thành phố  ________________________  
Bang ____________   Mã Zip ________

Lựa chọn một trong hai:
⬜ gửi kèm tiền thanh toán  ⬜ viết hoá đơn cho tôi sau

Tạp chí Computer Cloud được xuất bản hàng tuần. Vui lòng chờ 4 – 6 tuần cho số tạp chí đầu tiên được giao tới bạn. Các khoản tiết kiệm được tính dựa trên giá bìa tạp chí của 12 tháng là 104.00 đô la. Nếu có các câu hỏi liên quan tới việc đặt mua tạp chí dài hạn, xin vui lòng gọi số 1-800-463-8800 hoặc truy cập trang web của chúng tôi tại www.computercloud.com/sub

Bạn có muốn nhận được khuyến mại và ưu đãi MIỄN PHÍ từ các công ty đối tác của chúng tôi qua email không?
⬜ CÓ, email của tôi là  _________________________          
⬜ Không, cảm ơn
KeyQuestionsTranslation
57. CWhat will happen to subscribers who give their e-mail addresses?
(A) They will be billed later.
(B) They will get two free issues. 
(C) They will receive free promotional offers. 
(D) They will get the best discounts.
Điều gì sẽ xảy ra với những người đặt tạp chí cung cấp địa chỉ e-mail của họ?
(A) Họ sẽ được viết hóa đơn sau.
(B) Họ sẽ nhận được hai số tạp chí miễn phí.
(C) Họ sẽ nhận được khuyến mại ưu đãi miễn phí.
(D) Họ sẽ nhận được mức giảm giá tốt nhất.
58. AWhat information is NOT included on this card?
(A) The company’s mailing address 
(B) The amount of time before delivery begins
(C) The company’s telephone number
(D) The cost of a one-year subReading Textion
Thông tin nào KHÔNG được đưa vào tấm thẻ này?
(A) Địa chỉ gửi thư của công ty
(B) Khoảng thời gian trước khi bắt đầu giao tạp chí
(C) Số điện thoại của công ty
(D) Chi phí đặt tạp chí dài hạn trong một năm

Question 59-61

Reading TextTranslation
AUSTRALIAN PULP AND PAPER WEEK

The 10th annual pulp and paper week is taking place next month from March 5-10th at the Sydney Seas Inn. This is an excellent networking opportunity for executives in the pulp and paper industry. Participants from around the world are invited to join in the fair and learn more about the direction of Oceania’s pulp mills and the future of the paper industry as a whole. This year a special session on recycling will be held in addition to the regular paper and packaging sessions.

The Pulp and Paper Brunch is always the most popular event of the fair. This year, keynote speakers at Friday’s luncheon (1:00 P.M.) include Martha Evans, chairperson from the National P&P Committee; and John Lopez, former President of the Sydney Paper Factory.

Online registration available now. Click here.

For information about accommodations at the Sydney Seas Inn or other local hotels, call 1-800-345-9900.

Members of the community are invited to come out to free events including the family picnic (Saturday afternoon) and the children’s paper festival (Sunday-all day). For a complete schedule of events visit www.auspaperweek.org.

We have room for a few more sponsors for this year’s event.

Please contact Amy Witherspoon, ([email protected]) for more details.
TUẦN LỄ GIẤY VÀ BỘT GIẤY TẠI ÚC

Tuần lễ giấy và bột giấy hàng năm lần thứ 10 sẽ diễn ra vào tháng tới từ ngày 5-10 tháng 3 tại Khách sạn Biển Sydney. Đây là một cơ hội để kết nối tuyệt vời dành cho các nhà điều hành trong ngành công nghiệp giấy và bột giấy. Những người tham gia từ khắp nơi trên thế giới được mời dự hội chợ và tìm hiểu thêm về việc điều hành tại các nhà máy bột giấy ở Châu Đại Dương và tương lai của ngành công nghiệp giấy nói chung. Năm nay, một hội nghị đặc biệt về tái chế sẽ được tổ chức bên cạnh các hội nghị về giấy và bao bì thông thường.

“Tiệc trưa ngành giấy và bột giấy” luôn là sự kiện nổi tiếng nhất của hội chợ. Năm nay, các diễn giả chính trong bữa tiệc trưa thứ Sáu (vào 1 giờ chiều) bao gồm Martha Evans, chủ tịch từ Ủy ban Giấy và Bột giấy Quốc gia; và John Lopez, cựu Chủ tịch của Nhà máy Giấy Sydney.

Hiện đã có thể đăng ký trực tuyến. Hãy bấm vào đây.

Để biết thông tin về chỗ ở tại Khách sạn Biển Sydney hoặc các khách sạn địa phương khác, hãy gọi số 1-800-345-9900.

Các thành viên của cộng đồng được mời tham gia các sự kiện miễn phí bao gồm buổi dã ngoại gia đình (chiều thứ bảy) và lễ hội giấy của trẻ em (Chủ nhật – cả ngày). Để biết lịch trình đầy đủ của các sự kiện, hãy truy cập www.ausapersweek.org.

Chúng tôi có chỗ dành cho thêm một số nhà tài trợ nữa cho sự kiện năm nay. Vui lòng liên hệ với Amy Witherspoon, ([email protected]) để biết thêm chi tiết.
KeyQuestionsTranslation
59. CWhat is being advertised?

(A) A charity brunch
(B) A new newspaper
(C) A yearly fair
 
(D) A stationary store
Điều gì đang được quảng cáo?

(A) Một bữa tiệc trưa từ thiện
(B) Một tờ báo mới
(C) Một hội chợ hàng năm

(D) Một cửa hàng văn phòng phẩm
60. AWhich is NOT provided in the ad?

(A) The website address for the Sydney Seas Inn 
(B) The names and titles of the main speakers
(C) A partial schedule of this year’s events
(D) A contact number for alternate accommodations
Điều gì KHÔNG được đề cập trong quảng cáo?

(A) Địa chỉ trang web của Khách sạn Biển Sydney 
(B) Tên và chức vụ của các diễn giả chính
(C) Lịch trình một phần của các sự kiện năm nay
(D) Số máy liên lạc để tìm chỗ ở thay thế
61. CWho is most likely to participate in this event?
 
(A) Adventure-seeking teens
(B) Young children from Sydney
(C) Owners of pulp and paper mills 
(D) Environmentalists from Oceania
Ai có nhiều khả năng tham gia vào sự kiện này?
 
(A) Thanh thiếu niên tìm kiếm phiêu lưu
(B) Trẻ nhỏ từ Sydney
(C) Chủ sở hữu của nhà máy bột giấy và giấy
(D) Các nhà môi trường từ Châu Đại Dương

Question 62-63

Reading TextTranslation
Early today I completed Empires of the Middle East: A History of Babylonia from the Bronze Age to the Present by Thurman Boyles. This is going to be a very brief review, but suffice it to say the book was erudite, insightful and an excellent revision of the tropes and stereo-types pervasive in Middle Eastern studies to this day. In the last several years I have become intimately familiar with literally thousands of sources, both primary and secondary on the region. If you have a decent foundation on the relevant literature of the period–400 BC to roughly the late 18th century AD–and are interested in the area I cannot recommend this book enough. However, if you don’t, this is not a good introductory work. It is dense. The arguments can sometimes seem abstruse and arcane. And the narrative is so wide in scope that one should really have taken an introductory course in the region just to keep up. There still is no standard one volume history of what is commonly called, “The Middle East.” This is unfortunate. Boyles’ book helps fill that role for specialists, but one is still, sadly lacking for the rest of us.
— Paul Robert Kingston
Sáng sớm ngày hôm nay tôi đã đọc xong cuốn Các đế chế ở Trung Đông: Lịch sử Babylon từ thời đại đồ đồng đến nay của Thurman Boyles. Đây sẽ là một đánh giá rất ngắn gọn, nhưng vẫn đủ để nói rằng cuốn sách này rất uyên bác, sâu sắc và là một sự hiệu chỉnh xuất sắc cho những điều sáo rỗng và rập khuôn tràn lan trong các nghiên cứu về Trung Đông cho đến ngày nay. Trong vài năm qua, tôi đã trở nên rất đỗi quen thuộc với tới hàng ngàn nguồn dữ liệu, cả sơ cấp lẫn thứ cấp về vùng đất này. Nếu bạn có nền tảng vững chắc về các tài liệu liên quan của thời kỳ đó – năm 400 trước Công nguyên đến khoảng cuối thế kỷ 18 sau Công nguyên – và quan tâm đến lĩnh vực này, tôi thực sự khuyến khích bạn đọc cuốn sách này. Tuy nhiên nếu bạn không phải như vậy thì đây không phải là một tác phẩm tốt để nhập môn. Nó dày đặc thông tin. Các lý luận có thể đôi lúc có vẻ khó hiểu và phức tạp. Và phần tường thuật có phạm vi rộng đến mức người ta thực sự nên tham gia một khóa giới thiệu về khu vực này chỉ để bắt kịp thông tin. Vẫn chưa có hẳn một cuốn sách đúng tiêu chuẩn về lịch sử của nơi thường được gọi là “Trung Đông”. Đây là một điều đáng tiếc. Cuốn sách của Boyles lấp đầy được vai trò đó đối với các chuyên gia, nhưng một cuốn thì đáng buồn là vẫn còn chưa đủ đối với mọi người còn lại.
— Paul Robert Kingston
KeyQuestionsTranslation
62. CWhat does Paul Robert Kingston suggest about the book?

(A) It is a good introduction to the topic.
(B) It is an easy book to read.
(C) It is a well-written work. 
(D) It is a concise history of the Middle East.
Paul Robert Kingston gợi ý điều gì về cuốn sách?

(A) Đó là một cuốn nhập môn xuất sắc đối với đề tài này.
(B) Đó là một cuốn sách dễ đọc.
(C) Đó là một tác phẩm được viết rất hay.
(D) Đó là một cuốn lịch sử Trung Đông súc tích.
63. DFor whom is the book recommended?

(A) University students
(B) General audience
(C) People who love mysteries
(D) Those with a keen interest
Cuốn sách này khuyến khích dành cho ai?

(A) Sinh viên đại học
(B) Đối tượng chung
(C) Những người yêu thích những điều bí ẩn
(D) Những người cực kỳ hứng thú với đề tài

Question 64-67

Reading TextTranslation
Dear City Credit Union member,

          Your Credit Union has had a very busy year so far in 2010. We have experienced solid new member growth and continue to actively lend to our members. Helping members become homeowners, providing low rate credit cards, lending funds for new or used vehicles, and making home equity loans continue to be areas of focus for City Credit Union. While these efforts will continue, we also realize that many of our members have experienced tough economic times, and may be struggling to meet their current financial obligations.

          In recent weeks, we have received many letters and phone calls from members telling us about their financial situations and unique challenges. Due to the current economic climate, we have heard from members across a wide array of industries and professions; teachers, construction workers, and automotive sales to name a few, who have either lost their jobs, think they may lose their jobs, or had their household income significantly decreased. If you have not been impacted, chances are that you have a family member, friend or neighbor who has experienced financial difficulties as a result of the economy.

          If you are having difficulties in making any of your loan payments, whether it’s your mortgage, auto, boat or RV, credit card or equity loan, we want to assure you that we are here to help you with our Member Assistance Team. This team was assembled exclusively to help members through stressful financial situations. We can help you by offering realistic solutions and may also be able to offer advice for working with other financial institutions—even if CCU  is not your primary mortgage holder. If you’re experiencing difficulty in meeting your financial obligations, or worried about your future ability to do so, we encourage you to contact us as soon as possible and we will do our best to help you through these challenging times.
 
City Credit Union Member Assistance Team
216-555-8957 or 800-555-2823 extension 5987
[email protected]
 
Remember, we have your best interests in mind. If we can assist you, please contact us today.
 
Sincerely,
Joel Blumenthal
Executive Vice President
Kính gửi thành viên Liên minh tín dụng thành phố,

          Liên minh tín dụng của các bạn đã có một năm 2010 rất bận rộn. Chúng tôi đã đạt được sự tăng trưởng thành viên mới rất bền vững và tiếp tục tích cực cho các thành viên vay vốn. Giúp các thành viên trở thành chủ sở hữu nhà, cung cấp thẻ tín dụng lãi suất thấp, cho vay để mua xe mới hoặc đã qua sử dụng và cho vay vốn thế chấp nhà tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của Liên minh Tín dụng Thành phố. Trong khi những nỗ lực này sẽ vẫn được duy trì, chúng tôi cũng nhận ra rằng nhiều thành viên đã phải trải qua thời kỳ kinh tế khó khăn và có thể đang phải cố gắng xoay sở để đáp ứng được các nghĩa vụ tài chính hiện tại của họ.

          Trong những tuần gần đây, chúng tôi đã nhận được nhiều thư và điện thoại từ các thành viên cho chúng tôi biết về tình hình tài chính và những thách thức rất riêng của họ. Do tình hình kinh tế hiện tại, chúng tôi đã được lắng nghe từ các thành viên ở một loạt các ngành công nghiệp và ngành nghề khác nhau; có thể kể một số như giáo viên, công nhân xây dựng và nhân viên bán ô tô, những người đã mất việc làm, nghĩ rằng họ có thể mất việc hoặc thu nhập hộ gia đình giảm đáng kể. Nếu bạn không bị ảnh hưởng, rất có thể bạn có một thành viên trong gia đình, bạn bè hoặc hàng xóm đã gặp khó khăn về tài chính do nền kinh tế.

          Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc thực hiện bất kỳ khoản thanh toán cho khoản vay nào của mình, cho dù đó là khoản thế chấp, ô tô, thuyền hoặc xe dã ngoại, thẻ tín dụng hoặc khoản vay vốn, chúng tôi muốn đảm bảo với bạn rằng chúng tôi luôn ở đây để giúp bạn với Nhóm Hỗ trợ Thành viên của chúng tôi. Đội ngũ này được tập hợp riêng để giúp các thành viên vượt qua những tình huống tài chính căng thẳng. Chúng tôi có thể giúp bạn bằng cách cung cấp các giải pháp thực tế và cũng có thể đưa ra lời khuyên khi làm việc với các tổ chức tài chính khác, ngay cả khi Liên minh Tín dụng Thành phố không phải là chủ sở hữu thế chấp chính của bạn. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính hoặc lo lắng về khả năng đáp ứng của mình trong tương lai, chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với chúng tôi sớm nhất có thể và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn vượt qua những thời điểm khó khăn này.

Nhóm Hỗ trợ Thành viên của Liên minh Tín dụng Thành phố
216-555-8957 hoặc 800-555-2823 số máy lẻ 5987
[email protected]

Hãy nhớ rằng chúng tôi luôn quan tâm đến lợi ích cao nhất của bạn. Nếu chúng tôi có thể giúp bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay.
 
Trân trọng,
Joel Blumenthal
Phó chủ tịch điều hành
KeyQuestionsTranslation
64. BWhat is stated in the letter about City Credit Union?
(A) It has been losing money.
(B) It is lending money to its members. 
(C) Business has been slow this year.
(D) Membership has increased by 50 percent.
Điều gì về Liên minh tín dụng thành phố được đề cập trong thư?
(A) Tổ chức đó đang bị thua lỗ.
(B) Tổ chức đó cho các thành viên của mình vay vốn.
(C) Việc kinh doanh bị sa sút trong năm nay.
(D) Thành viên đã tăng 50 phần trăm.
65. CWhy have members been writing to City Credit Union recently?

(A) They are applying for jobs.
(B) They are defaulting on loans.
(C) They are having financial trouble. 

(D) They are expressing thanks.
Tại sao gần đây các thành viên viết thư cho Liên minh Tín dụng Thành phố?

(A) Họ đang xin việc.
(B) Họ không thể thanh toán các khoản vay.
(C) Họ đang gặp rắc rối về tài chính.

(D) Họ đang bày tỏ lời cảm ơn.
66. AWhat does the Member Assistance Team help with?

(A) Loan payments 

(B) Stocks and bonds
(C) Financial reports
(D) Bankruptcy
Nhóm Hỗ trợ Thành viên sẽ giúp đỡ khoản nào?

(A) Thanh toán khoản vay

(B) Cổ phiếu và trái phiếu
(C) Báo cáo tài chính
(D) Phá sản
67. BWhat does the writer encourage readers to do?

(A) Apply for a loan
(B) Contact CCU soon 

(C) Save more money
(D) Join the team
Người viết thư khuyến khích người đọc làm gì?

(A) Đăng ký một khoản vay
(B) Liên hệ Liên minh Tín dụng Thành phố sớm

(C) Tiết kiệm nhiều tiền hơn
(D) Tham gia nhóm

Question 68-70

Reading TextTranslation
Community Care Meeting
Nov. 2nd, 2010, 7 p.m.
 
1. Hopeshare presentation
Two representatives from Hopeshare, Leslie Graves and Rebecca Steinman, gave a presentation about their organization. Like us, they give financial aid to low-income people and help them budget their money. But they also  provide a food bank, shelter, transitional housing, transportation program, adult education, and an employment program. Their annual operating budget is about $10 million.
 
Leslie said that Hopeshare wants to form a stronger partnership with Community Care, and explore ways we can share resources and avoid overlapping services. She recommended that we meet together at least twice a year.
 
2. Treasurer’s report
Treasurer Jacob Hall passed out current budget figures showing our up-to-date income and expenses. He said that we have $851.52 total liabilities & capital. Our total revenues for Oct. were $1,690.97.
 
3. Promotional plans
Robin Sayers proposed that we produce a DVD promoting our services, which could be shown to churches and other potential donors. Gina Mauer said that it would also be good to make a brochure that could be handed to clients and distributed throughout the community. We agreed that everyone should pitch in to help write, take photos, and help with graphics and design. We set a deadline of Dec. 4th to have preliminary plans in place. Mary Burley agreed to be in charge of the project and to keep everyone on  track.
 
4. Problems and concerns
Community Care director Bill Lyons discussed the need to improve coordination between team members. He said he is working on upgrading our website so everyone can have instant access to information about clients we help and resources available to them.
 
5. Next meeting
We agreed to meet again at 7 p.m. Dec. 4th at Bill’s house, 1134 Midvale Ave. N.
 
The meeting was adjourned at 9 p.m.
Cuộc họp của Community Care
Ngày 2 tháng 11 năm 2010, 7 giờ tối

1. Phần thuyết trình của Hopeshare
Hai đại diện từ Hopeshare, Leslie Graves và Rebecca Steinman, đã thuyết trình về tổ chức của họ. Cũng giống như chúng ta, họ cung cấp viện trợ tài chính cho những người thu nhập thấp và giúp những người đó cân đối chi tiêu. Tuy nhiên họ cũng cung cấp một chương trình ngân hàng thực phẩm, nơi trú ngụ, nhà ở tạm thời, vận chuyển, giáo dục người lớn và một chương trình việc làm. Ngân sách hoạt động hàng năm của họ là khoảng 10 triệu đô la.
 
Leslie nói rằng Hopeshare muốn thiết lập mối quan hệ đối tác bền chặt hơn với Community Care và tìm ra những cách thức mà chúng ta có thể chia sẻ tài nguyên và tránh các dịch vụ chồng chéo. Cô đề nghị chúng ta gặp nhau ít nhất hai lần một năm.
 
2. Báo cáo của thủ quỹ
Thủ quỹ Jacob Hall đã đưa ra số liệu ngân sách hiện tại cho thấy thu nhập và chi phí được cập nhật của chúng ta. Anh nói rằng chúng ta có 851.52 đô la nợ và vốn. Tổng doanh thu của chúng ta trong tháng 10 là 1,690.97 đô la.
3. Kế hoạch quảng bá
Robin Sayers đề xuất rằng chúng ta nên sản xuất một đĩa DVD quảng bá các dịch vụ của mình, có thể trình chiếu cho các nhà thờ và các nhà tài trợ tiềm năng khác. Gina Mauer nói rằng cũng là ý hay nếu làm một cuốn sách quảng cáo mỏng có thể trao tay khách hàng và phân phát trên khắp cộng đồng. Chúng ta đồng thuận rằng mọi người nên cùng tham gia để trợ giúp trong việc viết, chụp ảnh và thiết kế đồ họa. Chúng ta đặt ra hạn chót là ngày 4 tháng 12 phải có kế hoạch sơ bộ. Mary Burley đồng ý phụ trách dự án và giúp mọi người theo sát kế hoạch đặt ra.
 
4. Các vấn đề và mối lo ngại
Giám đốc Community Care Bill Lyons đã thảo luận về sự cần thiết phải nâng cao phối hợp giữa các thành viên trong nhóm. Ông nói rằng mình đang tiến hành nâng cấp trang web của chúng ta để mọi người có thể lập tức truy cập thông tin khách hàng mà chúng ta đang giúp đỡ và các nguồn lực sẵn có dành cho họ.
 
5. Cuộc họp tiếp theo
Chúng ta đồng ý họp lại vào lúc 7 giờ tối ngày 4 tháng 12 tại nhà của Bill, 1134 Đại lộ Midvale. 
Cuộc họp được hoãn lại lúc 9 giờ tối.
KeyQuestionsTranslation
68. CWhat does Community Care do?
 
(A) It provides emergency shelter 
(B) It produces promotional materials
(C) It helps low-income people 
(D) It designs company websites
Community Care làm việc gì?
 
(A) Cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp
(B) Sản xuất tài liệu quảng cáo
(C) Giúp đỡ những người thu nhập thấp
(D) Thiết kế trang web của công ty
69. BWhy does Robin Sayers mention making a DVD?

(A) To give a present to Hopeshare
(B) To promote Community Care 
(C) To sell and raise money
(D) To show to Community Care clients
Tại sao Robin Sayers đề cập đến việc làm DVD?

(A) Để tặng quà cho Hopeshare
(B) Để quảng bá cho Community Care

(C) Để bán và quyên tiền
(D) Để trình chiếu cho khách hàng của Community Care
70. AAccording to the minutes, what is Bill Lyons working on?

(A) Improving the Community Care website 

(B) Planning a fund-raising dinner
(C) Writing and editing a promotional brochure
(D) Forming a partnership with Hopeshare
Theo biên bản, Bill Lyons đang tiến hành gì?

(A) Cải tiến trang web của Community Care
(B) Lên kế hoạch cho bữa tối gây quỹ
(C) Viết và chỉnh sửa tài liệu quảng cáo
(D) Thiết lập quan hệ đối tác với Hopeshare

Questions 71-75

Reading TextTranslation
The Advantage Edge
 
Advantage Tutoring creates independent readers, spellers, writers and thinkers by giving them the multi-sensory tools necessary to “learn how to learn.”
 
Our one-on-one, hourly sessions stimulate three skills vital for language processing:  
Phonemic awareness – the ability to identify and order sounds within words. Symptoms of weak phonemic awareness include errors in reading (“steam” for stream), spelling (“gril” for girl) and pronunciation (“death” for deaf, “pacific” for specific).   
 
Concept imagery – the ability to see the “big picture” when reading and listening. Persons with weak concept imagery have difficulty with reading comprehension, critical thinking and following directions.
 
Symbol imagery – the ability to visualize letters within words. Weaknesses here can result in trouble with spelling, word recognition, contextual fluency and mathematics.
OUR PROGRAMS
Lindamood Interactive Phoneme Sequencing (LiPS). This sequential, multi-sensory program teaches students to identify separate sound segments within words. There is particular emphasis on the vowel segments and mouth movements to help with reading and spelling.
 
Visualizing and Verbalizing This unique method teaches students to broaden the visual imagery of their language. By incorporating these visualization strategies, the student expands the richness and detail of oral and written language, as well as the ability to comprehend what they’ve read.
 
“Seeing Stars” Symbol Imagery This program teaches students to form visual images of individual phonemes (t-o) through multisyllable words (t-o-m-o-r-r-o-w), enhancing the development of spelling, reading and sight word vocabulary.
 
“On Cloud Nine” Mathematics This hands-on program hones competency in addition, subtraction, multiplication and division. Students touch, feel, write and visualize concepts as they move from concrete to abstract math realities.
 
For more information, contact us at www.advantagetutoring.com
Advantage Edge

Advantage Tutoring tạo ra những người đọc, người đánh vần, người viết và người suy nghĩ độc lập bằng cách cung cấp cho họ các công cụ đa giác quan cần thiết để “học được cách học”.
 
Các buổi học một kèm một kéo dài một giờ của chúng tôi kích thích ba kỹ năng quan trọng để xử lý ngôn ngữ:
Nhận thức về ngữ âm – khả năng xác định và sắp xếp âm thanh trong các từ. Các triệu chứng của nhận thức về ngữ âm yếu bao gồm lỗi trong quá trình đọc (đọc là “steam” thay vì “stream“), đánh vần (“gril” thay vì “girl”) và phát âm (“death” thay vì “deaf”, “pacific” thay vì “specific”).   
 
Liên tưởng về bố cục – khả năng nhìn thấy “bức tranh toàn cảnh” khi đọc và nghe. Những người có liên tưởng về bố cục yếu gặp khó khăn trong việc đọc hiểu, tư duy phản biện và làm theo hướng dẫn.
 
Liên tưởng về ký hiệu – khả năng hình dung các chữ cái trong các từ. Sự yếu kém ở mặt này có thể dẫn đến việc gặp khó khăn với chính tả, nhận dạng từ, sự trôi chảy trong nói và viết theo ngữ cảnh và toán học.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI

Trình tự âm vị tương tác Lindamood (LiPS). Chương trình đa giác quan này sẽ dạy học sinh xác định các phân đoạn âm thanh riêng biệt trong các từ. Có sự nhấn mạnh đặc biệt vào các phân đoạn nguyên âm và chuyển động miệng để giúp đọc và đánh vần.
 
Trực quan hoá và qua lời nói. Phương pháp độc đáo này dạy học sinh mở rộng liên tưởng trực quan về ngôn ngữ của mình. Bằng cách kết hợp các chiến lược trực quan này, học sinh sẽ phát triển sự phong phú và chi tiết của ngôn ngữ nói và viết, cũng như khả năng hiểu những gì đã đọc.
 
Liên tưởng về ký hiệu “Seeing Stars”. Chương trình này dạy học sinh hình thành liên tưởng trực quan của từng âm vị (t-o) thông qua các từ đa âm (t-o-m-o-r-r-o-w), tăng cường phát triển chính tả, đọc và vốn từ thông dụng.
 
Chương trình toán học “On Cloud Nine”. Chương trình thực hành này nâng cao năng lực cộng, trừ, nhân và chia. Học sinh được chạm, cảm nhận, viết và hình dung các khái niệm khi chuyển những điều thực tế trong toán học từ cụ thể sang trừu tượng.
 
Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi tại www.advantagetutoring.com
KeyQuestionsTranslation
71. DWhat is the brochure advertising?

(A) A primary school
(B) A doctor’s office
(C) A summer camp
(D) A tutoring service
Cuốn sách quảng cáo này đang quảng bá điều gì?

(A) Một trường tiểu học
(B) Văn phòng bác sĩ
(C) Một trại hè
(D) Một dịch vụ gia sư
72. CHow long do sessions last?

(A) Half an hour
(B) 45 minutes
(C) One hour 
(D) One-and-a-half hours
Các lớp học kéo dài bao lâu?

(A) Nửa giờ
(B) 45 phút
(C) Một giờ
(D) Một tiếng rưỡi
73. BAccording to the brochure, which skill is associated with pronunciation?

(A) Symbol imagery
(B) Phonemic awareness 
(C) Concept imagery
(D) Phonological reasoning
Theo cuốn sách quảng cáo này, kỹ năng nào liên quan đến phát âm?

(A) Liên tưởng về ký hiệu
(B) Nhận thức về ngữ âm
(C) Liên tưởng về bố cục
(D) Lý luận âm vị học
74. AWhich program improves comprehension?

(A) Visualizing and Verbalizing 
(B) Seeing Stars
(C) LiPS
(D) On Cloud Nine
Chương trình nào cải thiện khả năng hiểu?

(A) Trực quan hóa và qua lời nói
(B) Seeing Stars
(C) LiPS
(D) On Cloud Nine
75. B
What information is NOT included in the brochure?

(A) A list of programs
(B) Program prices 
(C) The aims of teaching
(D) A web address
Thông tin nào KHÔNG được đưa vào cuốn sách quảng cáo này?

(A) Một danh sách các chương trình
(B) Giá của các chương trình
(C) Mục đích của việc giảng dạy
(D) Địa chỉ trang web

Question 76-80

Reading TextTranslation
Biz Weekly
July 15th, 2011
 
 
Diabetics Need Exercise
By Pat Warbrouck
 
        For Chris Carter, exercising is as simple as a lunchtime walk.
        Carter, a software developer, knows it’s vital to find ways to do so during work days that require sitting for long stretches of time.
        His life literally depends on it.
        “Exercise is like the one trump card I have,” Carter said. “I realize that I have a lot of control over my condition.”
        His condition, Type 1 diabetes, robs his body of the ability to produce insulin — a hormone needed to convert glucose (blood sugar), starches and other food into the necessary energy for daily life. This puts him at risk for a host of serious complications that includes heart disease, blindness, and nerve and kidney damage.
        Though Type 1 diabetes cannot be prevented, it can be controlled through a regimen of monitoring, diet and exercise. Carter keeps careful track of his glucose level, takes daily insulin shots, and keeps juice and energy bars close at hand.
        Most importantly, he said, he takes care to get enough exercise. Carter will stroll outside during lunch breaks, or hike up and down the stairs of the company parking garage.
        It’s a good example of the types of activity busy diabetics should be doing, said Dr. Arnold Asher, director of the Diabetes Health Center at Michigan Health and Science University (MHSU).
        Physical activity helps control blood sugar in three ways, according to Dr. Asher.
        First, it burns glucose, ensuring energy is delivered to the body and that glucose does not build up in the blood. Second, it increases bodily sensitivity to insulin. As fitness increases, the body needs less insulin to move glucose into cells.
        Finally, exercise helps reduce weight. For overweight patients, losing about 7 percent of body fat will lower blood sugar.
 ———————————————
   
Dear Editor, 

        Thank you for running the article on Chris Carter in last week’s issue. As a diabetic myself, it renewed my determination to make sure I get up from my desk and exercise a few minutes every day.
        I also hope your story will open the eyes of supervisors, and remind them of the importance of exercise — not only for employees who have diabetes, but also everyone else in their office. When you’re sitting at a computer all day, it’s sometimes hard to tear yourself away from the screen and move around.
        I would love to see more companies encouraging employees to exercise by giving them free gym classes, taking group stretching or walking breaks, and subsidizing those who walk or bike to work.
 
Robert Fuda
Ann Arbor, Michigan
Tuần báo Biz 
Ngày 15 tháng 7 năm 2011
 
Bệnh nhân tiểu đường cần tập thể dục
Viết bởi Pat Warbrouck
 
        Đối với Chris Carter, tập thể dục chỉ là những việc đơn giản như đi bộ vào giờ ăn trưa.
        Carter, một nhà phát triển phần mềm, biết rằng điều quan trọng là tìm cách làm như vậy trong những ngày làm việc đòi hỏi phải ngồi trong thời gian dài.
        Cuộc sống của anh đang phụ thuộc vào điều đó, theo đúng nghĩa đen.
        “Tập thể dục giống như con át chủ bài duy nhất tôi có,” Carter nói. “Tôi nhận ra rằng mình có nhiều quyền kiểm soát đối với tình trạng của bản thân.”
        Bệnh tình của anh – bệnh tiểu đường Loại 1 đã cướp đi khả năng sản xuất insulin của cơ thể – một loại hormone cần thiết để chuyển đổi glucose (đường trong máu), tinh bột và các thực phẩm khác thành năng lượng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Điều này khiến anh có nguy cơ gặp phải một loạt các biến chứng nghiêm trọng bao gồm bệnh tim, mù lòa và tổn thương thần kinh và thận.
        Mặc dù bệnh tiểu đường loại 1 không thể ngăn ngừa được, nhưng lại có thể được kiểm soát thông qua chế độ theo dõi, ăn kiêng và tập thể dục. Carter theo dõi cẩn thận mức glucose của mình, tiêm insulin hàng ngày và luôn giữ nước trái cây và thanh năng lượng ở bên mình.
        Quan trọng nhất là, như anh nói, anh cần đảm bảo tập thể dục đầy đủ. Carter sẽ đi dạo ngoài trời trong giờ nghỉ trưa, hoặc đi lên xuống cầu thang nhà để xe của công ty.
        Đó là một ví dụ điển hình về các loại hoạt động mà bệnh nhân tiểu đường bận rộn nên làm – Tiến sĩ Arnold Asher, giám đốc Trung tâm Y tế về Bệnh tiểu đường tại Đại học Khoa học và Sức khỏe Michigan (MHSU) cho biết.
        Hoạt động thể chất giúp kiểm soát lượng đường trong máu theo ba cách, theo Tiến sĩ Asher.
        Đầu tiên, việc đó đốt cháy glucose, đảm bảo năng lượng được cung cấp cho cơ thể và glucose không tích tụ trong máu. Thứ hai, nó làm tăng sự nhạy cảm của cơ thể với insulin. Khi tăng cường tập thể dục, cơ thể cần ít insulin hơn để di chuyển glucose vào tế bào.
        Cuối cùng, tập thể dục giúp giảm cân. Đối với những bệnh nhân thừa cân, mất khoảng 7% chất béo trong cơ thể sẽ làm giảm lượng đường trong máu.
 ———————————————
Kính gửi Ban biên tập,

         Cảm ơn quý báo đã lên bài viết về Chris Carter trong số báo tuần trước. Là một bệnh nhân tiểu đường, điều đó đã khiến tôi quyết tâm trở lại nhằm đảm bảo rằng mình sẽ đứng dậy khỏi bàn và tập thể dục vài phút mỗi ngày.
         Tôi cũng hy vọng câu chuyện của quý báo sẽ mở mang tầm mắt cho những người giám sát, và nhắc nhở họ về tầm quan trọng của việc tập thể dục – không chỉ đối với những nhân viên mắc bệnh tiểu đường, mà cả những người khác trong văn phòng của họ. Khi phải ngồi trước máy tính cả ngày, đôi khi rất khó để bạn dứt ra khỏi màn hình và đi lại xung quanh.
         Tôi rất mong muốn sẽ thấy nhiều công ty khuyến khích nhân viên tập thể dục bằng cách mở cho họ các lớp thể dục miễn phí, tham gia các buổi tập giãn cơ hoặc đi bộ và trợ cấp cho những người đi bộ hoặc đi xe đạp đi làm.
 
Robert Fuda
Ann Arbor, Michigan
KeyQuestionsTranslation
76. AWhat is true of Type 1 diabetes?
 
(A) It inhibits insulin production. 
(B) It can be prevented.
(C) It is usually fatal.
(D) It affects mostly fat people.
Điều gì là đúng đối với bệnh tiểu đường loại 1?
 
(A) Căn bệnh đó ức chế sản xuất insulin.
(B) Căn bệnh đó có thể được ngăn chặn.
(C) Căn bệnh đó thường gây tử vong.
(D) Căn bệnh đó ảnh hưởng chủ yếu đến những người béo.
77. DIn the article, the word “regimen” in paragraph 6, line 2, is closest in meaning to
 
(A) condition
(B) mixture
(C) sample
(D) routine
Trong bài báo, từ “regimen” (chế độ) trong đoạn 6, dòng 2, có nghĩa gần nhất với
 
(A) điều kiện
(B) hỗn hợp
(C) mẫu
(D) nề nếp, công việc hàng ngày
78. CWho is Robert Fuda?
 
(A) A prominent doctor
(B) A newspaper editor
(C) A private citizen 
(D) A university professor
Robert Fuda là ai?
 
(A) Một bác sĩ nổi tiếng
(B) Một biên tập viên của báo
(C) Một công dân 
(D) Một giáo sư đại học
79. BIn the letter, the phrase “open the eyes” in paragraph 2, line 1, is closest in meaning to
 
(A) Improve vision
(B) Increase awareness 
(C) Expand resources
(D) Impart information
Trong thư, cụm từ “open the eyes” (mở mang tầm mắt) trong đoạn 2, dòng 1, có nghĩa gần nhất với
 
(A) Cải thiện tầm nhìn
(B) Tăng nhận thức
(C) Phát triển
(D) Truyền thông tin
80. BAccording to the article, exercise helps control blood sugar in every way EXCEPT
 
(A) Reducing weight
(B) Lowering cholesterol 
(C) Burning glucose
(D) Decreasing insulin
Theo bài báo, tập thể dục giúp kiểm soát lượng đường trong máu theo mọi cách NGOẠI TRỪ
 
(A) Giảm trọng lượng
(B) Giảm cholesterol
(C) Đốt cháy glucose
(D) Giảm insulin

Questions 81-85

Reading Text

Invoice #774

Date: Nov. 6, 2010

From: CompuPros
515 Kennedy St.
Concord, PA

To: Adams Inc.
883 Revere Ave.
Concord, PA

SalespersonJobPayment termsDue date
NikkiDue on ReceiptNov. 30, 2010
No.ServiceRate/hrHoursCommentsTotal
20Install personal
computers  
$403waive install fee$120 
2repair hard drive$80 4two main frames$320
2Set up wireless
routers
$402$80
1Create new
computer port
$401.5New connecton 2nd flr.$60
N/ATest new
installations
$401Network is fine $40
2511.5
Sub-total:$620
Installation fee: $300
Tax: $55
Total:$975

To: [email protected]
From: [email protected]
Subject: Invoice no. 774

Dear Ms. Powers,

I trust by now that you have received the invoice we sent (# 774) for the services we provided earlier this month for Adams Inc. If you have not received it yet, you will shortly.

I’d like to call your attention to a mistake in the invoice. Per our contract, we had agreed to waive our usual installation fee because you placed a bulk order. However, I note that in the totals at the bottom, we have billed you for a $300 install fee.

Rest assured we’re not trying to pull a fast one on you ☺. We’re training a new person in accounting, and she neglected to delete that line item from the bottom of our standardized invoice forms.

So please disregard invoice # 774. We will send an accurate one to you today, without the installation fee charge. Sorry for the inconvenience, and we look forward to working with you again in the future.

If you have any questions, don’t hesitate to call or e-mail.

Best,

Jason McGraw
President, CompuPros

Hoá đơn #774

Ngày tháng: ngày 6 tháng 11 năm 2010

Từ: CompuPros
515 Đường Kennedy
Concord, PA

Đến: Tập đoàn Adams
883 Đại lộ Revere
Concord, PA

Người bánCông việcĐiều khoản thanh toánNgày đáo hạn
NikkiThanh toán ngay khi nhận đơnNgày 30 tháng 11 năm 2010
STTDịch vụGiá/giờSố giờChú thíchTổng
20Lắp đặt máy tính cá nhân$403miễn phí lắp đặt$120 
2Sửa ổ cứng$80 4hai máy tính kích thước lớn$320
2Lắp đặt bộ định tuyến không dây$402$80
1Tạo cổng máy tính mới$401.5Kết nối mới trên tầng 2$60
N/AKiểm tra các phần mới lắp đặt$401Mạng lưới ổn $40
2511.5
Tổng chưa tính thuế và phụ phí:$620
Phí lắp đặt: $300
Thuế:$55
Tổng:$975

Tới: [email protected]
Từ: [email protected]
Chủ đề: Hóa đơn số 774

Kính gửi bà Powers,

Tôi tin rằng hiện giờ bà đã nhận được hóa đơn chúng tôi đã gửi (# 774) liệt kê các dịch vụ mà chúng tôi đã cung cấp vào đầu tháng này cho Tập đoàn Adams. Nếu chưa nhận được hóa đơn đó thì bà cũng sẽ sớm nhận được thôi.

Tôi muốn bà chú ý đến một lỗi sai trong hóa đơn. Theo hợp đồng của chúng tôi, chúng tôi đã đồng ý miễn phí lắp đặt thông thường vì quý công ty đã đặt hàng số lượng lớn. Tuy nhiên, tôi lưu ý rằng trong tổng số ở phía dưới, chúng tôi đã lập hóa đơn cho quý công ty với phí lắp đặt là 300 đô la.

Hãy yên tâm, chúng tôi không cố gắng lừa gạt gì bên quý công ty đâu ☺. Chúng tôi đang đào tạo một kế toán mới và cô ấy đã quên xóa chi tiết đơn hàng đó khỏi cuối biểu mẫu hóa đơn được chuẩn hóa của chúng tôi.

Vì vậy, xin vui lòng bỏ qua hóa đơn # 774. Chúng tôi sẽ gửi bản chính xác cho quý công ty ngay hôm nay mà không có phí lắp đặt. Xin lỗi vì sự bất tiện này và chúng tôi mong muốn được hợp tác với quý công ty một lần nữa trong tương lai.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin đừng ngần ngại gọi điện hoặc e-mail.

Trân trọng,

Jason McGraw
Chủ tịch CompuPros

KeyQuestionsTranslation
81. CWhy is the invoice being sent?
 
(A) To order services
(B) To confirm delivery
(C) To request money 
(D) To forge an agreement
Tại sao hóa đơn được gửi đi?
 
(A) Để đặt hàng dịch vụ
(B) Để xác nhận giao hàng
(C) Để yêu cầu thanh toán
(D) Để giả mạo một thỏa thuận
82. AWhat can be inferred about CompuPros?
 
(A) It provides computer services. 
(B) It manufactures computer parts.
(C) It sells computer supplies.
(D) It is a large corporation.
Có thể suy ra điều gì về CompuPros?
 
(A) Công ty đó cung cấp dịch vụ máy tính.
(B) Công ty đó sản xuất các linh kiện máy tính.
(C) Công ty đó bán vật tư máy tính.
(D) Đó là một tập đoàn lớn.
83. BIn the invoice, the word “waive” on line 1 is closest in meaning to
 
(A) Charge
(B) Forgo 
(C) Reduce
(D) Deduct
Trong hóa đơn, từ “waive” (miễn, bỏ) ở dòng 1 có nghĩa gần nhất với
 
(A) Tính phí
(B) Bỏ
(C) Giảm
(D) Khấu trừ
84. DIn the e-mail, the phrase “pull a fast one” is closest in meaning to
 
(A) Increase the speed
(B) Follow the law
(C) Make an error
(D) Play a trick
Trong e-mail, cụm từ “pull a fast one” (lừa đảo, lừa gạt) có nghĩa gần nhất với
 
(A) Tăng tốc độ
(B) Tuân theo luật
(C) Gây ra lỗi
(D) Lừa gạt
85. CAccording to the e-mail, what will Jason McGraw do next?
 
(A) Fire an employee
(B) Ask a question
(C) Send a new invoice 
(D) Disregard a fee
Theo như e-mail, Jason McGraw sẽ làm gì tiếp theo?
 
(A) Sa thải nhân viên
(B) Đặt câu hỏi
(C) Gửi hóa đơn mới
(D) Bỏ qua một khoản phí

Question 86-90

Reading TextTranslation
You’re invited
 
Please join us for an open house to meet our daughter Cathleen’s first-born, Keegan Schlictmeier and welcome him into the world.
 
Where: Diane and Ken’s house — 23847 47th Pl. W., Bear Creek, WA, 98007.
 
When: 2 p.m. to 4 p.m. Saturday, Dec. 5th.
 
What: Hors d’oeuvres and drinks will be provided. All you need to bring is yourselves, but if you want to bring a gift, Cathleen has a registry of needs at babies.com and TotToys.
 
RSVP: Call us at home — 555-7362 — or e-mail: [email protected].
 
We hope to see you!
 
 ————————–   
 
To: [email protected]
From: [email protected]
 
 
Hi Di,
 
I got your invitation today to the open house for Cathleen and Keegan. I’m so sorry that I have to miss it!
 
Brad and I are going skiing in Utah that weekend. We’ve been planning the trip for months, and it’s too late to change even though we wish we could. I’m dying to meet little Keegan! We’ll be back on the ninth, and I’d like to get together ASAP after that. Would that be OK?
 
You must be so proud, grandma! Wow, I never thought I’d be calling you that so soon. I’m glad that Cath had a smooth delivery, and that Keegan is healthy. Thanks for sending his picture. He’s a cute little guy.
 
Anyway, we’ll check the gift registries you mentioned, and I’ll look forward to seeing Cath and Keegan shortly. Hope the open house goes well. I know it takes a lot to plan and host one.
 
I’ll e-mail Cathleen separately and say sorry and hi. Please give my love to Ken.
 
See you soon,
 
Robin
Thư mời

Xin hãy cùng chúng tôi tham dự buổi tiệc mừng để gặp gỡ đứa con đầu lòng Keegan Schlictmeier của con gái chúng tôi Cathleen, và chào mừng cậu bé đến với thế giới này.
 
Địa điểm: Nhà của Diane và Ken – 23847 47th Pl. W., Bear Creek, WA, 98007.
 
Thời gian: 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều Thứ bảy, ngày 5/12.

Nội dung: Đồ khai vị và đồ uống sẽ được chuẩn bị sẵn. Tất cả những gì các bạn cần mang theo là bản thân mình thôi, nhưng nếu muốn mang theo một món quà, Cathleen có một danh sách đăng ký các thứ cần thiết tại Babies.com và TotToys.
 
Hồi âm lời mời: Hãy gọi cho chúng tôi qua số nhà riêng 555-7362 – hoặc e-mail: [email protected].
 
Chúng tôi rất mong được gặp bạn!

 ————————–   
Kính gửi: [email protected]
Từ: [email protected]
 
 
Chào Di,
 
Hôm nay tôi đã nhận được lời mời của chị đến dự tiệc mừng dành cho Cathleen và Keegan. Tôi rất xin lỗi vì tôi phải bỏ lỡ dịp này mất thôi!
 
Brad và tôi sẽ đi trượt tuyết ở Utah vào cuối tuần đó. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho chuyến đi từ nhiều tháng trời, và đã quá muộn để thay đổi dù chúng tôi ước gì mình có thể làm vậy. Tôi muốn gặp Keegan bé nhỏ quá đi mất! Chúng tôi sẽ trở lại vào ngày mồng chín và tôi muốn gặp nhau càng sớm càng tốt. Thế có được không?
 
Chị chắc hẳn phải tự hào lắm, bà ngoại ạ! Ôi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gọi chị như vậy sớm thế. Tôi mừng vì Cath đã sinh nở suôn sẻ, và Keegan thì khỏe mạnh. Cảm ơn vì đã gửi ảnh của thằng bé. Cu cậu đúng là một chàng trai nhỏ dễ thương.
 
Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ kiểm tra danh sách đăng ký quà tặng mà chị đã nhắc tới và tôi rất mong được gặp Cath và Keegan thật sớm. Hy vọng bữa tiệc mừng sẽ diễn ra suôn sẻ. Tôi biết phải mất rất nhiều thời gian để lên kế hoạch và tổ chức một bữa như vậy.
 
Tôi sẽ gửi email riêng cho Cathleen và nói lời xin lỗi cũng như chào con bé. Hãy gửi lời hỏi thăm của tôi đến Ken nhé.
 
Hẹn sớm gặp lại,
 
Robin
KeyQuestionsTranslation
86. DWhat event is the open house celebrating?
 
(A) A marriage
(B) A graduation
(C) An engagement
(D) A birth
Bữa tiệc mừng kỷ niệm sự kiện nào?
 
(A) Đám cưới
(B) Lễ tốt nghiệp
(C) Đính hôn
(D) Sinh nở
87. BIn the invitation, the letters “RSVP” are closest in meaning to
 
(A) Obey
(B) Respond 
(C) Come
(D) Affirm
Trong thư mời, các chữ cái “RSVP” (hồi âm lời mời) có nghĩa gần nhất với
 
(A) Tuân theo
(B) Trả lời
(C) Đến
(D) Khẳng định
88. AIn the invitation, the term “Hors devours” is closest in meaning to
 
(A) Snacks 
(B) Gifts
(C) Dinner
(D) Photographs
Trong thư mời, thuật ngữ “Hors devours” (Đồ khai vị) có nghĩa gần nhất với
 
(A) Đồ ăn nhẹ
(B) Quà tặng
(C) Bữa tối
(D) Ảnh
89. CWhy can’t Robin attend the open house?
 
(A) She has to work.
(B) Her husband is sick.
(C) She will be on vacation. 
(D) Her car needs repair.
Tại sao Robin không thể tham dự tiệc mừng?
 
(A) Cô ấy phải đi làm.
(B) Chồng cô ấy bị ốm.
(C) Cô ấy sẽ đi nghỉ.
(D) Xe của cô ấy cần sửa chữa.
90. DWhat can be inferred about Robin?
 
(A) She is a relative of Keegan’s.
(B) She is impulsive.
(C) She is inconsiderate.
(D) She is good friends with Diane.
Có thể được suy ra điều gì về Robin?
 
(A) Cô ấy là họ hàng của Keegan.
(B) Cô ấy rất bốc đồng.
(C) Cô ấy vô tư.
(D) Cô ấy là bạn tốt với Diane.

Question 91-95

Reading Text

Ferry schedule
Anacortes-Friday Harbor

Leaving Anacortes

DepartEst. ArriveVesselADA
AM
6:10 17:30Hyakv
7:45 29:30Chelanv
9:3510:30Hyak
PM
2:403:45Hyak
4:305:35Chelan
6:007:40Hyak
7:25 39:15Chelanv

1 Priority loading for Friday Harbor vehicles. Lopez Island vehicles with trailers may not be loaded. 2 Priority for Sidney, B.C. Vehicles ticketed and in line not later than 7:15 a.m. No vehicles destined for Orcas Island will be loaded; foot passengers permitted. 3 Priority loading, Saturday only, for Friday Harbor vehicles ticketed and in line not later than 7:00 p.m.

Leaving Friday Harbor

DepartEst. ArriveVesselADA
AM
6:007:20Chelan
8:05 9:10Hyak
11:1512:20 pmHyak
PM
1:40 12:45Chelanv
4:15 25:35Hyakv
6:007:05Chelan
8:009:20Hyak

1 All passengers boarding in Friday Harbor and their belongings are subject to U.S. Customs and Immigration inspections. 2 Limited or no vehicles carried to or from Lopez Islands on Sunday depending on assigned vessel; foot passengers permitted.

————————————-

NOTICE

Effective Jan. 1st, there will be a new Washington State ferry schedule for the Anacortes-Friday Harbor route. Those planning a trip on that date or afterward should note the following changes:

  • All ferries will depart and arrive 30 minutes later than the current schedule.
  • The vehicle Chelan will be out of service for routine maintenance in January and February. Since its replacement, the Totem, is larger, vehicles destined for Orcas Island WILL be loaded on the second morning run.
  • Extra runs will be added during summer peak season, with days and times to be determined.

The new schedule will be posted by Dec. 15th at the Anacortes and Friday Harbor ferry docks, and online at www.waferries.com.

If you have any questions in the meantime, please call our 24-hour information line at 800-556-9999.

Translation

Lịch trình phà
Anacortes – Cảng Friday

Chuyến rời Anacortes

Giờ khởi hànhGiờ đến dự kiếnPhàCó dành cho người khuyết tật
Buổi sáng
6:10 17:30Hyakv
7:45 29:30Chelanv
9:3510:30Hyak
Buổi chiều
2:403:45Hyak
4:305:35Chelan
6:007:40Hyak
7:25 39:15Chelanv

1 Ưu tiên chất hàng cho phà Cảng Friday. Phà từ Đảo Lopez với rơ moóc có thể không được chất hàng. 2 Ưu tiên cho phà Sidney, B.C. được mua vé và xếp hàng muộn nhất là 7:15 sáng. Không có phà nào đến Đảo Orcas được chất hàng; hành khách được phép đi phà. 3 Ưu tiên chất hàng, chỉ vào thứ bảy, cho các phà Cảng Friday được mua vé và xếp hàng muộn nhất là 7:00 tối.

Chuyến rời cảng Friday

Giờ khởi hànhGiờ đến dự kiếnPhàCó dành cho người khuyết tật
Buổi sáng
6:007:20Chelan
8:05 9:10Hyak
11:1512:20 pmHyak
Buổi chiều
1:40 12:45Chelanv
4:15 25:35Hyakv
6:007:05Chelan
8:009:20Hyak

1 Tất cả hành khách lên phà tại Cảng Friday và tư trang phải chịu sự kiểm tra của Cơ quan Hải quan và Di trú Hoa Kỳ. 2 Số lượng hạn chế hoặc không có phà nào đến hoặc đi từ Quần đảo Lopez vào Chủ nhật tùy theo phà được chỉ định; hành khách được phép đi phà.

————————————-

THÔNG BÁO

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, sẽ có một lịch trình phà mới của Bang Washington cho tuyến Anacortes-Cảng Friday. Những ai lên kế hoạch cho chuyến đi vào ngày đó hoặc sau đó nên lưu ý những thay đổi sau:

  • Tất cả các phà sẽ khởi hành và đến muộn hơn 30 phút so với lịch trình hiện tại.
  • Phà Chelan sẽ ngừng hoạt động để bảo dưỡng định kỳ vào tháng 1 và tháng 2. Vì loại phà được thay thế là Totem lớn hơn, các phà đi đến Đảo Orcas SẼ được chất hàng vào buổi sáng thứ hai trong lịch trình.
  • Các chuyến tăng cường sẽ được thêm vào trong mùa hè cao điểm, với ngày và thời gian được xác định.

Lịch trình mới sẽ được đăng vào ngày 15 tháng 12 tại bến phà Anacortes và Cảng Friday, và trực tuyến tại www.waferries.com.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào lúc này, vui lòng gọi cho đường dây liên lạc 24 giờ của chúng tôi theo số 800-556-9999.

KeyQuestionsTranslation
91. BWhat is the main purpose of the notice?
 
(A) To notify of ferry maintenance.
(B) To announce a scheduling change. 
(C) To promote the information line.
(D) To reveal new ferry routes.
Mục đích chính của thông báo là gì?
 
(A) Để thông báo bảo trì phà.
(B) Để thông báo một sự thay đổi trong lịch trình.
(C) Để quảng bá đường dây liên lạc.
(D) Để tiết lộ các tuyến phà mới.
92. DAccording to the schedule, when should vehicles leaving Anacortes at 7:45 be in line?
 
(A) By 6:30 p.m.
(B) By 7 p.m.
(C) By 7 a.m.
(D) By 7:15 a.m.
Theo lịch trình, khi nào các phương tiện rời Anacortes lúc 7:45 sẽ được xếp hàng?
 
(A) Trước 6:30 tối
(B) Trước 7 giờ tối.
(C) Trước 7 giờ sáng.
(D) Trước 7:15 sáng
93. CWhat is NOT true?
 
(A) The Totem will temporarily replace the Chelan.
(B) The ferry schedule will be altered by half an hour.
(C) A new schedule will be available by Dec. 25th. 
(D) There will be additional summer ferry runs.
Điều gì KHÔNG đúng?
 
(A) Phà Totem sẽ tạm thời thay thế Chelan.
(B) Lịch trình phà sẽ được thay đổi nửa giờ.
(C) Sẽ có lịch trình mới vào ngày 25 tháng 12.
(D) Sẽ có thêm chuyến phà vào mùa hè.
94. AIn the schedule, what do the letters ADA indicate?  
 
(A) The vehicle is handicapped-accessible. 
(B) People in wheelchairs will board first.
(C) Disabled passengers receive a discount.
(D) Handicapped passengers must ride in vehicles.
Trong lịch trình phà, các chữ cái ADA chỉ điều gì?
 
(A) Những người khuyết tật có thể lên phà.
(B) Những người ngồi xe lăn sẽ lên phà trước.
(C) Hành khách khuyết tật được giảm giá.
(D) Hành khách khuyết tật phải đi phà.
95. CWhat is implied about the 1:40 p.m. departure from Friday Harbor?
 
(A) There will be limited vehicle traffic allowed.
(B) Passengers must be in line by 12:30 p.m.
(C) The Chelan will cross an international border. 
(D) The Chelan will arrive later than 2:45 p.m.
Đâu là điều ám chỉ về những chuyến khởi hành lúc 1:40 chiều từ cảng Friday?
 
(A) Sẽ chỉ có lưu lượng phà hạn chế được phép khởi hành.
(B) Hành khách phải xếp hàng trước 12:30.
(C) Phà Chelan sẽ đi qua biên giới quốc tế.
(D) Phà Chelan sẽ đến sau 2:45 chiều.

Question 96-97

Reading TextTranslation
NEW
CineMatic ST Series IV
digital home theater system

Experience movies the way they were meant to be heard.

Immerse yourself in high-quality sound with the easiest home theater solution from Techright.
Sound can bring everything you watch on TV to life with vivid detail — slamming doors, screeching tires, blaring sirens, ringing church bells. But probably not if you’re listening through the speakers built into your TV.
That’s why Techright developed the NEW CineMatic ST Series IV digital home theater speaker system. With a single connection to your TV, you can enjoy the full home theater experience with your favorite shows, movies, and sporting events.
Want to hear what you’ve been missing? Experience the new CineMatic ST Series IV system in your own home risk-free for 30 days, absolutely free, and bring out the full audio potential of your HDTV. You can use your own major credit card to make 12 easy payments, with no interest charges from Techright.

Free shipping with your order.

To order or learn more: 1-800-555-2323.
Techright.com/CineMatic

Techright
Better sound through innovation
MỚI
CineMatic ST Series IV
hệ thống rạp chiếu phim kỹ thuật số tại nhà

Trải nghiệm phim với âm thanh đúng nghĩa.

Đắm chìm trong âm thanh chất lượng cao với giải pháp rạp chiếu phim tại nhà dễ dàng nhất từ ​​Techright.
Âm thanh có thể mang mọi thứ bạn xem trên TV trở nên sống động với chi tiết chân thực – tiếng cửa đóng sầm, tiếng lốp xe rít lên, tiếng còi báo động, tiếng chuông nhà thờ vang lên. Nhưng có lẽ sẽ không được như vậy nếu bạn nghe qua loa được tích hợp trong TV.
Đó là lý do tại sao Techright phát triển hệ thống loa rạp chiếu phim kỹ thuật số tại nhà CineMatic ST Series IV MỚI. Với một kết nối duy nhất với TV nhà mình, bạn có thể tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm rạp chiếu phim tại nhà với các chương trình, phim và sự kiện thể thao yêu thích.
Muốn biết bạn đang bỏ lỡ điều gì không? Hãy trải nghiệm hệ thống CineMatic ST Series IV mới tại nhà riêng của bạn mà không phải chịu rủi ro nào trong 30 ngày, hoàn toàn miễn phí và hãy phát huy hết tiềm năng âm thanh của HDTV nhà mình. Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng chính của mình để thực hiện 12 khoản thanh toán dễ dàng, không tính lãi suất từ ​​Techright.

Miễn phí vận chuyển với đơn đặt hàng của bạn.

Để đặt hàng hoặc tìm hiểu thêm: 1-800-555-2323.
Techright.com/CineMatic

Techright
Âm thanh tuyệt hảo hơn nhờ sự cải tiến
KeyQuestionsTranslation
96. CWhat is being offered?
 
(A) A 20-percent discount
(B) Reduced shipping cost
(C) A free 30-day trial 
(D) A new credit card
Điều đang được chào mời là gì?
 
(A) Giảm giá 20 phần trăm
(B) Giảm chi phí vận chuyển
(C) Dùng thử miễn phí 30 ngày
(D) Thẻ tín dụng mới
97. BHow can customers order?
 
(A) By sending in a coupon
(B) By making a phone call 
(C) By e-mailing the company
(D) By going to a store
Khách hàng có thể đặt hàng bằng cách nào?
 
(A) Bằng cách nộp lại phiếu giảm giá
(B) Bằng cách gọi điện thoại
(C) Bằng cách gửi thư điện tử cho công ty
(D) Bằng cách đi đến cửa hàng

Question 98-100

Reading TextTranslation
MEMO

To: All staff
From: James McGuire, VP
Re: Office remodeling

Remodeling work on the third-floor offices will begin the first of next month. While this work is in progress, third-floor workers will be housed on other floors as follows: the sales department will move to the second floor, and graphic design will move to the fourth floor. Supervisors will arrange these accommodations and show staff in those departments their temporary work stations.

We expect the remodel to take approximately three weeks. During this time, we appreciate your cooperation in sharing space and working together. While the arrangement presents some logistical challenges, we are confident that we can meet them and work with minimal disruption to our normal routine during the remodeling period.

To make this transition as smooth as possible, it would be greatly appreciated if the third floor could be vacated, and everyone was in their new stations and ready to work, at 8 a.m. on the First. If there are questions or concerns with the new arrangement, be sure to tell your supervisors ASAP so we can tackle the problems ahead of time.

Thanks in advance for your patience and cooperation. Once the work is finished on the third floor, we are sure you’ll agree that it was worth the time and trouble.
Best,
Alan Shepard, VP
BIÊN BẢN GHI NHỚ

Kính gửi: Toàn thể nhân viên
Từ: James McGuire, VP
Trả lời: Tu sửa văn phòng

Công tác tu sửa các văn phòng ở tầng ba sẽ bắt đầu vào ngày mồng một tháng sau. Trong khi việc này được tiến hành, các nhân viên ở tầng ba sẽ được bố trí ở các tầng khác như sau: bộ phận bán hàng sẽ chuyển lên tầng hai và thiết kế đồ họa sẽ chuyển lên tầng bốn. Những người giám sát sẽ sắp xếp các phòng này và chỉ cho nhân viên trong các phòng ban đó nơi làm việc tạm thời của họ.

Chúng tôi hy vọng việc tu sửa sẽ mất khoảng ba tuần. Trong thời gian này, chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của các bạn trong việc chia sẻ không gian và làm việc cùng nhau. Mặc dù sự sắp xếp này sẽ dẫn đến một số thách thức về mặt hậu cần, chúng tôi tự tin rằng chúng ta có thể đối mặt với những điều đó và làm việc với sự gián đoạn tối thiểu đối với nếp làm việc thông thường của mình trong giai đoạn tu sửa.

Để quá trình chuyển đổi này diễn ra suôn sẻ nhất có thể, sẽ thật tốt nếu tầng ba có thể được bỏ trống và mọi người đều ở nơi làm việc mới của mình và sẵn sàng làm việc vào lúc 8 giờ sáng ngày mồng một. Nếu có câu hỏi hoặc quan tâm đối với sự sắp xếp mới, hãy đảm bảo mình sẽ thông báo với người giám sát của bạn càng sớm càng tốt để chúng tôi có thể giải quyết các vấn đề trước thời hạn.

Xin cảm ơn trước vì sự kiên nhẫn và hợp tác của bạn. Khi công việc ở tầng ba hoàn thành, chúng tôi chắc chắn bạn sẽ đồng ý rằng thời gian bỏ ra và những rắc rối là hoàn toàn xứng đáng.
Trân trọng,
Alan Shepard, Phó chủ tịch
KeyQuestionsTranslation
98. AWhat is the main purpose of this memo?
(A) To announce a new arrangement 
(B) To reveal the winner of the remodeling bid
(C) To inform staff of a surprise change
(D) To remind workers that the company is moving.
Mục đích chính của biên bản ghi nhớ này là gì?
(A) Để thông báo một sự sắp xếp mới
(B) Để tiết lộ người thắng gói thầu tu sửa
(C) Để thông báo cho nhân viên về một sự thay đổi bất ngờ
(D) Để nhắc nhở nhân viên rằng công ty đang chuyển chỗ.
99. BWhat can be inferred about the company?
 
(A) It is not very big.
(B) It occupies several floors. 
(C) It is a manufacturer.
(D) It is relatively new.
Có thể suy ra điều gì về công ty này?

(A) Nó không lớn lắm.
(B) Nó chiếm nhiều tầng.

(C) Nó là một công ty sản xuất.
(D) Nó tương đối mới.
100. AWhat does the writer request readers do?
 
(A) E-mail their supervisors
(B) Disrupt their routines
(C) Move to the fifth floor
(D) Prepare ahead of time
Người viết yêu cầu người đọc làm gì?
 
(A) E-mail cho người giám sát của họ

(B) Phá vỡ nếp làm việc thường ngày của họ
(C) Di chuyển lên tầng năm
(D) Chuẩn bị trước

Was this article helpful?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *